دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق بین‌الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

2 گروه حقوق بین الملل ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

3 گروه حقوق بین‌الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

قابلیت انتساب اقدام‌های گروه‌های تروریستی به دولت‌ها، از موضوعات مناقشه‌برانگیز و مهمی است که صلح و امنیت بین‌المللی را دچار تزلزل کرده است. در همین زمینه نگارنده در پژوهشی به‌صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که میان نظریات کنترل کلی و کنترل مؤثر، نظریة مسئولیت کلی به‌مراتب بهتر از کنترل مؤثر تبیین‌کنندة مسئولیت دولت‌ها در حمایت از گروه‌های تروریستی است. نظریة کنترل کلی برگرفته از رأی شعبة تجدیدنظر دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیة تادیچ است که با رد تصمیم شعبة بدوی، این دادگاه معتقد بود معیار کنترل مؤثر که توسط دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه شد، مغایر با منطق مسئولیت دولت‌هاست. البته نظریة کنترل کلی نیز در تبیین انتساب اعمال گروه‌های تروریستی به دولت‌ها، با چالش‌هایی مواجه است؛ نخست آنکه ارتباط دولت‌ها و گروه‌های تروریستی مانند داعش وضعیت پیچیده‌ای به خود می‌گیرد که امکان بررسی میزان حمایت دولت‌ها از این گروه چندان ساده به‌نظر نمی‌رسد، زیرا دولت‌ها تلاش می‌کنند رابطة خود با این نوع گروه‌ها را کاملاً مخفی نگه‌دارند؛ دوم اینکه گاهی همان کنترل کلی نیز در خصوص گروه‌های تروریستی مانند داعش وجود ندارد. به‌عبارتی با اینکه دولت‌ها از این گروه‌ها حمایت می‌کنند، اما این گروه‌ها کاملاً مستقل عمل می‌کنند. افزون‌بر این، رویة قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد و همین مسئله تبیین و انتساب همة فعالیت‌های گروه‌های تروریستی با دولت‌ها را با چالش مواجه کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Responsibility of States for Supporting Terrorist Groups with Emphasis on the Tadic Case

نویسندگان [English]

 • Mohsen Molaei Fard 1
 • Dariush Ashrafi 2
 • Alireza Zaheri 3

1 Department of International Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of International Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of International Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The attribution of actions by terrorist groups to states is a controversial and important issue that has undermined international peace and security. The author has conducted a descriptive-analytical study on this subject using library research methods. The results show that between the two theories of overall and effective control the former provides a much better basis regarding the responsibility of states for supporting terrorist groups. The theory of overall control was established by the ICTY’s Appeals Chamber in the Tadic case, which argued that the effective control criterion provided by the International Court of Justice was contrary to the logic of state responsibility. Of course, the theory of overall control is facing challenges in terms of explaining the attribution of terrorist groups to states. Firstly the relationship between supporting states and terrorist groups such as ISIS is so complicated that it is not easy to examine the extent to which governments support such groups, as they try to keep their ties to these groups completely secret. Secondly, in some cases even overall control over terrorist groups such as ISIS does not exist. In other words, despite the fact that these groups are supported by states, they operate independently. In addition, there is no unified case law in this regard, and this makes it difficult to attribute the activities of terrorist groups to states.

کلیدواژه‌ها [English]

 • responsibility of states
 • terrorist groups
 • attribution
 • overall control test
 • the Tadic case
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. ابراهیم گل، علیرضا (1391)، مسئولیت بین‌المللی دولت، شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل، چ چهارم، تهران: شهر دانش.
 2. حلمی، نصرت‌الله (1390)، مسئولیت بین‌المللی دولت و حمایت سیاسی، چ دوم، تهران: میزان.
 3. رسولی، اکبر (1389)، وضعیت سیستم‌های بدون سرنشین خودمحتار در حقوق بشردوستانة بین‌المللی، تهران: دانشگاه مفید.
 4. رضایی، هلیدا (1394)، تقارن مسئولیت فرد و دولت در قبال جنایات بین‌المللی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.
 5. عباسی، علی‌اکبر (1394)، داعش و تحولات سیاست خارجی ایران تا پایان سال 2014، قم: دانشگاه مفید.
 6. مستقیمی، بهرام؛ طارم سری، مسعود (1377)، مسئولیت بین‌المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران، چ اول، انتشارات دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 7. ممتاز، جمشید؛ رنجبریان، امیرحسین (1384)، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مخاصمات مسلحانة داخلی، تهران: میزان.

 

ب) مقالات

 1. راعی، مسعود (1388)، «کنترل کلی یا موثر عاملی برای تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها»، فصلنامة حقوق، دورة 39، ش 3، ص 164- 151.
 2. عسگری، پویا (1399)، «مسئولیت بین‌المللی افراد و دولت‌ها در پرتو ضابطة کنترل»، نشریة حقوقی بین‌المللی، بهار و تابستان، ش 40، ص 161-149.
 3. لسانی، سید حسام‌الدین؛ یدائی امناب، محسن (1394)، «امکان رسیدگی به جنایات داعش در دادگاه کیفری بین‌المللی از دیدگاه حقوق بین‌الملل» فصلنامة سیاست خارجی، سال بیست‌ونهم، ش 40، ص 79-51.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. C. Kress, (2015), L'organe De Facto En Droit International Public. Reflex L'imputation À L'etat De L'acte D'un Particulier À La Lumière Des Développements 105 Rgdip.
 4. Daniel Byman ( 2017), Deadly Connections: States that Sponsor Terrorism, Cambridge edition.
 5. ICJ, Genocide case (2001), supra the Introduction, note 1, paras. 404-405, M. Spinedi, 'On the Non-Attribution of the Bosnian Serbs' Conduct to Serbia', JJ 5 .
 6. Lan Brownlie (2013), International Law Andthe Use Of Force By States Oxford, Clarendon Press,First Edition.
 7. M.P. Scharf (2017), "Trial And Error: An Assessm Ist Judgment Of The Yugoslavia War Crimes Tribunal', 30 Nyu L. Int'l L. Po 167-200.
 8. Mastors, Elena (2014), Breaking Al-Qaeda: Psychological and Operational Techniques.
 9. Ruth Wedgwood (2006), Responding to Terrorism: The Strikes against Bin Laden, 24 Yale Ind L599.
 10. T. Meron (2012), 'Classification of Armed Conflict in the Former Yugoslavia Nicaragua's Fallout, (1) A/II ,2012.

 

 1. B) Articles
 2. Adam Mcbeth, (2014),"Terrorism And Asymmetric Warfare, State Responsibility For The Acts Of Non-State Entities – Nicaragua, Tadic, And Beyond", Journal Of The Institute Of Justice And International Studies.
 3. Laskar, Rezaul H. (2021), "IS announces expansion into AfPak, parts of India", Hindustan Times, 2 February.
 4. Patrick Cockburn (2019), “Life under Isis: The everyday reality of living in the Islamic ‘Caliphate’ with its 7th Century laws, very modern methods and merciless violence,” Independent, 05 March 2019.
 5. Sara N. Scheideman (2018)," Standards of Proof in Forcible Responses to Terrorism",50 Syracuse Rev 249.
 6. Travalio, Greg & Altenburg, John ,(2018) "Terrorism, State Responsibility, and the Use of Military Force", Chicago Journal of International Law: Vol. 4: No.1.

 

 1. فرانسوی

 

 1. E. Cannizzaro (2007)," Interconnecting International Jurisdictions: A Contribution from the Genocide Decision of the ICJ", European Journal of Legal Studies
 2. F. Dopagne (2016), La Responsabilité De L'etat Au Particuliers: Les Causes D'imputation Revisitées Par Les Articles Sur La Responsabile Pour Fait Internationalement Illicite', Rbdi 34.
 3. H, Ascensio (2017), 'La responsabilité selon la Cour internationale de Justice dans l'att aire du génocide bosniaque', RGDIP 111.

 

 1. اسناد و آرای محاکم
 2. A. Cassese (2007), 'The Nicaragua and Tadić Tests Revisited in Light of the ICJ Judgment on Genocide in Bosnia'. 18 EJIL .
 3. ICL Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. USA), supra Chapter 1, note 44, para. 115.
 4. ICTY Prosecutor v. (2000), Aleksovski, AC, Judgment, 24 March.
 5. ICTY Prosecutor v. (2001), Kordić and Čerkez, TC, Judgment, 26 February.
 6. ICTY Prosecutor v. (2003) Naletilić and Martinović, TC, Tudament, 31 March .
 7. ICTY, Prosecutor v. (1997), Tadić, TC, Judgment, 7 May.
 8. ICTY, Prosecutor v. (2004), Brdanin, TC. Tudgment, 1 September, Paid148.
 9. Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the UnitedSecretary-General pursuant to Security Council Resolution .1564 of 18 Septembersupra Chapter 3, note 25, para. 123
 10. Roberto Ago. (2020), Fourth Report on State Responsibility, 2 YB Intl L Comm'n, UN DocA/CN.4/264 and Add.1.
 11. Video purports to show Turkish intelligence shipping arms to Syria, MAY 29, 2015.