دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

دیوان دعاوی ایران – ایالات متحده، به‌عنوان یک نهاد داوری موردی بین‌المللی، در راستای صلاحیت موضوعی اعطایی، رکن شایستۀ رسیدگی به اختلاف‌های فی‌مابین ایران و ایالات متحده در خصوص تفسیر یا چگونگی اجرای هریک از مقررات بیانیه‌های الجزایر است. از آنجا که «تفسیر»، واسط قاعده و واقعه است، ازاین‌رو دیوان برای تفسیر، مجاز است تا برای اتصال صحیح قاعده به واقعه، به اصول کلی حقوقی، عرف و تعهدات ضمنی نیز متوسل شود. در این زمینه دیوان تلاش کرد تا در چارچوب قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل معاهدات، با ایجاد رویۀ قضایی منسجم حکم صادر کند؛ احکامی که سبب افزایش انگیزۀ دولت‌های ایران و ایالات متحده، برای تبعیت از اصول و قواعد حقوق بین‌الملل معاهدات شود. این مقاله بر آن است تا با تجزیه‌وتحلیل آرای صادره از سوی دیوان، توسعه و تعمیم رویه و عملکرد دیوان در اعمال این اقدام‌ها را مورد بررسی و مداقه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of the Iran - United States Claims Tribunal (IUSCT) in the Development of Law of Treaties

نویسندگان [English]

 • Homayoun Mafi 1
 • Ali Ghahari 2

1 Prof., Department of Private Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student in International law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari branch, Sari, Iran

چکیده [English]

Settling the disputes between Iran and the United States regarding the interpretation and enforcement, the Algiers declarations is within the competence of the Iran-United States Claims Tribunal (the Tribunal) as an international ad hoc arbitration institution. Interpretation is the intermediary between a legal rule and the event to which it is applied. As such, in order to correctly connect the rule to the event, the Tribunal is allowed to resort to general principles of law, custom and implied obligations. In this regard, the Tribunal has attempted to issue awards that establish a coherent case law within the framework of the international law of treaties. Such decisions motivate the governments of Iran and the United States to adhere to the principles and rules of the international law of treaties. This paper intends to study how the law of treaties has been develped by the awards of the Tribunal.

کلیدواژه‌ها [English]

 • treaty
 • case Law
 • interpretation
 • implied obligation
 • general principle of law
 • custom
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. خلیلیان، خلیل (1382)، دعاوی حقوقی ایران و آمریکا مطرح در دیوان داوری لاهه، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 2. مافی، همایون (1397)، شرحی بر قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، چ دوم، انتشارات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
 3. محبی، محسن (1383)، دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحدة آمریکا (ماهیت، ساختار، عملکرد)، ترجمة محمد حبیبی مجنده، تهران: فردافر.

 

ب) مقالات

 1. الهویی نظری، حمید (1386)، «روند انسانی شدن حقوق بین‌الملل و اصل رضایی بودن صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری» در: مجموعه مقالات همایش نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در تداوم و توسعة حقوق بین‌الملل، تهران، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، صص 129-154..
 2. علومی یزدی، حمیدرضا (1390)، «احراز تعهد ضمنی در معاهدات بین‌المللی، بازخوانی دو رأی دیوان داوری دعاوی ایران– ایالات متحده»، فصلنامة پژوهش حقوق و سیاست، سال 13، ش 33، صص 218-204.
 3. فلسفی، هدایت‌الله (1386)، «ماجرای تفسیر در دیوان بین‌المللی دادگستری» در: مجموعه مقالات همایش نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در تداوم و توسعة حقوق بین‌الملل، تهران، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، صص 36-47.
 4. فلسفی، هدایت‌الله (1371)، «روش‌های شناخت منطقی حقوق بین‌الملل- تفسیر و اجرای مقررات حقوق بین‌الملل»، فصلنامة تحقیقات حقوقی، دورة 1، ش 116 ، صص 200-141.
 5. قاسمی، علی (1387)، «نگاهی به موضوع تفسیر معاهدات در رویة دیوان داوری دعاوی ایران– ایالات متحده»، مجلة حقوقی بین‌المللی، سال 25، ش 39، صص 27-13.

 

ج) اسناد

 1. بیانیه‌های الجزایر: بیانیة عمومی، بیانیة حل‌وفصل ادعاها، و سند تعهدات، 1981.
 2. کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات بین‌المللی.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Binder, Christina, Christoph Schreuer (2013), Unjust Enrichment, Max Planck Encyclopedia of Public International Law.
 4. Black’s Law Dictionary, 2004, 8th Edition.
 5. Boschiero, Nerina & Scovazzi, Tullio (2013), International Court and the Development of International Law, Asser Press.
 6. Caron, David D., Caplan (2013), Lee, The UNCITRAL Arbitration Rules- Commentary, Oxford University Press.
 7. International Institute for the Unification of Private Law (2016), UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Published by the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), Rome
 8. Kaczorowska, Alina, (2010), Public international law, Ireland Public International Law.
 9. Linderfalk, Ulf (2007), On the Interpretation Treaties, Published by Springer.
 10. Tams, Christian & Sloan, James (2013), The Development of International Law by the International Court of Justice, Oxford University Press.

 

 1. B) Articles
 2. Anderson, David (2013), “Some Aspects of the Use of Force in Maritime Law Enforcement”, in: International Court and the Development of International Law, Asser Press, Pp 233-244.
 3. Arechaga, Eduardo Jiménez (1979), “Custom as a Source of International Law”, The Collected Course of the Hague of International Law, Tome 159 de la collection, Vol.1, Pp. 30-43.
 4. Bentolila, Dolores (2010),"Towards a Doctrine of Jurisprudence in Treaty-Based Investment. Arbitration". Available at: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php /301823/mod_resource/content/0/DOLORES%20BENTOLILA%20-%20Towards%20a%20Doctrine%20of%20Jurisprudence%20in%20Treaty-Based%20Investment%20Arbitration%20.pdf
 5. Dpuuy, Pierre-Marie (1999), “The Danger of Fragmentation or Unification of the International Legal
 6. Dumberry, Patrick (2009), “Are BITs Representing the “New” Customary International Law in International Investment Law?”, Kluwer Arbitration Blog. pp. 675-701
 7. Hirsch, Moshe (2011), “Sources of International Investment Law”, International Law Forum. available at: http://ssrn.com/abstract=1892564
 8. Kenton, Maurice (2018), “Precedents in arbitration – a practical position”. Available at: https://www.clydeco.com/insight/article/precedents-in-arbitration-a-practical-position-part-2
 9. Pellet, Alain (2013), “The Case Law of the ICJ in Investment Arbitration”, ICSID Review, Vol. 28, No.2. pp. 223-240
 10. Pellet, Alain (2018), “Canons of Interpretation under the Vienna Convention”, Wolters Kluwer. P.2
 11. Reinisch, August (2008), “The Role of Precedent in ICSID Arbitration”. Available at: https://deicl.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_deicl/VR/ VR_Personal /Reinisch/Publikationen/role_precedents_icsid_arbitrationaayb _2008.pdf
 12. Schreuer, Christoph (2016), “The Development of International Law by ICSID Tribunals”, ICSID Review, Vol. 31, No. 3. pp. 728-739
 13. System and ICJ”, International Law and Politics, pp. 791-807
 14. Weidemaier, W. Mark (2010), “Toward a Theory of Precedent in Arbitration”, William & Mary Law. Review, Vol.51, Iss. 5. pp. 1894-1958.

 

 1. C) Doccuments
 2. Statute of the International Law Commission (ILC)

 

 1. D) Cases

D-1: Cases of Iran - United States Claims Tribunal

 1. IUSCT, Award No. 1-64-180
 2. IUSCT, Award No. 2-157-31
 3. IUSCT, Award No. 2-298-544
 4. IUSCT, Award No. 2-39-11
 5. IUSCT, Award No. 2-55-12
 6. IUSCT, Award No. 3-56-310
 7. IUSCT, Award No. 529-A15 (II A and II B)-FT
 8. IUSCT, Award No. 597-A11-FT
 9. IUSCT, Award No. 601-A3/A8/A9/A14/B61-FT
 10. IUSCT, Award No. ITL 85-B1-FT
 11. IUSCT, Decision No. DEC 130-A28-FT
 12. IUSCT, Decision No. DEC 1-A2-FT
 13. IUSCT, Decision No. DEC 32-A18-FT
 14. IUSCT, Decision No. DEC 37-A17-FT
 15. IUSCT, Decision No. DEC 62-A21-FT
 16. IUSCT, Decision No. DEC 8-A1-FT

 

D-2) Another Cases

 1. ICSID, Case No. ARB-03-20, 2006
 2. PCA, Ecuador v. USA, 2012
 3. PCA, Netherlands v. Russia, 2017
 4. PCA, Netherland v. France, 2004

 

 1. E) Sites
 2. http://www.cila.ir
 3. http://www.iusct.net
 4. http://www.pca-cpa.org
 5. http://www.uncitral.org
 6. https://www.icj-cij.org/en/pcij-series-b
 7. https://deicl.univie.ac.at
 8. https://icsid.worldbank.org
 9. https://www.un.org