دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

رویکرد هربرت هارت به «مفهوم قانون» متأثر از جریان فلسفة زبان متعارف دانشگاه آکسفورد و به‌‌ویژه اندیشة جان لنگشاو آستین است. این پرسش که آیا امتداد رویکرد فیلسوفان زبان معاصر در خصوص زبان قانون ذیل هرمنوتیک حقوقی قرار می‌گیرد یا خیر، به تعریف هرمنوتیک حقوقی و تعیین گسترة آن وابسته است. مسئلة اساسی که در این زمینه قابل طرح است، اینکه نسبت رویکرد فلسفة زبانی فیلسوف حقوق معاصر، هربرت هارت، با هرمنوتیک حقوقی چگونه است؟ به تعبیر بهتر، آیا دیدگاه هارت به زبان قانون که در کتاب مفهوم قانون پردازش شده است، صبغة هرمنوتیکی دارد؟ به‌نظر می‌رسد اگر در تعیین محدودة هرمنوتیک حقوقی معنای موسعی را در نظر بگیریم، رویکرد تفسیری هارت به قاعده و قانون حقوقی و همچنین رویه‌های قضایی که با نقد اصالت صورت حقوقی و دفاع از قاعدة شکاکی همراه است، می‌تواند به‌عنوان یکی از مصادیق برجستة هرمنوتیک حقوقی قلمداد شود و از این رهگذر می‌توان ادعا کرد که فلسفة زبان معاصر با بحث از زبان و معنای قانون، ظرفیت شایان توجهی برای گسترش دانش هرمنوتیک حقوقی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Herbert Hart's Linguistic Philosophical Approach in “Concept of Law” as a Form of Legal hermeneutics

نویسندگان [English]

 • Seyyed Saeid Mousavi asl 1
 • Zahra Moradi 2

1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 PhD student in Public Law, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The question of whether the extension of the approach of contemporary philosophers of language to the language of the law belongs to legal hermeneutics or not, depends on the definition of Legal hermeneutics and its scope. The basic question that can be articulated in this regard is that the relation between the philosophical approach of Herbert Hart, the contemporary philosopher, and Legal hermeneutics. In other words, does Hart’s view of language of law, which is discussed in the book of the concept of law and under the influence of contemporary philosopher John Langshaw Austin, has a hermeneutical background?It seems that, if we consider the scope of Legal hermeneutics in a broad sense, Hart’s interpretive approach to legal principles as well as judicial procedures that accompany with criticizing the authenticity of legal form and defense of the rule skepticism, can be regarded as one of the most prominent examples of Legal hermeneutics. Through this approach, it can be claimed that contemporary philosophy of language, by discussing the language and meaning of the law, has a significant potential for the development of hermeneutical knowledge of law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Legal Hermeneutics
 • conventional language philosophy
 • language of law
 • Herbert Hart
 • legal authenticity
 • Skepticism
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. آقایی، کامران (1388)، مکتب‌های تفسیری در حقوق بر بنیاد هرمنوتیک حقوقی، تهران: میزان.
 2. پالمر، ریچارد .ا (1393). علم هرمنوتیک، ترجمة محمد سعید حنایی کاشانی، تهران: هرمس.
 3. داوید، رنه (1369)، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمة حسین صفایی و دیگران، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 4. عبدالهی، محمدعلی (1387)، در جان، آر، سرل، افعال گفتاری، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 5. گادامر، هانس-گئورگ (1395). هرمنوتیک، زبان، هنر، ترجمة عبداله امینی، تهران: پرسش.
 6. گروندن، ژان (1391)، درآمدی به علم هرمنوتیک فلسفی، ترجمة محمدسعید حنایی کاشانی، تهران: مینوی خرد.
 7. هارت، هربرت (1392)، مفهوم قانون، ترجمة محمد راسخ، تهران: نشر نی.
 8. هنفلینگ، اسوالد (1383)، فلسفه و زبان روزمره، ترجمة محمود رافع، تهران: گام نو.

 

ب) مقالات

 1. دانلان، کیت (1386)، «فلسفة تحلیلی و فلسفة زبان»، ترجمة شاپور اعتماد و مراد فرهادپور، مجلة ارغنون، ش 7 و 8، تهران: نشر وزارت ارشاد، صص 39-67.
 2. کار، برایان (1378)، «مسئلة صدق»، ترجمة همایون همتی، مجلة قبسات، ش 12، صص 158-179.
 3. گودریچ، پیتر (1383)، «هرمنوتیک حقوقی»، ترجمة بهروز جندقی، مجلة فقه و حقوق، سال اول، ش 2، صص 211-220.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Aghaei, Kamran (2009), Interpretive schools in law based on legal hermeneutics, Tehran, Mizan Publications (In Persian).
 4. Palmer, Richard (1993), Hermeneutics, translated by Mohammad Saeed Hanaei Kashani. Tehran, Hermes Publications (In Persian).
 5. Abdollahi, Mohammad Ali (2008), in Jan, R., Searle, Spoken Verbs, Qom, published by the Institute of Islamic Sciences and Culture (In Persian).
 6. David, René (1990), The Great Contemporary Legal Systems, translated by Hossein Safaei et al., Tehran, University Publishing Center (In Persian).
 7. Gadamer, Hans-Georg (2015), Hermeneutics, language, art. Translation: Abdullah Amini. Tehran, Question Publications (In Persian).
 8. Grunden, Jean (1994), An Introduction to Philosophical Hermeneutics, translated by Mohammad Saeed Hanaei Kashani, Tehran, Minavi Kherad Publishing (In Persian).
 9. Hart, Herbert (2013), The Concept of Law, translated by Mohammad Rasekh, Tehran, Ney Publishing (In Persian).
 10. Henfling, Oswald (1383), Philosophy and Everyday Language, translated by Mahmoud Rafi, Tehran, Gam No Publishi
 11. Bix, Brian (1999), H.L.A. Hart and the Hermeneutic Turn in Legal Theory, 52 SMU L. Rev. 167 (In Persian).
 12. Cole, Tony (2010), Language and the Law in the Legal Philosophy of H.L.A. Hart. London, Oxford University Press UK (In Persian).
 13. Cole, Tony (2010), Language and the Law in the Legal Philosophy of H.L.A. Hart. London, Oxford University Press UK.
 14. Endicott, Timoth (2016), Law and Language, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edition 2.
 15. Hart. Herbert (1985), Essays in Jurisprudence and Philosophy of Law, Oxford University Press.
 16. Leyh, G. (1992), Legal Hermeneutics, History, and Practice, Berkley: Los Angeles, Oxford.
 17. Longworth, Guy (2013), Law and Language, Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 18. Marmor, Andrei- & Soames, Scott (2011), Philosophical Foundations of Language in the Law, Oxford Uni Press.
 19. Mootz, Francis. (1988), The Ontological Basis of Legal Hermeneutics: A Proposed Model of Inquiry Based on the Work of Gadamer, Habermas and Ricoeur, University of Nevada, Las Vegas.
 20. Wittgenestein, Ludwig (1958), Philosophical Investigations. trans by G.E.M. Anscombe, Blackwell

 

 1. B) Articles
 2. Austin, John. L. (1956), A plea for Excuses, proceedings of the Aristotelian Society, Vol 57, pp. 1-30.
 3. Bix, Brian (1999), H.L.A. Hart and the Hermeneutic Turn in Legal Theory, 52 SMU L. Rev. pp. 167-199.
 4. Brendan, Edgeworth (1986), "Legal Positivism and the Philosophy of Language; a critique of H. L. A. Hart's Descriptive Sociology", Legal Studies, Vol. 6. No 2.
 5. Cunliffe, Emma (2013), Ambiguities: Law, Morality, and Legal Subjectivity in HLA Hart's the Concept of Law. Feminist Encounters with Legal Philosophy (Abingdon: Routledge-Cavendish, 2013), 185-204.
 6. Danlan, K., S. (2007), "Analytical Philosophy and Philosophy of Language", translated by Shapoor Etemad and Morad Farhadpour, Arghanoon Magazine, Vol. 7 & 8, Tehran, Ministry of Guidance, pp. 39-67 (In Persian).
 7. Endicott, Timoth (2002), Law and Language. Coleman, J. L., Shapiro, S., & Himma, K. E. (Eds.). The Oxford handbook of jurisprudence and philosophy of law. Oxford University press, pp. 145-170.
 8. Goodrich, Peter (2004), "Legal Hermeneutics", translated by Behrouz Jandaghi, Journal of Jurisprudence and Law, First Year, No. 2, pp. 211-220 (In Persian).
 9. Kar, Brian (1999), "The Problem of Truth, translated by Homayoun Hemmati, Ghabsat Magazine, No. 12, pp. 158-179 (In Persian).
 10. Mootz Francis (1994), The new legal hermeneutics. Vand. L. Rev., 47, pp. 115-143.
 11. Morris, Herbert. (1960), Verbal disputes and the legal philosophy of John Austin. UCLA L. Rev.7, 27.
 12. Merezhko, Oleksandr (2014), "European Political and Law Discourse", Legal Hermeneutics and Methodology of Law, Vol. 1.