دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانقابل توجه نویسندگان محترم

با توجه به تغییر شماره حساب فصلنامه، خواهشمند است از این تاریخ (26 مهر 1399)  هزینه داوری و چاپ مقاله را به حساب زیر واریز نمایید. این شماره حساب در همه بانک های دولتی فعال و قابل واریز است.

حساب شماره ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵ بنام تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی با شناسه واریز 379070174140107000000002505202  و شبای IR830100004001070103006825