دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

رویکرد هربرت هارت به «مفهوم قانون» متأثر از جریان فلسفة زبان متعارف دانشگاه آکسفورد و به‌‌ویژه اندیشة جان لنگشاو آستین است. این پرسش که آیا امتداد رویکرد فیلسوفان زبان معاصر در خصوص زبان قانون ذیل هرمنوتیک حقوقی قرار می‌گیرد یا خیر، به تعریف هرمنوتیک حقوقی و تعیین گسترة آن وابسته است. مسئلة اساسی که در این زمینه قابل طرح است، اینکه نسبت رویکرد فلسفة زبانی فیلسوف حقوق معاصر، هربرت هارت، با هرمنوتیک حقوقی چگونه است؟ به تعبیر بهتر، آیا دیدگاه هارت به زبان قانون که در کتاب مفهوم قانون پردازش شده است، صبغة هرمنوتیکی دارد؟ به‌نظر می‌رسد اگر در تعیین محدودة هرمنوتیک حقوقی معنای موسعی را در نظر بگیریم، رویکرد تفسیری هارت به قاعده و قانون حقوقی و همچنین رویه‌های قضایی که با نقد اصالت صورت حقوقی و دفاع از قاعدة شکاکی همراه است، می‌تواند به‌عنوان یکی از مصادیق برجستة هرمنوتیک حقوقی قلمداد شود و از این رهگذر می‌توان ادعا کرد که فلسفة زبان معاصر با بحث از زبان و معنای قانون، ظرفیت شایان توجهی برای گسترش دانش هرمنوتیک حقوقی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Herbert Hart's Linguistic Philosophical Approach in the “Concept of Law” as a Form of Legal Hermeneutics

نویسندگان [English]

 • Seyyed Saeid Mousavi asl 1
 • Zahra Moradi 2

1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 PhD student in Public Law, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Herbert Hart's approach to the concept of law is affected by Oxford University's philosophy of language, and in particular John Langshaw Austin’s school of thought. The question whether the extension of contemporary philosophers’ approach to the language of  law fits in with legal hermeneutics or not, depends on the definition of Legal hermeneutics and its scope. The basic question that can be highlighted in this regard is what is the relationship between the philosophical approach of Herbert Hart and legal hermeneutics? In other words, does Hart’s view on language of law - which is discussed in his book of the Concept of Law - have a hermeneutical background? It seems that Hart’s interpretive approach to legal principles as well as judicial procedures, his criticizing of the authenticity of legal form, and his defending of the rule of skepticism, can be regarded as prominent examples of legal hermeneutics understood in a broad sense. Through this approach, it can be claimed that contemporary philosophy of language, by discussing the language and meaning of the law, has a significant potential for the development of hermeneutical knowledge of law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • legal hermeneutics
 • conventional language philosophy
 • language of law
 • Herbert Hart
 • legal authenticity
 • skepticism
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. آقایی، کامران (1388)، مکتب‌های تفسیری در حقوق بر بنیاد هرمنوتیک حقوقی، تهران: میزان.
 2. پالمر، ریچارد .ا (1393). علم هرمنوتیک، ترجمة محمد سعید حنایی کاشانی، تهران: هرمس.
 3. داوید، رنه (1369)، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمة حسین صفایی و دیگران، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 4. عبدالهی، محمدعلی (1387)، در جان، آر، سرل، افعال گفتاری، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 5. گادامر، هانس-گئورگ (1395). هرمنوتیک، زبان، هنر، ترجمة عبداله امینی، تهران: پرسش.
 6. گروندن، ژان (1391)، درآمدی به علم هرمنوتیک فلسفی، ترجمة محمدسعید حنایی کاشانی، تهران: مینوی خرد.
 7. هارت، هربرت (1392)، مفهوم قانون، ترجمة محمد راسخ، تهران: نشر نی.
 8. هنفلینگ، اسوالد (1383)، فلسفه و زبان روزمره، ترجمة محمود رافع، تهران: گام نو.

 

 

ب) مقالات

 1. دانلان، کیت (1386)، «فلسفة تحلیلی و فلسفة زبان»، ترجمة شاپور اعتماد و مراد فرهادپور، مجلة ارغنون، ش 7 و 8، تهران: نشر وزارت ارشاد، صص 39-67.
 2. کار، برایان (1378)، «مسئلة صدق»، ترجمة همایون همتی، مجلة قبسات، ش 12، صص 158-179.
 3. گودریچ، پیتر (1383)، «هرمنوتیک حقوقی»، ترجمة بهروز جندقی، مجلة فقه و حقوق، سال اول، ش 2، صص 211-220.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Henfling, Oswald (1383), Philosophy and Everyday Language, translated by Mahmoud Rafi, Tehran, Gam No Publishi
 4. Cole, Tony (2010), Language and the Law in the Legal Philosophy of H.L.A. Hart. London, Oxford University Press UK.
 5. Endicott, Timoth (2016), Law and Language, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edition 2.
 6. Hart. Herbert (1985), Essays in Jurisprudence and Philosophy of Law, Oxford University Press.
 7. Leyh, G. (1992), Legal Hermeneutics, History, and Practice, Berkley: Los Angeles, Oxford.
 8. Longworth, Guy (2013), Law and Language, Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 9. Marmor, Andrei- & Soames, Scott (2011), Philosophical Foundations of Language in the Law, Oxford Uni Press.
 10. Mootz, Francis. (1988), The Ontological Basis of Legal Hermeneutics: A Proposed Model of Inquiry Based on the Work of Gadamer, Habermas and Ricoeur, University of Nevada, Las Vegas.
 11. Wittgenestein, Ludwig (1958), Philosophical Investigations. trans by G.E.M. Anscombe, Blackwell

 

 1. B) Articles
 2. Austin, John. L. (1956), A plea for Excuses, proceedings of the Aristotelian Society, Vol 57, pp. 1-30.
 3. Bix, Brian (1999), H.L.A. Hart and the Hermeneutic Turn in Legal Theory, 52 SMU L. Rev. pp. 167-199.
 4. Brendan, Edgeworth (1986), "Legal Positivism and the Philosophy of Language; a critique of H. L. A. Hart's Descriptive Sociology", Legal Studies, Vol. 6. No 2.
 5. Cunliffe, Emma (2013), Ambiguities: Law, Morality, and Legal Subjectivity in HLA Hart's the Concept of Law. Feminist Encounters with Legal Philosophy (Abingdon: Routledge-Cavendish, 2013), 185-204.
 6. Endicott, Timoth (2002), Law and Language. Coleman, J. L., Shapiro, S., & Himma, K. E. (Eds.). The Oxford handbook of jurisprudence and philosophy of law. Oxford University press, pp. 145-170.
 7. Mootz Francis (1994), The new legal hermeneutics. Vand. L. Rev., 47, pp. 115-143.
 8. Morris, Herbert. (1960), Verbal disputes and the legal philosophy of John Austin. UCLA L. Rev.7, 27.
 9. Merezhko, Oleksandr (2014), "European Political and Law Discourse", Legal Hermeneutics and Methodology of Law, Vol. 1.