دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسنده

دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحث‌انگیز قواعد عمومی قراردادهاست که در حقوق اداری برخی کشورها، به‌ویژه فرانسه، در قراردادهای اداری، برخلاف قراردادهای خصوصی، به علت طولانی‌مدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آن‌ها و به منظور تأمین منافع عمومی پیش‌بینی شده است. اما در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیش‌بینی تعدیل بهای پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی به صورت قراردادی و قانونی است. پیش‌بینی تعدیل در این نوع قراردادها با توجه به فقدان نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق اداری ایران و نامشخص بودن جایگاه عامل اصلی پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری، یعنی نظریۀ امور غیرقابل پیش‌بینی در این نظام حقوقی، بحث ‌انگیزتر است که ابعاد آن در این مقاله بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Adjustment in administrative contracts

نویسنده [English]

  • Vali Rostami

Associate Professor, Public Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Adjustment in contract is one of the most important and controversial issues in general rules of contracts in administrative law of some countries like France. It is anticipated in administrative contracts, against private contracts, to ensure the public interests due to the long duration and special conditions of these contracts. But in legal system of Iran, it has been accepted just in rare and exceptional cases. One of these cases is clauses of contractual price adjustment in public construction contracts. However, in administrative law in Iran, anticipation of adjustment in this kind of contracts is more controversial due to lack of a comprehensive system of administrative contracts and unknown factor of appearance of adjustment in administrative contracts i.e. “theory of unforeseeable affairs". Legal aspects of this issue will be studied in this article

کلیدواژه‌ها [English]

  • adjustment in contract
  • administrative contract
  • contractual adjustment
  • judicial adjustment
  • legal adjustment
  • public contract
1-        امامی، محمد و استوار سنگری، کورش (1391)،‌ حقوق اداری،‌ ج 2، چاپ اول،‌ تهران، نشر میزان
2-        امامی محمد، واعظی،‌ سید مجتبی و سلیمانی،‌ مهستی (1391)، ضوابط دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری، چاپ اول، تهران، نشر میزان
3-        انصاری، ولی‌الله (1380)، کلیات حقوق قراردادهای اداری، چاپ سوم، تهران، نشر حقوقدان
4-        بیگدلی،‌ سعید (1386)،‌ تعدیل قرارداد، چاپ اول، ‌تهران، نشر میزان 
5-        جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1372)، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، تهران، گنج دانش
6-        حبیب‌زاده، محمدکاظم (1390)، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، چاپ اول، تهران، جاودانه و جنگل
7-        حسین آبادی، ‌امیر (1376)، تعدیل اقتصادی در قرارداد 1"، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شمارۀ 20-19
8-        حسین آبادی، ‌امیر (1376)، "تعدیل اقتصادی در قرارداد 2"، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شمارۀ 22-21
9-        رضایی‌زاده، محمدجواد (1387)، "ویژگی قرارداد اداری"، فصلنامۀ حقوق مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارۀ 70
10-     شفاهی، محمدرضا (1376)، بررسی تطبیقی نظریۀ تغییر اوضاع و احوال در قراردادها، چاپ اول، تهران، ققنوس
11-     شمعی، محمد (1393) حقوق قراردادهای اداری، چ 1، تهران، جنگل و کاوشیار
12-     شهیدی، مهدی (1382)، آثارقراردادها وتعهدات، چ 1، تهران، مجد
13-     صادقی مقدم، محمدحسن (1390)، تغییر در شرایط قرارداد، چاپ سوم، تهران، نشر میزان
14-     صفایی، سیدحسین (1386)، قواعد عمومی قراردادها، ج2، چ5، تهران، میزان
15-     ضیائی بیگدلی ،محمدرضا (1384)، حقوق معاهدات بین‌المللی، چ 2، تهران، گنج دانش
16-     طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1381)، حقوق اداری، چاپ هشتم،‌ تهران، سمت
17-     کاتوزیان،‌ ناصر (1368)، حقوق مدنی، ‌قواعد عمومی قراردادها، ج 3 و 4، تهران، بهنشر
18-     معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری (1385و1387)، مجموعۀ آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ج 2و3، تهران، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری
19-     میرحاج، روح‌الله (1385)، تعدیل قراردادهای اداری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق عمومی دانشگاه تهران  
20-   - هداوند، مهدی (1389)، حقوق اداری تطبیقی، ج 1، چ 1، تهران، سمت