دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مدیر مسئول


ابراهیم متقی استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

علوم سیاسی

سردبیر


عباسعلی کدخدایی استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

حقوق بین‌الملل - حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


محمد امامی استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


الهام امین‌زاده استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

حقوق بین‌الملل

اعضای هیات تحریریه


ژانت الیزابت بلک دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


خیراله پروین استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


محمدجواد جاوید استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


منصور جباری قره‌باغ استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

حقوق بین‌الملل

اعضای هیات تحریریه


توکل حبیب‌زاده دانشیار، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

حقوق بین‌الملل

اعضای هیات تحریریه


امیرحسین رنجبریان دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


سیدقاسم زمانی استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

حقوق بین‌الملل

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا ضیائی بیگدلی استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

حقوق بین الملل

  • reza.zb.ziaigmail.com

اعضای هیات تحریریه


ستار عزیزی استاد، گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

حقوق بین‌الملل

اعضای هیات تحریریه


محمدجعفر قنبری جهرمی دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا مجتهدی استاد، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


رضا موسی‌زاده استاد، دانشکده روابط بین الملل، وزارت امور خارجه، تهران، ایران

حقوق بین‌الملل

اعضای هیات تحریریه


سیدباقر میرعباسی استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

حقوق بین‌الملل

اعضای هیات تحریریه


مرتضی نجابت خواه دانشیار گروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

حقوق عمومی

مدیر نشریه


ساسان صیرفی استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

حقوق بین الملل

دبیر تخصصی


اسماء سالاری دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

حقوق بین‌الملل

  • asmasalariut.ac.ir

دبیر اجرایی


منور میرزایی کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای

  • monavar.mirzaeiut.ac.ir
  • 02166455847

کارشناس نشریه


آرزو دژهوست گنک کارشناس حسابداری دولتی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

حسابداری دولتی

ویراستار انگلیسی


سوگل صالحی نیک دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

حقوق بین‌الملل

  • ssalehinikyahoo.com
  • 09111554372

ویراستار ادبی


فاطمه جهانگیری کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

  • ajahangiri1385ut.ac.ir