دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

هربرت ال.هارت - فیلسوف حقوق معاصر - قاعدۀ شناسایی را معیار غایی اعتبار نظام حقوقی و قواعد آن می‌داند. در صورت تشکیک در اعتبار قاعده در هر نظام حقوقی بدوی -که تنها دارای قواعد اولی هستند، به‌دلیل نبود معیاری رسمی و معتبر برای شناسایی آن، ایراد «عدم قطعیت» به‌وجود می‌آید. اما در نظام حقوقی بالغ، قواعد ثانوی –قاعدۀ شناسایی، تغییر و نظارت- نقصان عدم قطعیت، ایستایی و ناکارامدی را برطرف می‌سازد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل قاعدۀ شناسایی به‌مثابۀ معیاری برای تعیین اعتبار سایر قواعد در نظام حقوقی یا پوچی آن است. مطالعات انتقادی قاعدۀ شناسایی را به چهار دسته تقسیم کرده‌ایم؛ نقد نخست مربوط به درون‌مایۀ نظام حقوقی است، بدین‌معنا که دایرۀ شمولش خودبسندگی آن را تعیین کند. نقد دوم به فقدان خصیصۀ دستوری قاعدۀ شناسایی بازمی‌گردد. سومین نقد، ناسازگاری آن با معیار غایی اعتبار نظام حقوقی را اماره‌ای بر فقدان قاعدۀ شناسایی می‌داند. در نهایت نقد قاعدۀ مزبور از دیدگاه هرمنوتیک است. اگرچه برخی نیز با نقد روش‌شناسی پوزیتیویستی هارت، قاعدۀ شناسایی را از اساس فاقد خصیصۀ قاعده می‌دانند و «ایدۀ شناسایی» را در مقابل آن مطرح می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Study of the Essence of the Rule of Recognition

نویسنده [English]

 • Babak Baseri

Assistant Professor of public and International law department, Law and Humanitarian Faculty, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Iran

چکیده [English]

Herbert L. Hart considers the rule of recognition as the ultimate criterion for the validity of a legal system and its rules. Doubts about the validity of a rule in a primitive legal system-which has only primary rules- due to lack of a formal and valid criterion for recognition, leads to the “uncertainty issue”. But in a matured legal system, secondary rules – rules on recognition, change, and supervision – remove the system’s uncertainty, instability and inefficiency. The purpose of this research is to analyze and identify the rule of recognition as a criterion for determining the validity of other rules in a legal system. Criticisms of the recognition rule have been divided into four categories; the first critique is related to the essence of the legal system meaning that its scope determines its autonomy. The second critique is lack of normative features in the rule of recognition. The third critique is its incompatibility with the ultimate criteria of legal validity. Finally, the fourth critique is hermeneutical. However, some, using Hart's positivist methodology, believe that the rule of recognition lacks the characteristics of a rule and suggest "the idea of recognition" instead.

کلیدواژه‌ها [English]

 • positivism
 • soft positivism
 • rule of recognition
 • ultimate criteria of legal validity
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. خوانساری، محمد (1390)، منطق صوری، چ بیستم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
 2. راسخ، محمد (1387)، حق و مصلحت، ج 1، چ سوم، تهران: نشر نو.
 3. فلسفی، هدایت‌الله (1391)، حقوق بین‌الملل معاهدات، تهران: فرهنگ نو، ویرایش سوم.
 4. قاری سیدفاطمی، سید محمد (1390)، حقوق بشر در جهان معاصر، ج 1، تهران: شهر دانش.
 5. مگی، برایان (1389)، مردان اندیشه، ترجمۀ عزت‌الله فولادوند، چ پنجم، تهران: طرح نو.
 6. هابرماس، یورگن (1394)، کنش ارتباطی، ترجمۀ کمال پولادی، چ دوم، تهران: نشر مرکز.
 7. هارت، هربرت (1390)، مفهوم قانون، ترجمۀ محمد راسخ، چ دوم، تهران: نشر نی.

 

ب) مقالات

 1. قاری سیدفاطمی، سید محمد؛ پیری، حیدر؛ محمودی سید هادی (1398)، «کشف قاعدۀ حقوقی از طریق قیاس توسط دیوان بین‌المللی دادگستری»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 94، ش 2، تابستان، صص 1149-1170.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Allan, James (2015), The glorious evolution and the rule of recognition, University of Minnesota Law School.
 4. Coleman, Jules (2003), Authority and reason in autonomy of law, essays on legal positivism.
 5. Dworkin, Ronald (1977), Taking right seriously: Cambridge, MA: Harvard University press.
 6. Gardner, John (2012), Law as a leap of faith: Essay on Law in general, Oxford: Oxford university press.
 7. Hart, H.L.A (1983), Essays in jurisprudence and philosophy. Oxford: Oxford university press.
 8. --------------- (2012), The concept of Law, Oxford: Oxford university press, 3rd edition.
 9. Kumar, Rahul, Contractualism (2010), The Routledge Companion to Ethics, Routledge.
 10. Raz, Joseph (1992), Practical reasons and norms, 2ed ed. Princeton University Press.
 11. Schauer, Fredrick (1994), Amending the presuppositions of a constitution to imperfection, Sanford levinson.
 12. V.CAREY, Stephen (2009), What is Rule of Recognition in the United State? J.D. Candidate, University of Pennsylvania Law School: B.A

 

 1. B) Articles
 2. Anthony J. Sebok (2014), “Is the rule of recognition a rule?” Notre Dame Law Review, Vol. 72, Issue 5, Feb, pp. 1539-1563.
 3. Finnis, John (1973), “Revolutions and continuing of law”, Oxford studies in
 4. Hall, Stephan (2001), The persistent spectre: Natural law, international order and limit of legal positivism, EJIL, Vol. 12, No.2, pp. 269-307.
 5. Hart, H.L.A (1958), Positivism and separation of law and moral, Harvard law Review, Vol.71, No.4, Feb, pp. 593-629.
 6. Himma, Kenneth Einar (2003), “Making sense of constitutional disagreement: the conventional Rule of Recognition in the United State”, 4J.I SOC`Y, pp. 149-218.
 7. Howarth, David & Stark, Shona (2017), “H.L.A. Hart's secondary rules: what do ‘officials’ really think”, International Journal of Law in Context, Cambridge University Press, https://doi.org/10.1017/S1744552317000192, pp. 61-84.
 8. Kronman, AT (1975), Hart, Austin and the concept of a legal system: the primacy of sanction, Yale law journal, volume 84, issue 3, pp. 284-607.
 9. Payne, Michael (1976), “Hart`s concept of a legal system”, William and Marry law review, Vol. 18, issue.2/4, pp. 287-319.
 10. Perry, Stephen (2006), “Hart on social Rules and foundation of law”, Fordham Law Review, Vol. 75, Issue 3, pp. 448-454.
 11. Raz, Joseph (1972), “principles and limits of the law”, Yale LJ 823, No 81, pp. 823-854.
 12. Scotty, Shapiro (2009), “What is the rule of recognition”, Oxford University Press, paper no. 181, pp. 1-34.