دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموختة دکتری حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

به دنبال شکل‌‌گیری مادة 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانة ژنو در سال 1949 و پروتکل الحاقی دوم به این کنوانسیون‌ها در سال 1977، جامعة جهانی به مفهوم آستانۀ مخاصمات مسلحانة غیربین‌المللی، به عنوان مرز عبور از وضعیت‌هایی چون شورش و درگیری‌های پراکندة داخلی و ظرفیتی مؤثر در کاهش حقوق حاکمیتی و حتی پایان بخشیدن به صلاحیت انحصاری محاکم داخلی دول محل وقوع مخاصمه، توجه نشان دادند. دول محل وقوع مخاصمه، به‌خصوص آن دسته از کشورهایی که بیش از دیگران خود را در معرض وقوع مخاصمات مسلحانه می‌دیدند، در طول کنفرانس‌های مختلف، هنگام طرح این موضوع، همواره تلاش خود را به برجسته کردن اصول و موازین حاکمیتی و اولویت‌ بخشیدن به صلاحیت محاکم و نهادهای قضایی داخلی معطوف کردند. در این میان تلاش کمیتة بین‌المللی صلیب‌سرخ جهانی در تنظیم و ارائة پیش‌نویس چهل و هفت ماده‌ای پیشنهادی خود به کنفرانس ژنو، به‌عنوان مفاد پروتکل الحاقی دوم، و تغییر چشمگیر آن پس از سه سال مذاکره، که نهایتاً به شکل‌گیری متن جدید در ظرفیت بیست و هشت ماده با بیانی متفاوت منتج شد، شایان توجه است. مقالة حاضر، ضمن توجه به تلاش‌های کمیتة فوق و استخراج دیدگاه علمای علم حقوق و نهایتاً پرداختن به ضریب اثربخشی آستانۀ جدید مخاصمات مسلحانة غیربین‌المللی ذیل بند 1 مادة 1 پروتکل الحاقی دوم در توسعه یا عدم توسعة حقوق بشر دوستانه، به‌خصوص کاهش یا عدم کاهش کشتار غیر نظامیان در طول این نوع مخاصمات، تلاش کرده در پایان تصویری روشن از ملاحظات حاکمیت‌محور کشورها به‌خصوص عدم تمایل دول محل وقوع مخاصمه به شناسایی پروتکل الحاقی دوم ارائه کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The position of the threshold of Non- International Armed Conflicts under the Additional Protocol II

نویسندگان [English]

 • Seyed Fazlollah Mousavi 1
 • Seyed Majid Tafreshi Khameneh 2

1 Professor, Public and International Law Department, Faculty of law and Political Sciences University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD in International Law, Faculty of law and Political Sciences University of Tehran,Tehran, Iran

چکیده [English]

The threshold of non-international armed conflicts is a criterion in terms of which the internal disturbances and tensions e.g. riots, and both isolated and sporadic acts of violence, are no longer characterized as civil wars. This term was introduced into the literature of International Law in 1949, following the formation of the Common Article 3 of the Geneva Conventions. The impact of the above-mentioned concept is directly in connection with the sovereign rights of States, particularly the exclusive jurisdiction of the national judicial authorities. Consequently, its effect on managing the conflicts and dealing with the operations of anti-government armed forces, has always been one of the most controversial parts of different diplomatic conferences, including those led to the creation of the Common Article 3, Article 8 of the Rome Statute and especially the Additional Protocol II to Geneva conventions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • additional protocol II
 • Article 8 of Rome statute
 • Common Article 3
 • International Committee of the Red Cross
 • sovereign rights
 • threshold
 1. الف) فارسی

  1. موسوی سیدفضل‌الله، موسوی‌فر سیدحسین، سیدیانهاشمی سروش، پائیز 1394، حقوق بشردوستانه در اسلام و حقوق بین‌الملل، تهران، نشر دادگستر.
  2. کنعانی محمدطاهر، سیاه‌رستمی هاجر، حسین‌نژاد کتایون، تابستان 1385، حقوق بین الملل بشردوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیرهای مسلحانه (مجموعه اسناد ژنو)، تهران، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران.
  3. دفتر امور بین‌الملل قوة قضائیه،مهر 1377، اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی و سند نهایی کنفرانس دیپلماتیک رم، تهران ، دفتر امور بین‌الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

   

  ب) لاتین

  1. Asbjørn Eide, ‘The role of the United Nations Working Group on Minorities’, in Council of Europe Publishing (ed.), Mechanisms for the implementation of minority rights, (ECMI/Council of Europe, 2004), 57.
  2. Commentary on Additional Protocols by ICRC, First Volume, June 1977
  3. Dietrich Schindler, Different Types of Armed Conflicts according to the Geneva conventions and protocols, Leiden ; Boston: Brill, cop. 2008.
  4. Draft Additional Protocols to the Geneva Conventions of 1949, Official Records, Volume I , Part 3, ICRC.
  5. Gasser, H. P. (1993). International Humanitarian Law: an Introduction, in: Humanity for All: the International Red Cross and Red Crescent Movement, H. Haug (ed.), Paul Haupt Publishers, Berne.
  6. ICRC, Commentary on the Additional Protocols,Martinus Nijhoff Publishers, Geneva 1987, Printed in the Netherlands
  7. ICTR, Case No 96-4, Prosecutor v. Akayesu, Trial Chamber Judgment, 2 Sep 1998.
  8. Inter-American Commission on Human Rights, “La Tablada” case, Report No. 55/97, Case 11.137 - 18 Nov 1997.
  9. Lindsay Moir, The Law of Internal Armed conflicts, Part of Cambridge Studies in International and Comparative Law, December 2007.

  10. Marco Sassòli, Antoine A. Bouvier, How dose Law protect in war? International Committee of the Red Cross, 1999 - Combatants and non-combatants (International law).

  11. Minimum Humanitarian Standards, Analytical Report of Secretary General Submitted Pursuant to Commission on Human Rights, Res. 1997/21, UN Documents.

  12. Nier, Lewis Charles, ‘The Yugoslavian Civil War: An Analysis of the Applicability of the Laws Governing Non-International Armed Conflicts in the Modern World’ (1992).

  13. Official Records, of the Diplomatic Conference, Eighth Volume, CDDH/1/SR.23& 24.

  14. Official Records, of the Diplomatic Conference, Eighth, Volume, CDDH/1/SR. 22.

  15. Official Records, of the Diplomatic Conference, Fifth Volume, CDDG/SR. 18.

  16. Rene Provost, IHL and Humanitarian Law, Cambridge University Press, Sep 2006.

  17. Richard Baxter, Some existing problems of Humanitarian Law, International Symposium on Humanitarian Law, Brussels, 1974.

  18. Sassoli M., "Transnational Armed Groups and IHL", Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Harvard University, Occasional Paper Series, No 6 ,winter 2006.

  19. The International Red Cross and Red Crescent Movement, H. Haug (ed), Paul Haupt Publishers, Berne, 1993.

  20. The Law of War, 2nd Edition, Ingrid Detter Cambridge University Press, Cambridge, Nov 2000.

  21. Yair M. Lootsteen, The Concept of Belligerency in International Law (2000), Military Law Review

  1. .http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Commentary_GC_Protocols.pdf
  2. https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1
  3. http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf
  4. http://www.globalsecurity.org/military/world/war/favela-war.htm
  5. https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
  6. https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0739.htm
  7. http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml

  29. https://www.icrc.org/casebook/doc/case-study/united-nations-humanitarian-standards-case-study.html