دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

حق افراد محروم از آزادی به برخورداری از رفتار انسانی، از اساسی‌ترین حقوق بشری محسوب می‌شود که برای اولین بار در مادة 10 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قرار گرفت. با توجه به اینکه محرومیت از آزادی فرد را با آسیب‌پذیری ویژه‌ای روبه‌رو می‌سازد و کرامت و حقوق انسانی او را به‌راحتی در معرض تضییع قرار می‌دهد، چنین حقی بی‌شک لازمة احترام به کرامت ذاتی انسان به‌حساب می‌آید. اما اسناد بین‌المللی حقوق بشری هیچ‌گونه تعریفی از آن ارائه نداده و فقط به بیان تعهد به «ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» پرداخته‌اند. این در حالی است که این ممنوعیت تنها یک تعهد حداقلی برای احترام به کرامت و رفتار انسانی در شرایط محرومیت از آزادی به‌حساب می‌آید. تضمین رفتار انسانی نسبت به محرومان از آزادی نیازمند سطح بالاتری از تعهدات و اقدامات فعالانه از سوی دولت‌هاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Necessity of Preserving Humanity in the Treatment of Persons Deprived of Liberty: From Theory to Practice

نویسندگان [English]

 • Amirhossein Ranjbarian 1
 • Maryam Karbalaee 2

1 Associate Prof., Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD Student in International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The right to humane treatment when deprived of liberty is a fundamental human right that was enshrined in Article 10 of the International Covenant on Civil and Political Rights for the first time. Since deprivation of liberty leads to vulnerability and violates the individual’s dignity, it is considered necessary for respecting the inherent dignity of humans. International human rights instruments have not defined this concept, as only the prohibition of torture and other cruel, inhumane, and degrading treatment or punishment has been mentioned in the said instruments. However, this prohibition is just a minimum commitment for the protection of persons deprived of liberty. Ensuring humane treatment of individuals deprived of liberty needs a higher level of commitment and adequate actions from governments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • humane treatment
 • inhumane treatment
 • deprivation of liberty
 • human dignity
 • human rights bodies
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. ابراهیمی، محمد (1389)، تبیین موضوعی ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران: خرسندی.
 2. جوزف، سارا؛ شولتز، جنی؛ کسن، ملیسا (1395)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دعاوی، آموزه‌ها و تفاسیر، ترجمة قاسم زمانی و همکاران، ج 1، تهران: شهر دانش.
 3. رحیمی‌نژاد، اسماعیل (1387)، کرامت انسانی در حقوق کیفری، تهران: میزان.
 4. شایگان، فریده و دیگران (1382)، تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینة حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 5. شمس، علی (1394)، آسیب‌شناسی زندان، تهران: جامعه‌شناسان.
 6. عباسی، بیژن (1390)، حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین (سه نسل حقوق بشر در اسلام، ایران و اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای)، تهران: دادگستر.

 

ب) مقالات

 1. راسخ، محمد (1388)، «نظریة حق»، در: کمیسیون حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر در جهان معاصر، دغدغه‌ها و دیدگاه‌های حقوقدانان و فقهای ایرانی، انتشارات آیین احمد، چ اول، ص 420-383.
 2. --------- (1392)، «مفهوم کرامت ذاتی انسان»، در: زمانی، قاسم، جامعة بین‌المللی و حقوق بین‌الملل در قرن 21، مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ص 269-265.
 3. رنجبریان، امیرحسین (1384)، «جایگاه قاعده منع شکنجه در حقوق بین‌الملل معاصر»، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، ش 70، ص 184-147.
 4. عبدالهی، محسن؛ بهبودیان، بهروز (1392)، «جبران خسارت از قربانیان نقض‌های شدید حقوق بشر: از حقوق قراردادی تا رویة قضایی»، تحقیقات حقوقی، ویژه‌نامة شمارۀ 15، ص 262-235.
 5. کلارنس، دایاس (1389)، «هویت، کرامت، فرهنگ و حقوق بشر»، ترجمة رضاعلی قلی‌پور، حقوق بشر، دورۀ پنجم، ش 1، ص 36-19.
 6. نوربها، رضا (1368)، «شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد»، مجلة کانون وکلا، ش 148 و 149، ص 213-191.
 7. وندنوروز، جواد (1392)، «اقدامات ایالات متحدة آمریکا در قبال تروریسم از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه (مورد مطالعه گوانتانامو)»، اندیشمندان حقوق، ش 6، ص 146-133.
 8. هاشمی، محمد (1388)، «حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر از تئوری تا عمل»، در: کمیسیون حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر در جهان معاصر، دغدغه‌ها و دیدگاه‌های حقوقدانان و فقهای ایرانی، انتشارات آیین احمد، چ اول، ص 238-205.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Amatrudo, Anthony & William Blake, Leslie )2015), Human Rights and The Criminal Justice System, Routledge.
 4. APT, (2013), Monitoring Police Custody, A Practical Guide
 5. Coyle, Andrew (2003), Humanity in Prison, Questions of Definition and Audit, International Centre for Prison Studies.
 6. D.Evans, Malcolm & Morgan, Rod (1998), Preventing torture: a study of the European convention for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment of punishment, Clarendon press, oxford.
 7. J Towl, Graham & A Crighton, David (2017), Suicide in Prisons, Prisoners` Lives Matter, Waterside Press.
 8. Lehtmets Andres & Pont, Jorg (2014), Prison Health Care and Medical Ethics, Council of Europe.
 9. Murdoch, Jim (2006), The Treatment of Prisoners, European Standards, Council of Europe.
 10. Nowak, Manfred (1993), UN Covenant on Civil And Political Rights, CCPR Commentary, first edition, N.P.Engel publisher
 11. Rickford, D, (2003), Trobled Inside: Responding to the Mental Health Needs of Women in Prison, Prison Reform Trust.
 12. S.Rodley, Nigel (1999), The treatment of prisoners under international law, second edition, Clarendon press, oxford.
 13. United Nations Office on Drugs and Crime, (2008), HIV and AIDS in Places of Detention.
 14. Van Zyl Smit, Dirk & Sonja Snacken (2009), Principles of European Prison Law and Policy: Penology and Human Rights, Oxford University Press
 15. W.Janis, Mark (2008), European Human Rights Law, Oxford University Press, Third Edition.

 

 1. B) Articles
 2. Alzina de Aguilar, José Pablo (2011), “Human dignity according to international instruments on human rights”, Revista Electronica De Estudios Internacionales, Vol. 22, pp.1-24.
 3. Ball, w David, “Mentally Ill Prisoners in The California Department of Corrections and Rehabilitation: Strategies for Improving Treatment and Reduction Recidivism”, Journal of Contemporary Health Law and Policy, Vol.24, 2007-2008, pp.1-42.
 4. Bird, Hayden & Albertson, Katherine (2011),” Prisoners As Citizens, Big Society and The Rehabilitation Revolution: Truly Revolutionary ? “, British Journal of Community Justice, Vol.9, pp.93-109.
 5. Boulos, Sonia, (2019), “Towards Reconstructing the Meaning of Inhuman Treatment or Punishment: A Human Capability Approach “, The Age of Human Rights Journal, Vol. 12, pp.35-61.
 6. Cassese, Antonio (1991), “Can the Notion of Inhuman and Degrading Treatment Be Applied to Socio-Economic Conditions “, European Journal of International Law, Vol.2, pp.141-145.
 7. Davis, Anne (2016), “The Ongoing Struggle for Ethical Ideals: Justice and Human Rights “, in Hatton, Diane C and Fisher, Anastasia A (eds), Woman Prisoners and Health Justice, CRC Press, pp.1-12.
 8. Halder, Debarati (2014), “Woman Prisoners and Their Rights “, in Jaishankar, K and Others (eds), Indian Prisons Towards Reformation, Rehabilitation and Resocialization, Atlantic Publishers and Distributers, pp.98-121.
 9. Miller, Nan D., (1995)," International protection of the rights of prisoners; Is Solitary Confinement in The United States a Violation of International Standards? ", California western international law journal, Vol.26,No.1, pp.139-172.
 10. Nussbaum, M, (2003), “Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice”, Feminist Economics, Vol. 2, pp.33-59.
 11. Olomojobi, Yinka & Anonaba, Deborah (2016), “Right to Dignity and Women Prisoners: A Case Study of Ijebu-Ode Prison “, Babkok University School of Law and Security Studies, pp.1-17.
 12. Rabin, Nina (2009), “Unseen Prisoners: A Report of Women in Immigration Detention Facilities in Arizona”, Arizona Legal Studies Discussion Paper, No.09-01.
 13. Van Kempen, Piet Hein (2008), “Positive Obligations to Ensure the Human Rights of Prisoners “, in J.P.Tak Peter and -Jendly, Manon (eds), Prison Policy and Prisoner`s Rights, The Protection of Prisoner`s Fundamental Rights in International and Domestic Law, Wolf Legal Publishers, pp.21-44
 14. Vasiliades, Elizabeth (2005), "Solitary Confinement and International Human Rights: Why the U.S. Prison System Fails Global Standards." American University International Law Review, Vol. 21, No.1, pp.71-99.
 15. Waldron, Jeremy (2008), “Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment: The Words Themselves”, New York University Public Law and Legal Theory, pp.1-48.

 

 1. C) Judgments

C-1) International Court of Justice

 1. Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), 30 November 2010
 2. Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), 20 July2012

 

C-2) European Court of Human Rights

 1. Ireland v United Kingdom, Ser.A, No.25, 18 January 1978
 2. Harakchiev and Tolumov v. Bulgaria, Nos. 15018/11 and 61199/12, 8 July 2014
 3. Shelley v The United Kingdom, No.23800/06, 4 January 2008
 4. Mozer v. The Republic of Moldova and Russia, No. 11138/10,23 February 2016
 5. Pakhomov v Russia, No. 44917/08,30 September 2010
 6. Blokhin v. Russia, No. 47152/06, 23 March 2016

 

C- 3) African Commission on Human and Peoples Rights

 1. Communication Nos.54/91, 61/91, 98/93, and 210/98, Malawi African Association and Others v Mauritania, 2000
 2. Communication 292/04: Institute for Human Rights and Development in Africa v Angola , May 2008
 3. Communication 368/09 – Abdel Hadi, Ali Radi & Others v Republic of Sudan, 2013

 

C-4) American Court of Human Rights

 1. Montero Aranguren et al v Venezuela, 5 July 2006
 2. Diaz Pena v Venezuela,26 June 2012
 3. Espinoza Gonzales v Peru, 20 November 2014
 4. J. v Peru, 27 November 2013

 

C-5) International Criminal Tribunal for the former Yugoslavi

 1. Prosecutor v Delalic et al., Case No.IT-96-21-T,16 November 1998

 

 1. D) Reports
 2. Association for the Prevention of Torture (APT), Jean-Jacques Gautier NPM Symposium Addressing children’s vulnerabilities in detention,2014
 3. European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT):
 4. 9th General Report, 1999
 5. 11th General Report,2001
 6. 21st General Report,2011
 7. 24th General Report, 2015

 

 1. E) UN Documents
 2. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, A/RES/60/147, 16 December 2005
 3. Committee against Torture, Concluding Observations: USA, UN Doc. CAT/C/USA/CO/2 (2006)
 4. Human rights committee, General Comment No. 20, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 30, 1994
 5. Human rights committee, McCallum v. South Africa, UN Doc. CCPR/C/100/D-1818/2008 (2010)
 6. Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, A/RES/57/199, 8 December 2002
 7. UN Special Rapporteur on torture, UN Doc. A/66.268, 5 August 2011
 8. World Health Organization (Regional Office for Europe) Health in Prison Project, Consensus Statement on Mental Health Promotion in Prisons, 1998

 

 1. F) Websites
 2. www.cpt. coe.int
 3. www.euro.who.int