دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتۀ حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، چالوس، ایران

چکیده

عرف و معاهدات بین‌المللی، مکمل یکدیگر در جهت ساخت نظام حقوق حمل‌ونقل بین‌المللی‌اند. عرف‌های فراملی یا ایجادکنندۀ معاهدات یا تکمیل‌کنندة آن‌اند. در این زمینه دو وضعیت رخ خواهد داد؛ یکی وجود عرف و تدوین آن توسط کشورها در قالب معاهده و دیگری وجود معاهده و تکمیل آن از طریق عرف موجود میان تابعان که بعد از معاهده و به‌منظور تسهیل در اجرای آن شکل می‌گیرد. در این مقاله به دستۀ اول پرداخته‌ و به این پرسش پاسخ داده‌ایم که اولاً آیا عرف‌های فراملی موجود در صنعت حمل‌ونقل می‌تواند سبب ایجاد یک معاهدۀ بین‌المللی شود و حقوق بین‌الملل عمومی را به تنظیم مقرراتی در جهت منفعت تابعان منفعل خود وادار کند یا خیر؟ و دوم اینکه در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، نحوۀ اثرگذاری این عرف‌ها در ایجاد کنوانسیون‌های حاکم بر حقوق حمل‌ونقل بین‌المللی به چه صورت است؟ نتیجه حاصل‌شده این است که دولت‌ها به‌عنوان تصویب‌کنندگان کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بین‌المللی معمولاً تلاش می‌کنند تا منافع متصدیان حمل‌ونقل را هم تأمین کنند. از طرف دیگر، سازمان‌های بین‌المللی دولتی اقدام به جمع‌آوری و تدوین عرف‌های حمل‌ونقلی کرده و با یکنواخت‌سازی عرف‌ها، اجرای قواعد را آسان می‌کنند. اگرچه نظام معاهداتی در ظاهر محکم‌تر از نظام حقوق عرفی است، مزایای عرف موجب شده است تا در برخی موارد به همان شکل گذشته به حیات حقوقی خود ادامه دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sharing the interests of outer space exploration and its effect on economic development

نویسندگان [English]

  • Maziar Zabihi 1
  • Mohsen Mohebi 2
  • Yosof Khorramfarhadi 3

1 Ph.D. Student in Public International Law, Department of Public and International Law, Faculty of Divinity, Political Science and Law, Science And Research Branch, Islamic Azad University(IAU), Tehran, Iran

2 Assistant Prof., Department of Public and International Law, Faculty of Divinity, Political Science and Law, Science And Research Branch, Islamic Azad University(IAU), Tehran, Iran

3 Assistant Prof., Department of International law, Faculty of Law and Political Science, Chaloos Branch, Islamic Azad University(IAU), Chaloos, Iran

چکیده [English]

Humanity has a common share in space exploration. The fundamental documents of space law support this claim. Although spatial technology has progressed greatly, but space law is ambiguous in this regard, and the high cost and potential benefits of space exploration raise the question of whether spatial mighty countries share their discoveries with other countries? The important point is that developing countries are committed to allocating the interests of space exploration for economic development, while industrialized countries are less committed to economic development than developing countries. So these countries have more control over their own space programs, and their programs have more economic value. This article argues that powerful space-based nations have certain legal obligations about sharing the interests of space exploration that are ambiguous in some respects, and developing countries need to fair share of these interests as high as possible. The system of sharing interests only succeeds in helping the interests of the space nations; both developed and non-developed countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exploration
  • Exploitation
  • Economic Development
  • share
  • Space law
  • Interest
1. فارسی
ب) کتاب‌ها
1. ابراهیم‌پور باصر، ناصر؛ حسن‌زاده، هستی (1396)، مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی، تهران: شهر دانش.
2. امیری، غلامحسین (1387)، آشنایی با کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، چ دوم، تهران: انتشارات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای.
3. بیگ‌زاده، ابراهیم (1391)، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، چ دوم، تهران: مجد.
4. تقی زاده، ابراهیم (1395)، حقوق حمل‌ونقل ریلی، تهران: مجد.
5. حبیبی، محمود (1392)، تفسیر قراردادهای تجاری بین‌المللی، چ دوم، تهران: میزان.
6. خجندی مقدم، حسین (1386)، دورۀ آموزش مدیریت حمل‌ونقل بین‌المللی مطابق با برنامۀ درسی فیاتا، بخش هشتم- کالا و مواد خطرناک، چ سـوم.
7. دستباز،‌ هادی (1387)، بیمۀ باربری کالا، کشتی و هواپیما، چ دوم، تهران: دانشگاه علوم اقتصادی.
8. زرنشان، شهرام (1392)، شکل‌گیری و شناسایی حقوق بین‌الملل عرفی، تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
9. قنبری جهرمی، محمدجعفر (1384)، ترجمۀ انجمن حقوق بین‌الملل، اصول حاکم بر شکل‌گیری حقوق بین‌الملل عرفی عام، تهران: دراک.
10. محبی، محسن (1396)، گزیده آرای داوری مرکز اتاق بازرگانی ایران، ج 3، تهران: شهر دانش.
11. معزی، امیر (1390)، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، تهران: دادگستر.
 
ب) مقالات
12. اصغری آقمشدی، فخرالدین و همکاران (1397)، «تأثیر عرف و عادت در تعیین تعهدات بایع در کنوانسیون، بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 با مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران»، فصلنامۀ پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دورۀ 22، ش 2.
13. انتصاری، سعید (1373)، «حدود مسئولیت متصدی حمل در قانون حاکم بر قرارداد حمل دریایی کالا در بارنامۀ ایرانی»، نشریۀ اتاق بازرگانی و صنایع معادن، ش 7 و 8.
14. زمانی، سید قاسم (1375)، «حقوق قراردادی و تدوین قواعد عرفی در رویة دیوان بین‌المللی دادگستری با تأکید بر قضیه نیکاراگوئه»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، ش 20.
15. عباسی مجید؛ نهاوندی، نسیم (1395)، «ارائۀ مدل جدید برنامه‌ریزی حمل‌ونقل کانتینری در شبکۀ بنادر دریایی ایران»، فصلنامۀ تخصصی صنعت حمل‌ونقل دریایی، دورۀ 2، ش 4.
16. علومی یزدی، حمیدرضا؛ حاذق‌پور، رضا (1396)، «جایگاه حقوق عرفی بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین‌المللی»، فصلنامۀ پژوهش حقوق خصوصی، ش 19.
17. قنبری جهرمی، محمدجعفر (1379)، «بیانیۀ اصول حاکم بر شکل‌گیری حقوق بین‌الملل عرفی عام»، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، پاییز و زمستان 1379، ش 31 و 32.
18. هنجنی، سید علی (1372-1371)، «تحولات پیدایش عرف بین‌المللی»، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش 11 و 12.
 
2. انگلیسی
A) Books
19. Baughen, Simon (2009), Shipping Law, Forth Edithion, Bristolpub.
20. Coetzee, Juana (2010), INCOTERMS as a form of standardization in international sales law: an analysis of the interplay between mercantile custom and substantive sales law with specific reference to the passing of risk, Stellenbosch University.
21. Damar, Duygu (2018), Wilful Misconduct in International Transport Law, Springer Science & Business Media, Hamburg Studies on Maritime Affairs.
22. Danilenko (1993), Law - Making in the International Community, Pub by Dordrecht, Boston, London, Martinus Nijhoff.
23. G. Frick, Joachim (2001), Arbitration and Complex International Contracts, Pub by Kluwer Law International.
24. Haugvaldsatand, Tove Dickman (2011), The carrier liability for sub-carriers and the sub-carrier liability, A comparative study between Scandinavian and English law and the Rotterdam Rules, University of Oslo Faculty of Law.
25. Hoeks, Marian (2010), Multimodal Transport Law: The Law Applicable to the Multimodal Contract for the Carriage of Goods, pub Kluwer Law International.
26. Mendelson, M. S. (1998), The formation of customary international law, 272 recueil des cours: collected courses of The Hague Academy of international law.
27. Nilupuli, Ariyaratne (2016), Can Indigenous Customary Law be Used and Recognised in International Commercial Contracts?, The victoria University of wellington.
28. Schmitthoff, Clive Macmillan (1987), International Trade Usages, the Institute of International Business Law and Practice.
29. Vincent P. Cogliati-Bantz (2015), Means of Transportation and Registration of Nationality: Transportation Registered by International Organizations, Routledge, pp. 86-91.
 
B) Articles
30. Bhala, Raj (1996), “Applying Equilibrium Theory and the FICAS Model: A Case Study of Capital Adequacy and Currency Trading”, Saint Louis University Law Journal, Vol. 41.
31. Goode, Roy (1997), Usage and its Reception in Transnational Commercial Law, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 46, Issue 01.
32. Henry, Deeb Gabriel (2009), “The Advantages of Soft Law in International Commercial Law: The Role of UNIDROIT, UNCITRAL, and the Hague Conference, Brooklyn Journal of International Law, Vol. 34.
33. Joachim, Bonell Michael (1996), The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the Principles of European Contract Law: Similar Rules for the Same Purposes?”Uniform Law Review, Vol. 1, Issue 2, pp. 229–246.
34. L. yves fortier cc (2001), the new, new lex mercatoria, or, back to the future”, arbitration international, Vol. 17, No. 2.
35. Ralf, Michaels (2007), The True Lex Mercatoria: Law Beyond the State, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 14.
36. Smeele, Frank (2015), Harmonizing the Fragmented Law of Transport through Soft Law, European Journal of Commercial Contract Law ½.
37. Wildbaber, Luzzus, Breitenmoser, Stepban (1988), The Relationship between Customary International Law and Municipal Law in Western European Countries, available at: https://edoc.unibas.ch/4437/
38. Yi, Jisoo (2017), Rules of origin and the use of free trade agreements:a literature review”, World Customs Journal, Vol. 9, Number 1.
 
C) Ducuments
39. Official record of the general assembly Sixty-ninth session, supplement no 17‌ (A/63-17).
40. United Nations General Assembly Resolution on 69/213, 19 December 2014.
41. United Nations Security Council Resolution on 2309‌ , 22 September 2016.
42. ILC Report on Draft conclusions on identification of customary. International law, with commentaries 20 18, A/73/10.
 
D) Websites
43. www.tnews.ir
44. unctad.org
45. www.pmo.ir