دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‏ الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (استاد مشاور)

چکیده

آزادی رسانه حق دسترسی به اطلاعات و همچنین انتشار انواع عقاید مختلف بدون سانسور دولتی و یا ترس از مجازات را برای رسانه تضمین می‌کند. آزادی رسانه، اغلب در نتیجۀ اقدام‌های دولت‌ها به چالش کشیده شده و محدود می‌شود. رسانه به انواع نوشتاری، دیداری و شنیداری تقسیم می‌شود. در این تحقیق به‌ روش توصیفی-تحلیلی سانسور در رسانه در تقابل با آزادی فعالیت رسانه با تأکید بر نظام فعالیت رسانه در ایالات متحدۀ آمریکا بررسی می‌شود. پرسش تحقیق این است که چگونه می‌توان ممنوعیت سانسور در رسانه را از تحمیل برخی محدودیت‌های مشروع و معقول بر آزادی رسانه تفکیک کرد؟ نتیجه اینکه رسانه مشمول حقوق و آزادی‌ها در یک جامعۀ دموکراتیک از یک‌ سو و تکالیف و وظایف از سوی دیگر است. مفاهیمی چون امنیت ملی، افترا، جنگ، سخنان نفرت‌پراکنانه و محتویات مستهجن در زمرۀ محدودیت‌های معقول آزادی رسانه تلقی می‌شود. در تعیین محدودیت رسانه اصل بر آزادی رسانه و محدودیت‌ها به شکل مضیق تفسیر می‌شود. همچنین این محدودیت‌ها باید موقتی باشد. با اینکه اصلاحیۀ نخست قانون اساسی آمریکا محدودیت هر شکلی از ابراز عقیده از سوی کنگره را ممنوع کرده است، اما کنگره و مجالس ایالتی و همچنین دیوان عالی فدرال با ارائۀ معیارهای دقیق، محدودیت‌های معقولی را بر آزادی رسانه در این کشور تحمیل می‌کند. روی‌هم‌رفته در این کشور محدودیت آزادی رسانه به‌طور دقیق مشخص شده و تعیین محدودیت‌های آزادی رسانه به معنای مسئولیت‌پذیری رسانه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Censorship in the Media: Freedom versus Responsibility with Emphasis on the United States Legal System

نویسندگان [English]

 • Khadijeh Akrami 1
 • Hoda Ghafari 2
 • vali Rostami 3

1 Ph.D. Student in Public Law, Department of Public and International Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University of Science Research Branch, Tehran, Iran

2 ssociate Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

3 Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Freedom of the media guarantees the right to freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media regardless of frontiers. However, it is frequently challenged and restricted due to government action. In this research, a descriptive-analytical method has been used to study media censorship as opposed to media freedom by emphasizing media activities in the United States. The question is how to distinguish the prohibition of censorship from the imposition of legitimate restrictions. It is proven that in a democratic society, the media enjoys rights and freedoms but it also has duties and responsibilities. Concepts such as national security, defamation, war, hate speech, and obscene content are considered reasonable basis upon which media freedom can be restricted. In determining media restrictions, the principle is freedom of the media and limitations should be interpreted strictly. Despite the fact that Congress is prohibited from limiting freedom of expression under the First Amendment to the US Constitution, both the federal and state legislators, as well as the US Supreme Court, have sought to impose reasonable restrictions on the media by setting precise criteria. In conclusion, restrictions on freedom of the media in the United States are precisely defined, and such restrictions make the media responsible.

کلیدواژه‌ها [English]

 • censorship
 • responsibility
 • right to free access to information
 • freedom of information
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. انصاری، باقر (1387)، آزادی اطلاعات، تهران: دادگستر.
 2. براید، شن‌مک (1390)، یک جهان چندین صدا، ترجمۀ ایرج پاد، تهران: سروش.
 3. خسروی، فریبرز (1378)، سانسور، تهران: نشر نظر.
 4. عباسی، بیژن (1390)، حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، تهران: دادگستر.
 5. طباطبایی، منوچهر (1382)، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، تهران: سمت.
 6. قاری سیدفاطمی، سید محمد (1389)، حقوق بشر در جهان معاصر، ج 1، تهران: شهر دانش.
 7. قدردان قراملکی، محمدحسین (1382)، آزادی در فقه و حدود آن، قم: بوستان کتاب.
 8. کازنوو، ژان (1387)، جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی، باقر ساروخانی،منوچهر محسنی، اطلاعات.
 9. کریستیانز، کلیفورد جی (1385)، فناوری‌ها و نظریۀ سه‌وجهی رسانه، (بازاندیشی دربارۀ رسانه، دین و فرهنگ، استوارت ام. هوور، نات لاندبای)، تهران: سروش.
 10. معتمدنژاد، محمدکاظم (1387)، حقوق مطبوعات، ج 1، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه.
 11. هاشمی، سید محمد (1394)، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران: میزان.

 

ب) مقالات

 1. انصاری، باقر (1387)، «بررسی و نقد لایحۀ آزادی اطلاعات»، فصلنامۀ اطلاع‌رسانی حقوق، ش 13.
 2. رضایی، مهدی؛ بابازاده‌مقدم، حامد (1393)، «اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا»، فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، ش 42، صص 83-43.
 3. رضایی‌نژاد، ایرج (1380)، «آزادی بیان در نظام بین‌المللی حقوق بشر» ماهنامۀ وکالت، ش8.
 4. سودمندی، عبدالمجید؛ مستقیمی قمی، بهرام (1390)، «افترا و ممنوعیت آن در نظام حقوق بشر»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دورۀ 15، ش 1.
 5. معتمدنژاد، محمدکاظم (1390)، «تحولات مبانی حقوقی آزادی رسانه‌ها در عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی»، فصلنامۀ پژوهش حقوق، ش 35، صص 44-1.
 6. ویژه، محمدرضا؛ طاهری، آزاده سادات (1390)، «تحلیلی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پرتو اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات»، مجلۀ حقوق عمومی، ش 35.
 7. یزدان‌فام، محمود (1388)، «امنیت نرم و چرایی اهمیت آن»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، ش 45.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Brown R. (2016), Defusing hate: a strategic communication guide to counteract dangerous speech, Rep., US Holocaust Memorial Museum, Washington, DC.
 4. Day, N. (2001), Censorship or Freedom of Expression? Minneapolis, MN: Lerner Publication Group.
 5. Jefferson, T. (1803-1807) (Federal Edition), In Ford, P. L. (1904-1905) (Eds.), The works of Thomas Jefferson, Vol. 10, New York, NY: Putnam’s Sons
 6. Nockleby, John T. (2000), "Hate Speech", in Encyclopedia of the American Constitution, ed. Leonard W. Levy and Kenneth L. Karst, Vol. 3, (2nd ed.), Detroit: Macmillan Reference US.
 7. Simons, D. (2006), Central Asian Pocketbook on Freedom of Expression, London, ARTICLE 19.
 8. Stone. R. Geoffrey (2002), The origins of the " bad Tendency" Test: Free speech in Wartime, Chicago: the University of Chicago press.
 9. Waldron, J. (2012), The Harm in Hate Speech, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

 

 1. B) Articles
 2. Bratton, M. )1994), “Civil Society and Political Transition in Afric” Institute for Development Research Reports, Vol.11, No.6,.
 3. Sanjoy R. (2020), "Women Obscenity in India: Social Outlook with Legal Reflection", Journal of Ecology and Natural Resources, Vol. 4, Issue 2.
 4. Soengas, X. (2013), “The role of the internet and social networks in the Arab uprisings – an alternative to official press censorship.” Comunicar, Vol.21, No.41, pp. 147-155.
 5. Stone G. (1994), "Hate speech and the U.S. Constitution", East Eur. Const, Rev, No.3, pp.78–82
 6. Walker, E. (1993) , Defamation Law: Public Figures - Who Are They",Baylor Law Review.
 7. Zoller, E. (2008), "The United States Supreme Court and the Freedom of Expression", Indiana Law Journal, Vol. 84.

 

 1. C) Websites
 2. Murray, Jean (2019), Absolute Privilege as a defense Against a Defamation Claim, (Updated February 13, 2019) https://www.thebalancesmb.com/absolute-privilege-defamation-defense-398111
 3. Council of Europe (1950), Convention for the protection of human Rights and fundamentalfreedoms. Retrieved from http://www.echr.coe.int/ Documents/Convention_ENG.pdf
 4. Newth, M. (2010), The long history of censorship. Retrieved from http://www.beaconforfreedom.org/liste.html?tid=415&art_id=475
 5. Sturges, P. (2015), Regulating the press: Ensuring responsibility, or road to censorship.Retrieved from http://www.beaconforfreedom.org/liste.html? tid=415&art_id=613
 6. Anti-Defamation League ( 2014, May 21), ADL deplores Hitler imagery, anti-Muslim rhetoric in latest bus ads. Retrieved from http://dc.adl.org/news/adl-deplores-hitlerimagery- anti-muslim-rhetoric-in-latest-bus-ads/

 

 1. D) Votes
 2. Brandenburg v. Ohio395U.S.444 (1969)
 3. Curtis Publishing Co. v. Butts, 388 U.S. 130 (1967).
 4. Dennis v. United State, 341 U.S. 494(1951)
 5. Federal Communications Commission v. Pacifica Foundation, 438 U.S. 726 (1978)
 6. New York Times Co. v. United States, 403 U.S. 713 (1971)
 7. Roth v. United States, 354 U.S. 476 (1957).
 8. Schenck v. United States248U.S.47 (1919)
 9. State v. Henry, 302 Ore. 510, 515, 732 P.2d 9 (1987)