دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدة علوم اجتماعی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مشکلات موجود در عرصة روابط میان کارگران و کارفرمایان و نیز میان کارگران با همدیگر، پدیدة موبینگ است. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی پدیدة موبینگ بررسی شد، روشن شد که موبینگ به مجموعه فعالیت‌های آزاردهنده اعم از تهدید و تحقیر اطلاق می‌شود که به قصد به ستوه آوردن و دور کردن کارگر قربانی از کارگاه انجام می‌گیرد و آسیب‌های روحی و جسمی شدیدی به وی وارد می‌کند و هزینه‌های فردی و جمعی هنگفتی را به‌بار می‌آورد که مبارزه با آن را ضروری می‌نماید. در نظام حقوقی ایران اگرچه بر مبنای احترام به کرامت و حیثیت انسانی، تعهد کارفرما بر حفظ سلامت کارگر و اصل آزادی اشتغال، مبارزه با این پدیده توجیه‌پذیر است، اما در مقررات موضوعه ضمانت اجرای خاصی برای آن پیش‌بینی نشده است. ازاین‌رو تا زمان تدوین مقررات ویژه، براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و کیفری عامل آزار روانی قابل تعقیب است، اما این امر برای حمایت از کارگر قربانی وافی به مقصود نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Legal Approach to the Prevention and Combat of Mobbing in Labor Relations

نویسنده [English]

 • Maqsud Ebadi Bashir

Assistant Prof. Faculty of Social Sciences, Departman of Law, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the problems in the field of employer-employee relations is the phenomenon of mobbing. In this descriptive-analytical study of the mobbing phenomenon, the mobbing refers to abusive activities, including intimidation and humiliation, intended to harass, and thus expel a worker from the workplace. Mobbing can cause severe physical and mental injuries, and enormous personal and social costs which demonstrate the necessity of combating it. In the Iranian legal system, combating this phenomenon can be justified on the basis of respect for human dignity and the employer’s obligation to safeguard workers’ health as well as the principle of freedom of work. Nonetheless, specific rules against mobbing have not been established. Therefore, until the enactment of special regulations, it is possible to sue or prosecute the perpetrators of mobbing under general rules of civil and criminal liability but this is not enough to support victims.

کلیدواژه‌ها [English]

 • moral harassment
 • safety
 • health
 • worker
 • mobbing
 1. فارسی

الف) کتاب­ها

 1. ابدی، سعیدرضا (1392)، کار شایسته در ایران، تهران، نشر میزان.
 2. بلوستین، دیوید (1391)، روان­شناسی کار، ترجمه علی نظری و همکاران، تهران، نشر علم.
 3. بیسن، ویکرام (1394)، روان­شناسی صنعتی و سازمانی، ترجمه اسداله صحتی، تبریز، نشر هنر اول.
 4. طجرلو، رضا (1393)، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر، تهران، نشر دادگستر.
 5. عراقی، سیدعزت­الله (1391)، حقوق کار، تهران، انتشارات سمت، جلد دوم.
 6. عراقی، سیدعزت­الله؛ رنجبریان، امیرحسین (1391)، تحول حقوق بین­المللی کار، تهران، انتشارات موسسه کار و تأمین اجتماعی.
 7. هاشمی، سیدمحمد (1396)، حقوق کار، تهران، نشر میزان.

ب) مقالات

 1. رستمی، ولی؛ قبادی، حسین(1397)، «عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره48، شماره1، صص73-65.
 2. حق­شنو، سهیل (1384)، «تبعیض در کار مانعی برای عدالت اجتماعی»، کار و جامعه، شماره 64، صص19-18.
 3. یعقوبی، نورمحمد؛ کوهی­خور، محمد؛ کمالیان، امین­رضا؛ تاج پور، مهدی (1397)، «بررسی تأثیر رفتارهای قلدری سازمانی بر نگرش شغلی و سازمانی»، مدیریت سازمان‌های دولتی، شماره2، صص136-117.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Davies, Anne C. L. (2009), Perspectives on labour law, Cambridge University Press.
 4. Maureen, Duffy; Sperry, Len (2012), Mobbing Causes, Consequences, And Solutions, Oxford University Press.

 

 1. B) Articles
 2. Adam, Patrice (2010), "Le harcèlement moral est mort, vive le harcèlement moral? Oraison funèbre." Le Droit ouvrier,no.740, pp.117-123.
 3. Bonafons, C., et al. (2008), "Précision de la définition du harcèlement moral au travail Clarifying the definition of bullying." L’Encéphale, vol. 34.no.4, pp.419-423.
 4. Calvin, Dan, (2012), “Workplace bullying statutes and the potential effect on small business”, Ohio State Entrepreneurial Business Law Journal, vol.7.no.1, pp.167-192.
 5. Fischinger, Philipp, (2010), ‘Mobbing’: The German Law of Bullying, Comparative Labor Law & Policy Journal, Vol. 32, No. 1, pp.153-184.
 6. Friedman Gabrielle S.,(2003), “The European Transformation of Harassment Law:Discrimination Versus Dignity”, Columbia Journal of European Law, vol.9,no.2, pp.241-274.
 7. Guerrero Maria, ( 2004), “The Development of Moral Harassment (or Mobbing) law in Sweden and France as a Step Towars EU Legislatin”, Boston College International and Comparative Law Review, Vol 27,no2, pp.477-500.
 8. İlhan Umit,(2010),”The Historical Background Of Psychological Harassment At Work (Mobbing) And Its Place In Turkish Judicial System”, Ege Academic Review,Vol.10,No.4, pp.1175-1186.
 9. Konin, M. ve Green T., M. (2005): “Te Emotionally Abusive Workplace”, Journal of Emotional Abuse, vol.4, no.3, pp.71-79.
 10. Leymann Heinz, (1990), “Mobbing and psychological terror at workplaces”.Violence and Victims , vol.5,no.2, pp.119-126.
 11. Leymann Heinz, (1996), “The Content and Development of Mobbing at Work”, European Journal of Work and Organizational Psychology; Vol. 5,No.2, pp.165-184.
 12. Limoncuoglu Alp, (2013), İş Hukuku Kapsamında Psikolojik Tacizin Değerlendirilmesi ve Mağdurların Kullanabilecekleri Haklar, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.105, pp.51-88.
 13. Noring, Sonia, (2000), “Mobbing: Emotional Abuse in the American Workplace”, American Journal of Public Health, Vol. 90, no.4, pp.636-650.
 14. Porteous, Janette, (2002), "Bullying at work – the legal position", Managerial Law, Vol. 44, No. 4, pp.77-90.
 15. Temizel Yavuz, (2013), “Mobbing ve Türk Hukuk Sistemindeki Yeri”, Adalet Dergisi,vol.45,no.2, pp.188-223.
 16. Vartia, Maarit, (2003), “The Sources of Bullying: Psychological Work Environment and Organizational Climate”, European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol.5, No.2, pp.203-214.
 17. Yamada, David C. (2008), "Workplace bullying and ethical leadership." Journal of Values-Based Leadership, vol.1,no.2, pp.49-65.
 18. Yamada, David, (2013), “The Phenomenon of “Workplace Bullying” and the need for StatusBlind Hostile Work Environment Protection, Georgetown Law Journal, vol.88, no.3, pp.475-536.
 19. Yildiz, Selver, (2010), “Psikolojik Taciz Olgusuna 4857 Sayili İş Kanunu Açisindan Bir Bakiş”, Çalışma İlişkileri Dergisi, vol. no.1, pp.71-93.