دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

به‌تدریج با گسترش و توسعة حقوق بین‌الملل و به‌تبع آن توسعة حقوق بشر شاهد دگرگونی در عرصة بین‌المللی هستیم، به‌طوری‌که نظام جهانی از نظام دولت‌محور به نظام فردمحور در حال پوست‌اندازی است. بنابراین ضرورت ارائة دیدگاه‌هایی که محور آن حاکمیت مردم باشد، بیش از پیش خودنمایی می‌کند. یکی از موضوعاتی که جهان امروز به آن مبتلاست، مسئلة شناسایی دولت‌هاست. در این میان کلیدواژة حاکمیت مردم موضوعی است که مغفول واقع شده، ازاین‌رو در این تحقیق پس از بررسی دقیق دو نظریة اساسی اعلامی و تأسیسی نقاط منفی و مثبت آن ارائه شده و در کنار ارائة مفهومی مبسوط از حاکمیت مردم راه‌حل منطقی برای موضوع شناسایی دولت‌ها مطابق با حقوق بین‌الملل مبتنی بر عدالت ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

People's Sovereignty and the Recognition of States

نویسندگان [English]

 • Mohammadmahdi Sadeghi 1
 • Masoud Raei 2
 • Leila Raiesi 2

1 . PhD. In International Law.Department of law, Najafabad Branch, Islamic Azad University,Najafabad, Iran

2 Assosiate Prof. Department of law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

چکیده [English]

With the expansion and development of international law and consequently human rights law, the world system is gradually transforming from a state-centered system into an individual-centered one. Therefore, the necessity of presenting views which are focused on the sovereignty of the people is becoming more apparent. Recognition of states is one of the issues the world is facing today. The keyword of people's sovereignty is a neglected subject. After thoroughly examining the two basic theories of proclamation and creation, this study will present their respective advantages and disadvantages, along with an extended concept of sovereignty. A rational solution to the age-old problem of state recognition will also be presented in accordance with international law based on justice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • people's sovereignty
 • recognition of states
 • justice
 • human rights
 • international law
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. آشوری، محمد (1395)، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، عدالت، انصاف، تهران: خرسندی.
 2. آقایی، سید داوود (1390)، حقوق سازما­نهای بین­المللی،تهران، سرای عدالت.
 3. امیر ارجمند، اردشیر (1386)، مجموعه اسناد حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 4. ذاکریان، مهدی (1381)، حقوق بشر در هزارة جدید، انتشارات دانشگاه تهران
 5. ضیایی بیگدلی محمدرضا (1398)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: گنج دانش.
 6. طباطبائی موتمنی، منوچهر (1390)، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 7. میرعباسی سید باقر (1394)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: میزان.
 8. ---------------- (1388)، نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر، ج 1، تهران: جنگل.
 9. مهرپور، حسین (1397)، نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران: اطلاعات.
 10. هاشمی، سید محمد (1393)، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران: میزان.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Balayev B.(2013), The Right to Self-determination, Lexington Books.
 4. Barry B.( 1991), Theories of Justice, University of California Press.
 5. Barten U.(2014), Minority Rights and Internal self-determination, Springer.
 6. Buchanan A.(2010), Human Rights legitimacy and Use of Force , Oxford University Press44.
 7. Cole M.(2012), Equality and Human Rights, Roultedge,
 8. Debbas V. G.(1990), Collective Responsies to Illegal Acts in International Law, Springer44.
 9. Egede E. and P.Sutch (2013), Politics of International Law and International Justice, Edingburgh University Press44.
 10. Fisch J.(2015), The Rights to Selfdetermination of Peoples, Cambridge University Press.
 11. French D. (2013), Statehood and Self determination, Cambridge University Press.
 12. Grant T. D(1999) , The Recognition of state, Oxford University Press44.
 13. Grofman B.(1992), Minority Representation and the Quest for Voting Equality, Cambridge Ubiversity Press44.
 14. Hill G.(2015), Yemen Endures:Civil War Saudi Adventurism and The Future of Arabia, Oxford University Press44.
 15. Hilgruber C.(2001), The admission of new states, Macmillan
 16. Hofbauer J. A.(2016), Sovereigty in the Exercise of the Right to Selfdetermination, Brill Nijhoff.
 17. Miller F. P.(2010), Declrativetheoty of State, Routledge44
 18. Nootens G.(2013), Popular sovereignty in The West, Routledge44.
 19. Oconnel M. E.(2011), The Power and Purpose of International law, Oxford University Press44.
 20. Pavkovic A.(2016), Creating New States: Theory and Practice of Secession, Routledge44.
 21. Portmann R.(2013), Legal Personality in international law, Cambridge University Press44.
 22. Robert D.(2002), The changing face of Recognition, Oxford44
 23. Roepstorf K.(2013), The Politics of Selfdetermination, Routledge44.
 24. Samford C.(2016), Rethinking International law and Justice, Routledge44.
 25. Saunders R.(2016), Democracy and the Vote, Routledge44
 26. Schmitt C.( 2008), Constitutional Theory, Duke University Press44.
 27. SchupertF.(2014), Freedom, Recognition, Springer44
 28. Talmon S.(2004),The constitutive, Springer44
 29. Weller M.(2009), SettelingSelf determination, Martinus Nijhoff44.