دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز/استادیار

2 دانشگاه تهران/دانشیار

10.22059/jplsq.2021.308137.2525

چکیده

تبیین رفتار انسانی در حکمت عملی سنت بر اساس دیدگاهی غایت انگار صورت می گیرد، به گونه ای که از ارسطو تا حکمای اسلامی، در عین تفاوت دیدگاهی که در این زمینه دارند، افعال انسانی را معطوف به غایات کمالی در نظر می گیرند و از آنجا که صورت و حقیقت رفتار را به غایت آن باز می گردانند، بر مبنای غایت رفتار و با رویکردی هنجاری به حسن و قبح آن حکم می کنند. این در حالی است که با آغار دوره ی مدرن بستر تبیین رفتار انسان، به رویکرد مکانیستی تحول می یابد و این تغییر رویکرد در فلسفه ی دکارت به طور جدی ظاهر می گردد و با هابز بسط یافته و با اسپینوزا به اوج خود می رسد. در مکانیسم انگاری مدرن، رفتار انسانی در چارچوب مکانیسم ضروری و علی نیروهای(امیال) حاکم بر آن تبیین می گردد. بر این اساس تبیین رفتار مجرمانه از غایت انگاری حکمت عملی سنت به تلقی رفتار مجرمانه به مثابه ی زنجیره ای از روابط علی و ضروری مکانیسم طبیعت انسانی تغییر رویکرد می دهد. این تغییر رویکرد، زمینه ی آغازین تحقق هویت اقتصادی جرم در دوران جدید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criminal Behavior, from the Teleology of the Practical Wisdom of Tradition to Mechanization

نویسندگان [English]

  • Seyyed Saeid Mousavi asl 1
  • Abbas Mansourabadi 2

1 Phd

2 ut

چکیده [English]

The explanation of human behavior in practical wisdom of tradition is based on a goal-oriented view, so that from Aristotle to Islamic scholars, despite differences in their views in this field,human actions are considered to be aimed at perfection.Since they return the form and truth of the behavior to its end, they judge its good and bad based on the end of the behavior and with a normative approach.However with beginning of modern period, context for explaining human behavior changes to a mechanistic approach and this change of approach appears seriously in Descartes' philosophy and expands with Hobbes and culminates with Spinoza.In modern mechanization instead of trying to measure and direct behavior based on the ultimate approach and based on rule of reason over desires,human behavior is explained within framework of the necessary mechanism and causal forces.Accordingly, the explanation of criminal behavior from the teleology of the practical wisdom of tradition, which was done by emphasizing the inherent good and bad of actions, changes into the approach to criminal behavior as a chain of causal and necessary mechanisms of human nature.This change of approach is the beginning of the realization of the economic identity of crime in the new era

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminal behavior
  • Mechanization
  • modern ethics
  • practical wisdom
  • Teleology