نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

دولت اوگاندا پس از ناتوانی در شکست شورشیان اِل.آر.اِی و عدم موفقیت در پیشبرد مذاکرات صلح با آنها، وضعیت شورشیان اوگاندا را به دیوان کیفری ارجاع داد. رهبران شورشی در شرایط جدید با مصلحت ادامۀ مذاکرات صلح با دولت اوگاندا به میز مذاکره برگشتند. دولت اوگاندا از این شرایط استقبال کرد، ولی شورشیان امضای قرارداد نهایی صلح را به استرداد پرونده از دیوان کیفری و لغو دستور جلب رهبران شورشی مشروط کردند. دولت اوگاندا اجابت این خواسته را به امضای قرارداد نهایی صلح و پذیرش مکانیسم‌های عدالت سنتی منوط کرد. درحالی‌که دولت اوگاندا در شرف آماده کردن زمینۀ محاکمۀ داخلی رهبران شورشی بود، شعبۀ مقدماتی پرونده را در دیوان کیفری قابل پذیرش و خود را صالح به رسیدگی دانست. با این رویکرد شعبۀ مقدماتی نشان داد که در جدال میان صلح و عدالت، تحقق عدالت برای وی اهمیت بیشتری دارد و با هیچ مُستمسِکی خارج از مقررات اساسنامۀ دیوان کیفری نمی‌توان پرونده به‌جریان‌افتاده در دیوان کیفری را متوقف یا مسترد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Case of Uganda in ICC; the Victory of Justice at the Price of Peace and State Sovereignty

نویسندگان [English]

  • Javad Salehi 1
  • Hossein Aghaei Janatmakan 2

1 Assistant Prof. Department of Law, University of Payame Noor. Tehran, Iran

2 Associate Prof., Department of Law, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The Government of Uganda after the US failure in LRA disability and lack of success in advancing peace talks with them, the Supreme Court of Uganda referred to the status of criminal. The leaders of the insurgent in the new conditions with the best interests of the peace talks with the Government of Uganda continued to negotiate from a dealer. The Government of Uganda welcomed the conditions, but the final peace agreement, signed by refugees to return and the Analects of criminal file and cancel the arrest the leaders of the insurgent conditional sentences. The Government of Uganda signed a contract to meet the demands of peace and of Justice, the final acceptance of the traditional mechanism of subject. While the Government of Uganda on the verge of preparing local insurgent leaders with regard to the trial, it was the branch of the criminal can be set to a file on your admission and appropriate to maturity. With this preliminary approach the branch indicated that in the battle between peace and justice, the realization of Justice is more important for his eligibility and any pretext out of the provisions of the Statute of the Court criminal case underway in Criminal Court can not be stopped or extradited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Criminal Court
  • Uganda
  • LRA
  • Struggle between Peace and Justice

منابع

1. فارسی

الف) کتاب‌ها

1. آقایی‌جنت‌مکان، حسین (1392). حقوق بشر در محاکمات کیفری بین‌المللی، تهران: جنگل.

شریعت باقری، محمدجواد (1397). حقوق کیفری بین‌المللی، چ پانزدهم، تهران: جنگل.

2. کرایر، رابرت و همکاران (1393). درآمدی بر حقوق و آیین دادرسی بین‌المللی کیفری، ترجمۀ حسین فخر و داود کوهی، تهران: مجد.

3. کریانگ، ساک؛ چایساری، کیتی (1393). حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمۀ حسین آقایی‌جنت‌مکان، چ چهارم، تهران: جنگل.

4. مظاهری، امیرمسعود (1393). اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری، تهران: میزان.

ب) مقالات

5. آقایی‌جنت‌مکان، حسین (1388). «ارزیابی تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شورای امنیت»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، ش 41، ص 110-91.

6. اردبیلی، محمد؛ وحیددستجردی، فاطمه (1397). «اهداف نظام کیفری بین‌المللی در اسناد و رویۀ دادگاه‌های کیفری بین‌المللی»، تحقیقات حقوقی، ش 81، ص 87-65.

7. باقری‌ابیانه، علیرضا (1396). «انسجام حقوقی در حقوق کیفری بین‌المللی با توجه به کثرت در منشأ و ارگان‌های اجرایی-قضایی»، پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، دورۀ 5، ش 9، ص 167-145.

8. حبیبی‌مجنده، محمد؛ کریمی، سیامک (1395). «دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و تحقق دموکراتیک عدالت کیفری»، پژوهشنامۀ حقوق کیفری، دورۀ 7، ش 2، ص 104-79.

9. حسینی‌اکبرنژاد، هاله (1388). «صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری: پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، ش 26، ص 142-111.

10. جلالی، محمود؛ زیلابی، سلمان (1393). «اصل استقلال قضایی در دیوان بین‌المللی کیفری»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دورۀ 18، ش 2، ص 47-23.

11. خالقی، علی؛ مظاهری، امیرمسعود (1391). «عدم تمایل دولت به رسیدگی: یکی از مبانی قابلیت پذیرش موضوع در دیوان کیفری بین‌المللی»، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 42، ش 3، ص 176-159.

12. رضوی‌فرد، بهزاد؛ نصرالهی‌شهری، نیما (1395). «اشکال متفاوت تعارض صلاحیت در حقوق بین‌الملل کیفری در پرتو اساسنامۀ دیوان بین‌المللی کیفری»، مطالعات حقوقی، دورۀ 8، ش 2، ص 57-33.

13. زمانی، قاسم؛ حسینی‌اکبرنژاد، هاله (1388). «اصل صلاحیت جهانی در آیینه دیوان کیفری بین‌المللی»، پژوهش حقوق و سیاست، دورۀ 11، ش 26، ص 242-203.

14. سلیمی‌ترکمانی، حجت (1396). «تأملی بر ظرفیت‌های دیوان بین‌المللی کیفری در حمایت از حقوق بشر»، آموزه‌های حقوق کیفری، ش 13، ص 192-165.

15. صابر، محمود؛ ناظریان، حسین (1393). «مهلت معقول دادرسی در دیوان کیفری بین‌المللی و آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دورۀ 18، ش 4، ص 72-47.

16. صالحی، جواد (1392). «قطعنامۀ 1593 شورای امنیت در الزام دولت‌ها به همکاری یا دیوان کیفری بین‌المللی»، فصلنامۀ مطالعات بین‌المللی پلیس، ش 16، ص 52-33.

17. -------------- (1393). «ارجاع وضعیت کنیا به دیوان کیفری؛ جلوه‌ای از اختیارات دادستان در مادۀ 15 اساسنامه»، فصلنامۀ مطالعات بین‌المللی پلیس، ش 18، ص 50-37.

18. ----------- (1394). «آثار بزه‌دیده‌شناسی بر حق مشارکت بزه‌دیده در تحقیقات مقدماتی در پرتو رویه دیوان بین‌المللی کیفری»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، ش 52، ص 276-255.

19. ----------- (1395). «حمایت از امنیت مخبرین در رویۀ قضایی دیوان کیفری بین‌المللی؛ استثنایی بر جرم علیه عدالت کیفری یا سوءرفتار نزد دیوان»، حقوق تطبیقی، ش 105، ص 186-169.

20. ------------- (1396). «چالش‌های دیوان کیفری بین‌المللی در پیگیری پروندۀ رئیس‌جمهور سودان: از مخالفت اتحادیۀ آفریقا تا عدم همکاری کشورهای عضو اتحادیه»، پژوهش حقوق عمومی، دورۀ 19، ش 57، ص 89-69.

21. -------------- (1397). «اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری در خشونت‌های داخلی در بستر بی‌ارادگی دولت کنیا»، مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 48، ش 3، ص 676-661.

22. فاخری، نریمان؛ صالحی، جواد (1393). «رویۀ شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان کیفری بین‌المللی در اصلاح اتهامات لوبانگو: از هماهنگی تا تعارض میان آیین‌نامۀ دیوان با اساسنامۀ رُم»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، ش 51، ص 204-183.

23. فروغی، فضل‌اله؛ جودکی، بهزاد (1396). «راه‌حل‌های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین‌الملل»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، دورۀ 34، ش 57، ص 285-249.

2. انگلیسی

A) Books

24. Allen, Tim (2006). Trial Justice: The International Criminal Court and the Lord’s Resistance Army, Zed Books Ltd, New York.

25. Schabas, W. (2011). an Introduction to the International Criminal Court, 4th Edition, Cambridge.

B) Articles

26. Annan, k. (2006). “Welcomes Cessation of Hostilities Agreement between Uganda and Rebels”, Available at: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=1962&Cr=Uganda&Cr1.

27. Apuuli, K. Phillip (2008). “The ICC’s Possible Deferral of the LRA Case to Uganda”, Journal of International Criminal Justice, No. 8.

28. Apuuli, K. Phillip (2009). “The ICC's Possible Deferral of the LRA Case to Uganda”, Journal of International Criminal Justice, No. 6.

29. Apuuli, K. Phillip (2013). “The Government of Uganda, the ICC Arrest Warrants for the LRA Leaders and the Juba Peace Talks”, European Society of International Law Conference Paper Series, International Law as a Profession Conference Paper No. 2/2013.

30. Burke-White, William and Scott Kaplan (2009). “Shaping the Contours of Domestic Justice: the ICC and an Admissibility Challenge in the Ugandan Situation”, Journal of International Criminal Justice, No. 7.

31. Dak, J. Gatdet (2008). “Uganda Rebel Leader to Sign Peace Deal Despite ICC Arrest Warrants–LRA”, Available at: http://www.sudantribune.com/spip.php?article28647.    

32. Gettleman, Jeffrey (2008), “Rebels Kill Nearly 200 in Congo; U.N. Says”, The New York Times Online, Available at: http://www.nytimes.com/2008/12/30/world/africa/30uganda.html?_r=1.

33. Gettleman, Jeffrey & Alexis Okeowo (2008). “Warlord’s Absence Derails Peace Effort in Uganda”, The New York Times Online, Available at: http://www.nytimes.com/2008/04/12/world/africa/12uganda.html.

34. Glassborow, Katy (2007). “Bringing Justice to the North”, Available at: http://iwpr.net/?p=acr&s=f&o=335994&apc_state=henpacr.  

35. Glassborow, Katy (2008), “Uganda Insists Peace Not at Odds with ICC”, Available at:http://www.iwpr.net/?p=acr&s=f&o=344125&apc_state=henh  

36. Goldstone, E. Danielle (2008). “Embracing Impasse: Admissibility, Prosecutorial Discretion and the Lessons of Uganda for the International Criminal Court”, Emory International Law Reviwe, No. 22.

37. Grainger, Sarah (2006). “Uganda’s LRA Rebels on the Move”, Available at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/5386502.stm.

38. Human Rights Watch (2008). “Analysis of the Annex to the June 29 Agreement on Accountabihty and Reconciliation”, Available at: http://hrw.org/backgrounder/ij/uganda0208/ugandamemo0208web.pdf.

39. Human Rights Watch (2006). “Uganda: No Amnesty for Atrocities”, Available at: http://hrw.org/english/docs/2006/07/27/uganda13863.htm.

40. Kagumire, Rosebell (2008). “Kampala War Crimes Court under Scrutiny”, Available at: http://www.iwpr.net/?p=acr&s=f&o=346910&apcstate=henh

41. Koelbl, Susanne and Jan Puhl (2005). “Uganda: Interview with President Yoweri Museveni”, Integrated Reg'l Info. NetworksOnline, Available at: http://www.spiegel.de/international/world/interview-with-ugandan-president-yoweri-museveni-a-1096932.html.

42. Moreno-Ocampo (2007). “Building a Future on Peace and Justice, Address in Nuremberg”, Available at: http://www.icc-cpi.int/library/organs/otp/speeches/LMO_nuremberg_2007625English.pdf.

43. Mukasa, Henry and Barbara Among (2008). “Machar Rules out New LRA Peace Talks”, Available at: http://www.newvision.co.ug/D/8/12/666013.    

44. Osike, Felix and Henry Mukasa (2007). “ICC Insists Kony Must Face Prosecution”, Available at: http://www.newvision.co.ug/D/8/12/591561

45. Robinson, Darryl (2010). “The Mysterious Mysteriousness of Complementarity”, Criminal Law Forum, No. 21.

46. Ross, Amy & Chandra Lekha Sriram (2006). “Catch-22 in Uganda: The LRA, the ICC, and the Peace Process”, Available at: http://jurist.law.pitt.edu/forumy/2006/07/catch-22-in-uganda-lra-icc-and-peace.php.

47. Ssenyonjo, Manisuli (2005). “Accountability of Non-State Actors in Uganda for War Crimes and Human Rights Violations: Between Amnesty and the International Criminal Court”, Journal of Conflictand Security Law, No. 10.

48. Trumbull, P. Charles (2007). “Giving Amnesties a Second Chance”, Berkeley Journal of International Law, No. 25.

49. Wheeler, Skye (2007). “Uganda Peace Talks Resume in Southern Sudan”, Available at: http://www.reuters.com/article/homepageCrisis/idUSL26636023.CH.2400.

C) Cases and Documents

50. Agreement on Accountabihty and Reconciliation (2007). “Uganda-Lord's Resistance Army”, Available at: http://www.beyondjuba.org/BJPl/peace_agreements/Agreement_on_Accountability_And_Reconcilition.pdf.

51. Annexure to the Agreement on Accountability and Reconciliation (2008). “Uganda-Lord's Resistance Army”, Available at: http://www.coalitionfortheicc.org/documents/Annexure_to_agreement_on_Accountability_signed_today.pdf.  

52. ICC, Prosecutor v. Kony (2009). “Decision on the Admissibility of the Case Under Article 19(1) of the Statute”, Case No. ICC-02/04-01/05-377.  

53. United Nations (1998). ‘UN Secretary-General Declares Overriding Interest of International Criminal Court Conference Must Be That of Victims and World Community as a Whole”, U.N. Doc SG/SM/6597.

54. Vienna Convention on the Law of Treaties (1969).