دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،تهران، ایران

2 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با پذیرش بانک‌های خصوصی به‌عنوان ناشران اوراق بهادار در بازار بورس، دو بازار سرمایه و بازار پول در قالب بانک‌های بورسی در تعامل قرار گرفته‌اند. در حقوق عمومی ما در پی حفظ نظم و ثبات جامعه هستیم، پس بررسی تأکید نظام بانکی بر حفظ ثبات سیستمی و در مقابل تأکیدی که بازار سرمایه بر شفافیت و حفظ حقوق سهامداران دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش، بانک‌ها به‌عنوان تافته‌ای جدابافته در نظر گرفته شده‌اند، زیرا با شکل‌گیری اعتماد در جامعه ارتباط مستقیم دارند. به‌نظر می‌رسد بهتر است مقام ناظر انتظار شفافیت تمام در بانک‌ها را طبق مقررات داشته باشد، اما نسبت به افشای عمومی اطلاعاتی که می‌تواند اعتماد جامعه را مختل کند و ثبات سیستمی در معرض خطر قرار دهد؛، بیشتر درنگ کنند. همچنین می‌توان مانند اتحادیة اروپا که در مقررات سوءاستفاده از بازار، تأخیر را در افشای اطلاعات بانکی پذیرفته است، در این زمینه مقررات‌گذاری کنیم. در عمل این تنش در بازار سرمایة ایران در سال‌های اخیر نیز وجود داشته است و شاهد طرح شکایاتی علیه مدیران چنین بانک‌هایی بوده‌ایم که به‌دلیل عدم افشای به‌موقع اطلاعات با محکومیت‌هایی مواجه شده بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Public law Provisions of Disclosure of Information of Exchange -Traded Banks: Conflicting Regulatory Requirements of Money Market and Capital Market

نویسندگان [English]

 • Mahmood Bagheri 1
 • Mehrnoosh Hemmati Khalili 2

1 Associate Prof., Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 . A. in International Trade Economic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays, private banks are accepted as issuers of securities in the stock exchange market which accordingly, capital market and money market both interact in the form of exchange-traded banks. ‌In public law, we seek to maintain comprehensive order and stability of money market. therefore, it is important to examine the banking system maintaining systemic stability and on the other hand, the capital market requirements are based on the transparency and protection of the shareholders’ rights through disclosure of information. We consider banks as a very special corporation because there is a connection between public trust and banks. It seems that the supervising authorities expect the transparency of all banks according to the regulations, but considering the remarkable influence of banks in the society at the intended time, it is better to hesitate more about the public disclosure of the data of banks that can impair the public trust of the society and endanger the system stability. Additionally, just like the EU that has accepted optimization and postponement in disclosure of bank information in the market abuse regulations for the sake of stability, we can pass some regulations and while accepting the disclosure of information in the interest of shareholders in the capital market, give some special treatment to banks in the case of disclosure of information for the sake of systemic stability and avoiding systemic risk in the banking sector. In the capital market of Iran, in recent years, we have observed filing some complaints against the bank managers by the capital market regulatory authorities while ignoring the prudential and stability concerns of central bank in maintaining systemic stability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Systemic Stability
 • Shareholders’ Rights
 • Transparency
 • Conflict between Capital Market and Money Market Regulations
 • Conflict between Shareholders’ Rights and Depositors’ Rights
 • Mandatory Disclosure of Inf
 1. فارسی

الف)کتاب‌ها

 1. باقری، محمود؛ صادقی، محمد؛ شوشی نسب، نفیسه؛ سفیداری، سیاوش؛ نیکبخت، فرزاد (1395). رقابت و انحصار بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری. چ اول، تهران: بورس.
 2. سلطانی، محمد (1396).‌ حقوق بازار سرمایه. چ چهارم، تهران: سمت.‌
 3. هادی زنوز، بهروز ‌(1392).‌ ارزیابی عملکرد بازار پول و اعتبار در ایران و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی. چ اول، نوین طراحان آزاد.
 4. اله‌داد، مرتضی؛ مقدم، ولی، زنجانی؛ محمد و مدرسی، منصور (۱۳۸۸). بحران مالی و اقتصادی و ضرورت تحدید ساختار در نظام بانکداری اسلامی کشور. چ اول، تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسة عالی بانکداری ایران.
 5. والی‌نژاد، مرتضی (1396).‌ مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری. چ هفتم. تهران: پژوهشکدة پولی و بانکی.

 

ب) مقالات

 1. ابراهیمی، مریم (1391). مسئولیت مدنی ناشی از نقض مقررات افشای اطلاعات در معاملات سهام. فصلنامة بورس و اوراق بهادار، (۱۵)، 161 –
 2. ارجمندنژاد، عبدالمهدی (1384). اصول اساسی نظارت بانکی مؤثر (اصول اساسی کمیتة بال). مجلة روند، (45)، 57 -86.
 3. اصلی‌زاده، احمد؛ برنده‌پور مهرام، آرش؛ صارمی، حسین (۱۳۹۶).‌ مدیریت ریسک و قوانین بازل در بانک‌های نمونه ایرانی.‌ مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، ۳ (2)،114-13.
 4. رحمانی،علی (1386). بهبود کیفیت گزارشگری بانک‌ها . نشریة حسابدار، 188، 1-10.
 5. فلاح شمس، میرفیض و عباس‌زاده، حسن (۱۳۸۶). مقایسة تطبیقی کفایت سرمایه در بیانیة اول و دوم کمیتة بال. مجلة روند، (۵۴ و ۵۵)، ۱۱-۳۸.
 6. میرزایی، حسین؛ نظریان، رافیک؛ باقری، رعنا (1390). بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانک‌ها. فصلنامة روند پژوهش‌های اقتصادی، (۵۸)، ۶۷-۹۸.

 

ج) پایان‌نامه‌ها

 1. صمدی، علیرضا (۱۳۹۳).‌ مقررات حاکم بر افشای اطلاعات در بازار سرمایه. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمود باقری، تهران: دانشگاه تهران، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، تاریخ دفاع 23/06/1393.
 2. عباس‌پور، سبحان (۱۳۹۷). تحلیل حقوقی مقررات احتیاطی در نظام نظارتی بانکی ایران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، به راهنمایی امین جعفری، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکدة معارف اسلامی و حقوق، تاریخ دفاع 30/06/1397.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Kregel, J. (2013). Political Economy Approaches to Financial Crisis. The Handbook of the Political Economy of Financial Crises.

 

 1. B) Articles
 2. Avgouleas, E. (2009). The Global Financial Crisis and Disclosure Paradigm in European Financial Regulation: the case for reform. European Company and Financial Law Review, 6( 4). 1-41.
 3. Bagheri, M., & Nakajima, C. (2006). Optimal Level of Financial Regulation under the GATS: A Regulatory Competition and Cooperation Framework for Capital Adequacy and Disclosure of Information. Journal of International Economic Law, 507-530. https://doi.org/10.1093/jiel/5.2.507
 4. Białek-Jaworska, A., & Matusiewicz, A. (2015). Determinants of the level of information disclosure in financial statements prepared in accordance with IFRS. Accounting and Management Information Systems, 14(3). 453-482.
 5. Blom, , & Schoenher, T. (2011). Supply chain risk management in financial crises A multiple case study approach. international journal of production economics, 134(1), 43-57. DOI:10.1016/j.ijpe.2011.01.002
 6. Di Tella, S. (2019). Optimal Regulation of Financial Intermediaries. American Economic Review, 109 (1), 271-313. DOI: 10.1257/aer.20161488.
 7. Federal Reserve Bank of New York Group ( 2016). Behavioral Risk Management in the Financial Services Industry: The Role of Culture, Governance, and Financial Reporting. Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review , 22(1). 1-177
 8. Federal Reserve System Study Group on Disclosure (2000). Improving Public Disclosure in Banking. Board of Governors of the Federal Reserve System Board of Governors of the Federal Reserve, 1-39.
 9. McCallum, M. (2017). Banking and Interest Rates in Monetary Policy Analysis: A Quantitative Exploration. Journal of Monetary Economics, Elsevier. 54(5), 1480-1507.
 10. Mitchener, K.(2004). Bank Supervision, Regulation, and Instability During the Great Depression. NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, 152-185. DOI: https://doi.org/10.1017/S0022050705050060
 11. Prates, M. (2013). Why Prudential Regulation Will Fail toPrevent Financial Crises.‌A Legal Approach. banco central do brasil. 1-33.
 12. Stulz, R. M. ( 2008). Securities Laws, Disclosure and National Capital Market, Pennsylvania: National Bureau of Economic Research,. 349-390
 13. Tarullo, D. (2004). Rethinking the Aims of Prudential Regulation. Chicago: Federal Reserve Bank of Chicago, Bank Structure Conference, 1-17.
 14. Dang, T.; Gorton, G.; Holmström, B.; Ordoñez, G. (2014). Banks As Secret Keepers. Nber Working Paper 107 (4), 1005-1029. DOI: 10.1257/aer.20140782
 15. Ursel, B., & Erlend, N. (2004). Disclosure, Volatility and Transparency: An Empirical Investigation into the Value of Bank Disclosure. FRBNY Economic Policy Review, 31-45.
 16. White, W. R. (2013). The Prudential Regulation Offinancial Institutions: Whyregulatory Responses To Thecrisis Might Not Prove Sufficient, The school of public policy, Calgray university, SPP research papers, 6, (33), 1-33.

 

C)Thesis

 1. Basaran, B. (2018). Optimal Level of Transparency and Disclosure of Information: The Dialectic of Transparency and disclosure vis-à-vis confidentiality in the Banking Sector. Institute of Advanced Legal Studies School of Advanced Study University of London PHD Thesis.1-435

 

D)Websites

 1. www.marketbusinessnews.com/financial-glossary/bank-capital/Market Business News – 2018/06/30