دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 مدرس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده

در نظام حقوق بین‌الملل تحولات قابل تأملی روی داده که ملاحظات انسانی فصل مشترک بسیاری از آنهاست. ظهور و روند رو به تکامل مفهوم جامعۀ بین­المللی، متضمن شناسایی ارزش­های بنیادین برای این جامعه است، به نحوی که تضمین حمایت و احترام به اصول و ارزش­های مزبور به‌منزلۀ دغدغه­ای مشترک در نظام بین­المللی مورد توجه است. تاکنون ابزارها و شیوه­های مختلفی برای حراست از منافع و ارزش­های مشترک جامعۀ بین­المللی پیش‌بینی شده که هر یک درجه­ای از مؤثر بودن را دارا هستند؛ اما مؤثرترین اقدام، ضمانت اجرای کیفری و به عبارت دیگر تعقیب، محاکمه و مجازات نقض گستردۀ ارزش­های بنیادین جامعه است. به این ترتیب ایدۀ عدالت کیفری جهانی، به‌منزلۀ یکی از آرمان­های مهم جامعۀ بین­المللی مطرح است که تلاش می­شود توسط مراجع قضایی کیفری از جمله دادگاه­های بین­المللی و دادگاه­­های ملی محقق گردد، هر چند هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد و تا رسیدن به نقطۀ ایده­آل، بسیار فاصله دارد. در ارزیابی کارآمدی نظام حقوق بین­الملل کیفری در جهان معاصر، ناگزیر از توجه به مقتضیات جامعۀ بین­المللی هستیم، همچنان که دغدغۀ جامعۀ بین­المللی برای تحقق عدالت کیفری جهانی و البته موانع پیش روی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

International community and universal criminal justice

نویسندگان [English]

 • Seyyed Ghasem Zamani 1
 • Haleh Hosseini Akbarnezhad 2

1 Associate Professor, Public and International Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

2 University Professor and Researcher

چکیده [English]

There are some important and remarkable developments in the international law common aspect of which is the humanity considerations. The rise of the notion of international community implies fundamental interests and values of the community and this approach is considered as a fundamental goal in the modern world. States and other actors such as international organizations in the international community have proposed and used many different means for protecting these values but  some of them aren’t effective and suitable and it seems that the criminal guarantee is needed for the stability of community. Therefore, the rise and development of international criminal law is one of the most important issues in this century and there are some intended and unintended consequences of the rise of international criminal law. So, mutual interaction between international criminal law and international community is true. Some other notions such as international legal order, public order and common good also play notable roles in this relationship and the practice of the International criminal tribunals and national courts is very important.

کلیدواژه‌ها [English]

 • fundamental values
 • International Community
 • International Criminal Court
 • International Criminal Law
 • universal criminal justice
 1. ابراهیم گل، علیرضا (ترجمه)، مسئولیت بین­المللی دولت: متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین­الملل، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم، 1389..
 2. حدادی، مهدی، «مقایسۀ مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین­الملل با نظام­های حقوق ملی»، مجلۀ حقوق خصوصی، سال هفتم، شمارۀ شانزدهم، بهار و تابستان 1389
 3. کک دین، نگوین و دیگران، حقوق بین­الملل عمومی، ج 1، ترجمۀ حسن حبیبی، تهران، انتشارات اطلاعات، 1382.
  1. Anderson, Kenneth, “The Rise of International Criminal Law: Intended and Unintended Consequences”, European Journal of International Law, Vol. 20 No. 2 , 2009.
  2. Boister, Neil, “Transnational Criminal Law”, European Journal of International Law, Vol. 14, No. 5, 2003.
  3. Cafaggi,  Fabrizio  and Caron, David , “Global Public Goods amidst a Plurality of Legal Orders: A Symposium”, European Journal of International Law , Vol. 23 No. 3, 2012,
  4. Cryer, Robert, “International Criminal Law vs State Sovereignty: Another Round?”, European Journal of International Law, Vol. 16 No. 5, 2005.
  5. McCrudden, Christopher, “Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights”, European Journal of International Law, Vol. 19 No. 4 , 2009.
  6. Robinson, Darry, “International Criminal Law as Justice”, Journal of International Criminal Justice, Vol. 11, 2013.
  7. Salmon, Margot E, Global Responsibility for Human Rights, Oxford, Oxford University press, 2007.
  8. Simma, Bruno and Andreas L. Paulus, “The 'International Community: Facing the Challenge of Globalization”, European Journal of International Law, Vol. 9, 1998.
  9. Simma, Bruno,” Universality of International Law from the Perspective of a Practitioner”, European Journal of International Law, Vol. 20,  Issue 2, 2009.
  10. Waldron, Jeremy, “Are Sovereigns Entitled to the Benefit of the International Rule of Law?”, European Journal of International Law, Vol. 22, 2011.
  11. Werld, Gerhard,  Principles Of International Criminal Law,( Hague:T.M.C ASSER PRESS, 2005).
 1. آخوندی، محمد و جاهد، محمدعلی، «حقوق جهانی از تئوری تا عمل با تأکید بر جهانی شدن حقوق بشر»، فصلنامۀ پژوهش حقوق، سال چهاردهم، شمارۀ 36، بهار 1391، صص 26-1.
 2. حدادی، مهدی، «استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام­الشمول»، مجلۀ حقوقی، سال 27، شمارۀ 42، 1389.
 1. رستم‌زاد، حسینقلی، «جامعۀ بین­المللی و تعهدات بین­المللی»، مجلۀ حقوقی، شمارۀ 33، 1384، صص 71-9.
 2. سالومون، ای. مارگوت، مسئولیت جهانی برای تحقق حقوق بشر: فقر جهانی و توسعۀ حقوق بین­الملل، ترجمۀ فریده شایگان و همکاران، انتشارات مجد، 1391.
 3. فلسفی، هدایت‌الله، صلح جاویدان و حکومت قانون، فرهنگ نشر نو و نشر آسیم، 1390.
 4. کاسسه، آنتونیو، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه: حسین پیران و همکاران، تهران: انتشارات جنگل، 1387.
 1. ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین‌الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانۀ داخلی، چاپ دوم، نشر میزان، تهران، 1386.
 1. Bogdandy,  von and Delavalle, ‘Universalism and Particularism as Paradigms of International Law’, International Law and Justice Working Paper 2008/3.
 1. Cassese,  Antonio,  International Criminal law, Oxford University Press, Oxford, 2003.
 2. Cassese, Antonio, International Law, 2 nd ed., Oxford University Press, 2005
 1. Griffin, Mary, “Ending the Impunity of Perpetrators of Human Rights Atrocities: A Major Challenge for International Law in 21th Century”, International Review of the Red Cross, No. 57, 2000.
 2. Hernández, Gleider,  “A RELUCTANT GUARDIAN: THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE AND THE CONCEPT OF ‘INTERNATIONAL COMMUNITY”, The British Yearbook of International Law, 2013, Vol. 83 No. 1.
 3. ILC, Fragmentation of International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law, Report of the Study Group of the International Law Commission, 13 Apr. 2006, A/CN.4/L.
 4. Knoops, Green-Jan Alexander,  Theory and Practice of International and Internationlized Criminal Proceedings, Hague, Kluwer Law International, 2005.
 5. Kritsiotis, Dino, “Imaging the International Community”, European Journal of International Law, Vol. 13, No. 4, 2002.
 6. Luban, David, “After the Honeymoon: Reflections on the Current State of International Criminal Justice”, Journal of International Criminal Justice, Vol. 11, 2013.
 1. Mosler, Hermann, ‘The International Society as a Legal Community ’ , Recueil des Cours, Vol. 140,1974 IV.
 2. Otto, 'Non-govermental Organizations In the United Nations System: The Emerging Role of International Civil Society', Human Rights Quarterly, Vol. 18, 1996.
 1. Roper, Steven and Barria, Lilian, Designing Criminal Tribunals Sovereignty and International Concerns in the Protection of Human Rights, ASHGATE, London, 2006.
 1. Simma, ‘From Bilateralism to Community Interest’, 1997, 250 Recueil des Cours
 1. Tallgren, “The Sensibility and Sense of International Criminal Law”, European Journal of International Law, Vol. 13, No. 3, 2002.
 2. Tomuschat Cristian, ‘ International Law: Ensuring the Survival of Mankind on the Eve of a New Century: General Course on Public International Law’, 281 Recueil des Cours,1999.
 3. Tomuschat, Cristian, ‘Obligations Arising for States Without or Against Their Will’, 1993, 241 Recueil des  Cours.
 4. Villalpando, Santiago, “The Legal Dimension of the International Community: How Community Interests Are Protected in International Law”, European Journal of International Law, Vol. 21, No. 2, 2010.