دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در ابتدای شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری مشارکت کارگران به‌عنوان راه‌حلی برای اصلاح نظام سرمایه‌داری مطرح شد، اما دیدگاه جدید بر این ایده مبتنی است که مشارکت کارگران همچنین برای انعطاف‌پذیری رابطة کار در پاسخ به تغییرات سریع بازار کار، از جمله ظهور فناوری‌های جدید، جهانی شدن، تحرک آزاد سرمایه در سطح جهانی و مسائل مرتبط با «آینده کار» ضرورت دارد. پرسش این تحقیق این است که آیا مشارکت کارگران در ادارة کارگاه می‌تواند به‌عنوان راهکاری مناسب برای انعطاف‌پذیری رابطة کار در پاسخگویی به چالش‌های جدید بازار کار، مانند جهانی شدن، تغییرات سریع تکنولوژیکی استفاده شود؟ برای انجام این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه‌ای است. نتیجه اینکه سازمان بین‌المللی کار در واکنش به تحولات بازار کار همواره گفت‌وگوی اجتماعی را به‌عنوان یک راه‌حل ارائه کرده است. کار شایسته، جهانی شدن منصفانه، اعمال دیدگاه انسان‌محوری نسبت به رابطة کار و حل مسائل مرتبط با آیندة کار مستلزم مشارکت کارگران در ادارة کارگاه است. بدون مشارکت کارگران، رابطة کار در آینده به نابرابری، گسترش فقر و عدم امنیت اقتصادی منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Participation of Workers in the Management of the Workplace as a Model for Flexibility inWorker-Employer Relationship

نویسندگان [English]

 • Jafar Barati 1
 • Bijan Abbasi 2

1 Ph.D. student in public Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

When the capitalist system first emerged, workers' participation was proposed as a way to reform capitalism, but the new approach is that workers' participation is also necessary for flexibility in worker-employer relationship in response to rapid changes in the labor market including the emergence of new technologies, globalization, the free movement of capital globally, and issues related to the so-called "future of work". The question of the present essay is whether the participation of workers in the management of the workplace can be used as a solution for flexibility in labor relations in response to new labor-market challenges? In this paper, data has been collected through library research, and the results have been analyzed with a descriptive method. The conclusion is that the International Labor Organization, in response to labor market developments, has always offered social dialogue as a solution. Decent work, equitable globalization, the application of an anthropocentric view of the labor relationship, and the resolution of issues related to the future of labor require the participation of workers in the management of the workspace. Without workers' participation, future labor relations will lead to inequality, the spread of poverty and economic insecurity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • workers' participation
 • flexibility
 • international labor organization
 • decent work
 • the future of work
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. خیرالهی، علی‌رضا ( 1395)، بررسی میزان تطابق وضعیت تشکل‌های کارگری موجود با مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار، انتشارات مؤسسة عالی تأمین اجتماعی.
 2. عراقی، عزت‌الله (1396)، حقوق کار، ج 1، تهران: سمت.

 

ب) مقالات

 1. ابدی، سید رضا؛ زمانیان، زهرا (1396)، «منعطف سازی بازار کار و حوزه‌های تحول آن با تأکید بر ابعاد حقوقی»، فصلنامة تخصصی دین و قانون، ش 15.
 2. اربابیان، شیرین؛ میرزایی، محمد (1390)، «اثر انعطاف‌پذیری نیروی کار بر رقابت‌پذیری صنایع با فناوری برتر در ایران»، ماهنامة کار و جامعه، ش 139.
 3. بختیاری، صادق (1389)، «کار شایسته در بازار کار ایران»، نشریة راهبرد، دورة 19، ش 57.
 4. رستمی، ولی (1376)، «مشارکت کارگران در اداره کارگاه»، کار و جامعه، ش 20.
 5. رمضانی فرزانه، طاهره (1385)، «انعطاف‌پذیری بازار کار و امنیت شغلی»، ماهنامة اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی کار و جامعه، ش 71 و 72.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Akkerman, A., Sluiter, R., Jansen, G. (2015), Direct and indirect employee participation. The interplay between direct and indirect employee participation and institutional context, and its effect on establishment-level outcomes. Dublin, Ireland.
 4. Allen, M. L. (2015), Employee voice, equal opportunities and workplace outcomes: An analysis of UK workplaces. Manchester, UK: Manchester Metropolitan University.
 5. Bayat A. (2001), Work Politics and Power: Workers’ Selfmanagement and Control in a Global Context, New York: Monthly Review Press.
 6. Borjas, George J. (ed.), (2000), Issues in the Economics of ImmigrationNational Bureau of Economic Research Books, University of Chicago Press.
 7. Geary, J.F., & K. Sisson. (1994), Conceptualising Direct Participation in Organisational Change, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 8. Irani, L (2015), Justice for "data janitors, available at: http://www.publicbooks.org/nonfiction/justice-for-data-janitors
 9. Schwartz. J, et al (2017), Forces of Change: The Future of Work, Deloitte Insights.

 

 1. B) Articles
 2. Lynn M. , Jurse K., Mulej M. (2002), "Democracy Without Empowerment: The Grand Vision and Demise of Yugoslav Self-Management", Management Decision, Vol.40, No.8, pp.797-806
 3. McGaughey, Ewan. (2015)," The Codetermination Bargains: The History of German Corporate and Labour Law", Columbia Journal of European Law, Vol. 23, No. 1.
 4. Pereira, G. & Osburn, H. (2007), "Effects of participation in decision making on performance and employee attitudes: A quality circles meta-analysis", Journal of Business and Psychology,Vol. 22, pp.145-153.
 5. Solow, Robert M. (1997), “What is Labor Market Flexibility: What is it good for, Keynes lecture in Economics”, Proceedings of the British Academy, 97.
 6. Strauss, G. (2006), "Worker participation—some under-considered issues. Industrial Relations", journal of economy and society, Vol.45, pp.778-803
 7. Uma M.H. (2015)," Employee Participation: A Tool of Motivation and High Productivity", Pacific Business Review International, Vol. 8, Issue 3.
 8. Veeraselvam.M. (2014), “Study on workers’ participation in management at private sector Company in Madurai”, Shanlax International Journal of Management, Vol 2, No. 2.

 

 1. C) Reports
 2. Anker. R, Igor Chernyshev, Phillippe Egger, Farhad Mehran, and Joseph Ritter (2002), Measuring Decent Work with Statistical Indicators, Geneva, And International Labour Office, Geneva.
 3. Arrigo, G., and Casale, G. (2012), Labor Administration and Inspection Program, Working Document Number A comparative overview of terms and notions on employee participation, International Labor Organization, Swizerlan, Geneva.
 4. Atkinson, J. (1984), flexibility, uncertainty and manpower Management, IMS Report NO. 89, Institute of manpower's undies, Brighton.
 5. ILO (1998), Impact of Flexible Labour Market Arrangements in the Machinery, Electrical and Electronic Industries.Report for discussion at the Tripartite Meeting on the Impact of Flexible Labour Market
 6. ILO (2008) Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, adopted by the International Labour Conference at its Ninety-seventh Session, swizerlan, Geneva.
 7. ILO Director-Genera (2009), Tackling the Global Job Crisis: Recovery through Decent Work Policies: Report of the Director-General, 3, 14-15.
 8. International Organisation of Employers (IOE)(2017) Understanding the future of work , Geneva
 9. OECD (2017), Employment Implications of green growth: Linking jobs, growth, and green policies, OECD Report for the G7 Environment Ministers, Paris: French.
 10. Rodgers, G. (2007), Labour Market Flexibility and Decent Work. DESA Working Paper No. 47.
 11. U.N Gen. Assembly (2007), Report on the World Social Situation 2007: The Employment Imperative, 129, U.N. Doc. A/62/168.
 12. Vandenberg, Paul (2008), Is Asia Adopting Flexicurity? - A Survey of Employment Policies in Six Countries, Economic and Labour Market Papers, International labor office, Geneva.