دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکدة حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

10.22059/jplsq.2023.361300.3339

چکیده

اندیشه و نظام متعین حقوقی در نسبت با امر انضمامی که تاریخیتِ امور را پی می‌گیرد، مسئله‌ای است در نقطة مقابل آنچه قاعده‌گراییِ حقوقی مترصد آن است. قاعده‌-هنجارگراییِ حقوقی با تلقی مکانیستیِ انتزاعی از مفاهیم، مقولات و امور حقوقی به مواجهه با واقعیتِ متعین می‌پردازد و در پِی آن امر انضمامی و نگرة تاریخی نسبت به امور را کنار می‌نهد. هرچند اندیشیدن انضمامی نسبت به امور در میان متفکران حقوقی دارای مکاتب و مشارب عدیده‌ای است، اما یکی از این مکاتبِ مهم و اثرگذار، نئوکانتینیسم است که هرچند در وهلة اول در تعارض با تفکر تاریخی نسبت به امور به‌نظر می‌آید، اما در امتداد خود با اندیشمندانی همچون گوستاو رادبرخ در ضمنِ نگاهداشت تفکیک «هست» از «باید»، امر تاریخی را در اندیشه، مفاهیم و مقولات حقوقی داخل ساخته و تبعاً قائل به تطورِ اندیشه‌های حقوقی بر بستر ادوار تاریخی و ناظر بر تعریفِ خاص هر دوره از انسانِ نوعی است. پرداختن به جایگاه انسان در تعینِ نظم و نیز اندیشة حقوقی از جمله بصیرت‌های حائز اهمیتی است که رهاورد این منظر برای وضعیتِ حقوقیِ بومیِ ایران به‌ویژه در خصوص تدوین و تنقیح قوانین و مصوبات-البته به فراخور مقتضیات خاص خود- است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Concreteness of the Legal Matter from the perpective of Neo-Kantianism with a focus on Gustav Radbruch’s Theory

نویسندگان [English]

 • Seyyed Mohammad hosein Kazemeini 1
 • Reza Mohammadi 2

1 Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 MA. in Public Law, Faculty of Law, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.

چکیده [English]

The thought and legal system in relation to the concreteness that traces the historicity of affairs, is a problem against what is observed by legal normativism. Legal norm with an abstract mechanistic view of concepts, categories and legal matters confront the determined reality, abandons concreteness and the historical view of affairs. Although concrete thinking about affairs among legal thinkers has different schools and sects, one of these significant and influential schools is Neo-Kantianism, which  at first appears to be in conflict with historical thinking about affairs, but throughout its continuity some of its thinkers such as Gustav Radbruch attempted to pay attention to the matter. While he maintaining the separation of "is" from "ought", he presented the historical in his thought, concepts and legal categories, and accordingly he considers the development of legal thoughts on the basis of historical periods and observes the specific definition of a certain type of human in each period. Dealing with the place and role of human in determining order and legal thought is one of the important insights that this perspective provides for the legal situation of Iran, especially regarding the codification of laws and statutes according to their own requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

 • legal thought
 • the concreteness
 • legal order
 • Neo-Kantianism
 • Gustav Radbruch
 1. فارسی
 2. بیرلین، ج.ف (1391). اسطوره‌های موازی. ترجمة عباس مخبر، تهران: مرکز.
 3. طباطبایی، سیدجواد (1396). تاریخ اندیشة سیاسی جدید در اروپا: جلد نخست، از نوزایش تا انقلاب فرانسه، دفتر نخست، جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاسات. تهران: مینوی خرد.

3.کانت، ایمانوئل (1395). نقد قوة حکم. ترجمة عبدالکریم رشیدیان، تهران: نی.

4.گیلسپی، مایکل آلن (1398). ریشه‌های الهیاتی مدرنیته. ترجمة زانیار ابراهیمی، تهران: پگاه روزگار نو.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books and Articles
 3. Becher, M. (2003). Charlemange. Yale university press.
 4. Dobozy, M. (1999). The Saxon Mirror: A Sachsenspiegel of the Fourteenth Century. University of Pennsylvania Press
 5. Gillespie, M. A. (1984). Hegel, Heidegger and the ground of history. University of Chicago Press.
 6. Green, D.H (1998). language and history in the early Germanic world, Cambridge university press.
 7. Heidegger, M. (1997). Davos disputation between Ernst Cassirer and the Martin Heidegger. in Kant and the problem of metaphysics, Indiana university press
 8. Kant, I. (1999). ‘an answer to the question: what is enlightenment?. in practical philosophy (the Cambridge edition of the works of Immanuel Kant), Cambridge university press.
 9. Routledge encyclopedia of philosophy (1998). version1.0. London and New York: Routledge.
 10. Schmitt, C. (2004), on the three types of juristic thought, translated by Joseph W. Bendersky, Praeger.
 11. Thornhill, C. (2007). German political philosophy: the metaphysics of law. Routledge: London and New York
 12. W. Patterson, E. (1953). jurisprudence. The Columbia university press
 13. Wilk, K. (1950). 20th century legal philosophy series: vol. IV: the legal philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, Harvard university press.
 14. Kinzel, K. (2021). historical thought in German neo-Kantianism. in British journal for the history of philosophy, Vol. 29, No.4, May, 579-589.
 15. L. Paulson, S. (1995). Radbruch on unjust laws: competing earlier and later views?. in oxford journal legal studies, 15(3), 489-500.
 16. Radbruch, Gustav (2006). ‘five minutes of legal philosophy’ in oxford journal of legal studies, 26(1), 13-15.

17.Radbruch, G. (2020). Law’s image of the human’ trans by Valentin Jeutner, in oxford journal of legal studies, 40(4), 667-681.

 

 1. آلمانی
 2. A) Books and Articles
 3. Maier, H. (2009). Die altere deutsche Staats-und Verwaltungslehre. CH Beck.
 4. Radbruch, G. (1998). rechtsphilosopphie.C.F. Muller, uni-Taschenbucher Verlag.
 5. Hollerbach, A. (1992). Notizen zu Radbruchs “Vorschule der Rechtsphilosophie. in Manfred Seebode(ed), Fetschrift fur Gunter spendel zum 70. Geburstag am 11. July (De Gruyter 1992), 150.