دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‏الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج کرج، ایران

2 استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرج، کرج، ایران

10.22059/jplsq.2021.331602.2905

چکیده

با وجود تصریح اساسنامه دیوان بین ‏المللی دادگستری به اصول کلی حقوقی به‏ عنوان منبع اصلی، این منبع ذاتاً منبعی فرعی است؛ فرعی بودن، به این معناست که اگر یک قاعده معاهده ‏ای یا عرفی قابل اعمال وجود نداشته باشد، این اصول حاکم خواهند شد. دیوان کیفری بین ‏المللی برای یوگسلاوی سابق اغلب به‏ منظور شناسایی حقوق قابل اعمال در قضایای خود، از ماده 38 اساسنامه دیوان بین‏ المللی دادگستری و منابع معمول و اصلی حقوق بین ‏الملل یعنی معاهدات بین‏ المللی، عرف و اصول کلی حقوقی استفاده کرده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین کارکرد اصول کلی حقوقی در حقوق بین ‏الملل کیفری به مطالعه رویه قضایی دیوان بین‏ المللی برای یوگسلاوی سابق پرداخته است. یافته ‏های این نوشتار نشان می‏دهد که شعبات دیوان کیفری بین‏ المللی برای یوگسلاوی سابق به ‏منظور تکمیل شکاف‏ های حقوقی، تفسیر قواعد مبهم حقوقی و تقویت استدلال حقوقی در تصمیمات خود به اصول کلی حقوقی متوسل شده‏ اند. توسل مکرر شعبات دیوان به اصول کلی حقوقی برای رفع شکاف‏ های قانونی ممکن است تا حد زیادی به این دلیل باشد که حقوق بین‏ الملل کیفری یک حوزه نسبتاً جدید است و بنابراین توسعه چشمگیری نیافته است. ازاین‏ رو اصول کلی حقوقی در پر کردن خلأهای حقوق بین‏ الملل کیفری نقش چشمگیری ایفا کرده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of General Principles of Law in International Criminal Law with Emphasis on the Jurisprudence of the International Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)

نویسندگان [English]

 • Narges Sharifi 1
 • Fatemeh Keyhanlou 2

1 Ph.D. Student in International Law, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran

2 Assistant Prof. Faculty of Law and Political Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran

چکیده [English]

Despite the specific reference in the Statute of the International Court of Justice to general principles of law as a source, they are seen as  inherently a subsidiary source. Subsidiarity means that if there are no applicable treaty or customary rule, these principles prevail. The ICTY has often used article-38 sources, namely international treaties, custom, and general principles of law, to identify the applicable law in its cases. This paper  uses a descriptive-analytical method to study the jurisprudence of the ICTY, to explain the application of general principles of law in international criminal law. The findings of this paper show that the the ICTY chambers have resorted to general principles of law to fill legal gaps, interpret ambiguous legal rules, and strengthen legal reasoning in their decisions. The Tribunal's frequent referral to general principles of law to fill legal gaps may be due to the fact that international criminal law is a relatively new field and therefore not significantly developed. Thus, general principles of law have played a significant role in filling the gaps in international criminal law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • general principles of law
 • international criminal law
 • development
 • judicial procedure
 • ICTY
 1. فارسی

الف) کتاب‏ها

 1. ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1388). حقوق بین‏الملل. چ سی‏وهشتم، تهران: گنج دانش.

 

ب) مقالات

 1. الهویی نظری، حمید (1392). جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بین‏المللی دادگستری. فصلنامة حقوق، 43(4)، 37-55.
 2. برزگرزاده، عباس (1399). کارکرد و منزلت تصمیمات قضایی در رویة دیوان بین‏المللی دادگستری. فصلنامة مطالعات بین‏المللی، 17 (2) (66)، 27-51.
 3. محمودی کردی، زهرا (1397). ماهیت اصول کلی حقوقی و کارکردهای آن در حقوق بین‏الملل. مجلة حقوقی بین‏المللی، 85، 329-364.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Book
 3. Byrd, Robert C. (1995). the Senate of the Roman Republic: Addresses on the History of Roman Constitutionalism (Senate Document 103-23).
 4. Cassese, A. (2003), International Criminal Law. New York, Oxford University Press.
 5. Crawford, J. (2003). The Drafting of the Rome Statute. in Sands, Philippe (ed.), From Nuremberg to The Hague: The Future of International Criminal Justice. Cambridge, Cambridge University Press,
 6. De Wet, E. (2005). the nternational Constitutional Order. Amsterdam, Vossiuspers UvA.
 7. Fabián Raimondo (2008). General Principles of Law in the Decisions of International Criminal Courts and Tribunals. Publisher: Brill | Nijhoff.
 8. Jain, N. (2014). general principles of law as gap-fillers. Revisiting the Sources Thesis, University of Minnesota Law School.
 9. Mosler, H. (1995). General Principles of Law. in Bernhardt, Rudolf (ed.), Encyclopedia of Public International Law, North-Holland, Elsevier, Vol. 2.
 10. Simma, B., & Paulus, A. (2000). Le rôle relatif des différentes sources du droit international public: dont les principes généraux du droit. in Ascensio, Hervé et al. (eds.), Droit international pénal, Paris, Pedone.

 

 1. B) Article
 2. Degan, V. (1992(.General Principles of Law (A Source of General International Law). FYIL, 3.
 3. Ellis, J. (2011). General Principles and Comparative Law. the European Journal of International Law, 22 (4).
 4. Fan, M. (2012). Custom, General Principles, and the Great Architect Cassese. Journal of International Criminal Justice, 10.
 5. Grover, L. (2010). a call to arms: Fundamental dilemmas confronting the interpretation of crimes in the Rome statute of the international criminal court. the European Journal of International Law, 21.
 6. Jain, N. (2016). Judicial Lawmaking and General Principles of Law in International Criminal Law. Harvard International Law Journal, 57.

 

 1. C) Judgments & other documents
 2. ICJ Reports, (1966), South West Africa, Second Phase, Judgment, (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa),
 3. ICTR, Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana, Judgment (Reasons), Case No. ICTR-95-1-A, App. , 1 June 2001.
 4. ICTY (A), Prosecutor v. Kupre˘ski´c, Case No. IT-95-16-T, Judgment, Int’l Crim. Trib. for the Former Yugoslavia Jan. 14, 2000.
 5. ICTY (B), Prosecutor v. Tadić, Judgment on Allegations of Contempt against Prior Counsel, Milan Vujin, Case No. IT-94-1-A-AR77, App. Ch., 31 January 2000.
 6. ICTY, Prosecutor v. Delalic´ et al., Judgment, Case No. IT-96-21-T, T. Ch. IIquater, 16 November 1998.
 7. ICTY, Prosecutor v. Erdemovi´c, Case No. IT-96-22-A, Joint Separate Opinion of Judge McDonald and Judge Vohrah, Int’l Crim. Trib. for the Former Yugoslavia Oct. 7, 1997.
 8. ICTY, Prosecutor v. Erdemovi´c, Case No. IT-96-22-A, Judgment, Int’l Crim. Trib. for the Former Yugoslavia Oct. 7, 1997.
 9. ICTY, Prosecutor v. Erdemovi´c, Case No. IT-96-22-A, Separate and Dissenting Opinion of Judge Stephen, Int’l Crim. Trib. for the Former Yugoslavia Oct. 7, 1997.
 10. ICTY, Prosecutor v. Tadić, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Case No. IT-94-1-AR72, App. Ch., 2 October 1995.
 11. Rome Statute of the International Criminal Court, adopted on 17 July 1998, entry into Force: 1 July 2002. UN Doc. A/CONF.183/9.
 12. Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, Adopted by UN Doc, S/RES/955, 8 November 1994
 13. Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, Adopted by UN Doc, S/RES/827, 25 May 1993.
 14. Statute of the Special Court for Sierra Leone, established by the government of Sierra Leone and the United Nations, 16 January 2002.