دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22059/jplsq.2021.320243.2718

چکیده

مادة 1 مشترک کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل اول الحاقی، فصل نوینی را در مفهوم و ماهیت تعهد دولت‌ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در سرزمین‌های اشغالی گشوده و برای تمام دولت‌های اشغالگر تعهدات ایجابی و سلبی ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت‌های موجود، در پی پاسخگویی به این پرسش که »تکالیف نیروهای اشغالگر اسرائیل در مبارزه و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سرزمین‌های اشغالی فلسطین مبتنی بر تعهدات بین‌المللی ناشی از معاهدات، عرف، اصول انسانیت و وجدان عمومی بر کدام بنیادهای حقوقی و فکری موجه سازی و ساماندهی می‌شود؟«، با روشی توصیفی ـ تحلیلی به بررسی تحلیل‌های حقوقی و واقعیت‌های موجود پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به‌رغم تعهدات رژیم اشغالگر اسرائیل از منظر تضمین احترام و رعایت حقوق بشردوستانه مبتنی بر مادة 1 مشترک کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل اول الحاقی، در حوزة پیشگیری و مبارزه با کووید 19 به‌عنوان نمونه‌ای حیاتی از حق بر سلامت و صیانت از بهداشت عمومی ساکنان مناطق اشغالی فلسطین، ضمانت اجرای این تکلیف بنیادین حقوق بشری با چالش‌های جدی مواجه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Covid-19 Crisis and Violation of humanitarian law in the occupied territories; (with emphasis the rule of commitment and ensure to respect international humanitarian law)

نویسندگان [English]

 • Hasan KHosravi 1
 • Mostafa Zarei 2

1 Associate Prof. Department of Law, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran

2 Ph.D student in International Law, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran

چکیده [English]

Article 1 of the Geneva Conventions and the First Additional Protocol, has oppened a new chapter in concept and nature State Obligations to Respect and to Ensure Respect Humanitarian law in the Occupied Territories and have legislative structure and impose binding obligations on All occupying states. The present research, taking into account the existing facts, Looking for an answer to that question which "legal and intellectual foundations justify and organize the tasks of the Israeli occupying forces in fighting and preventing the spread of the Corona virus in the Occupied Palestinian Territories based on international obligations arising from treaties, custom, principles of humanity and public conscience?" ,this paper descriptively and analytically by examining the legal arguments This result is obtained despite the commitments of the occupying Israeli regime from the perspective in ensuring respect for and observance of international humanitarian law according common article 1 of 1949 Geneva conventions and some consequent Protocols. in the field of and prevent and Fight against of COVID-19 As a vital example of the right to health and the protection of public health of the inhabitants of the Occupied Palestinian Territories, Ensuring the implementation of this fundamental human rights task faces serious challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

 • coronavirus
 • Obligation to Respect
 • International Humanitarian law
 • Palestinian
 • Occupying Forces of Israel
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. زمانی، سید قاسم (1381)، حقوق بشردوستانه بین‌المللی: اشغال سرزمین‌های ایران در جنگ تحمیلی، چ اول، تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
 2. ساعد، نادر (1393)، حقوق بشردوستانه و مسائل نوظهور، چ دوم، تهران: خرسندی.
 3. سیاه رستمی، هاجر (1394)، اشغال نظامی از دیدگاه حقوق بین‌الملل، چ اول، تهران: خرسندی.
 4. صابری، هنگامه (1378)، ضمانت اجرا در حقوق بشردوستانه: تعهد دولت‌ها در ترغیب یکدیگر به رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه، چ اول، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
 5. ممتاز، جمشید؛ رنجبریان، امیرحسین (1386)، حقوق بین‌الملل بشردوستانه: مخاصمات مسلحانة داخلی، کمیتة ملی حقوق بشردوستانه، تهران: میزان.
 6. ممتاز، جمشید؛ شایگان، فریده (1397)، حقوق بین‌الملل بشردوستانه در برابر چالش‌های مخاصمات مسلحانة عصر حاضر، چ دوم، تهران: شهر دانش.

 

ب) مقالات

 1. باقرزاده، رضوان؛ رنجبریان، امیرحسین (1394). «بنیان اجرای حقوق بشردوستانه: تعهد دولت‌ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه»، فصلنامة پژوهش حقوق عمومی، سال شانزدهم، ش 46، بهار، ص 154-125.
 2. دهقانی پوده، حمیدرضا (1387)، «تحولات غزه از دیدگاه حقوق بین‌الملل بشردوستانه»، فصلنامة سیاست خارجی، سال بیست‌ودوم، ش 3، پاییز، ص 881-790.
 3. شریفی طراز کوهی، حسین؛ صیادنژاد، محمدحسین (1399)، «اعمال اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر تسلیحات کاملاً خودکار به‌عنوان ابزار نوین جنگی»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دورة 50، ش 2، تابستان، ص 575-551.
 4. ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1383)، «نگرشی بر مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه»، دوفصلنامة پژوهش حقوق و سیاست، ش 1، زمستان، ص 18-5.
 5. موسوی میرکلائی، سید طه (1392)، «راهکارها و ضمانت اجراهای حقوق بین‌الملل بشردوستانه با تأکید بر مادة 1 مشترک کنوانسیون‌های ژنو 1949»، مجلة حقوقی دادگستری، ش 83، زمستان، ص 183-151.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Fleck, Dieter (2009), The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, 2nd Edition, Oxford University Press.
 4. Henckaerts, Jean Marie & Doswald-Beck,L, (2005), Customary internayional law, Vol. I(Rules), Vol.II(Practice), International Committee of Red-Cross, Cambridge/New York: Cambridg University Press.
 5. Longobardo, Marco (2018), The Use of Armed Force in Occupied Territory, Cambridge University Press, University of Westminster.
 6. Momtaz, Jamshid and Ranjbarian, Amir Hossein, (2007), International Humanitarian Law, Internal Armed Conflict, Tehran, Mizan Publications, First Edition. (in Persian)
 7. Momtaz, Jamshid, Shayegan F (2018), International Humanitarian Law Facing Challenges of Contemporary Armed Confilicts, Tehran: The SHahr-e-Dnesh Law (In Persian).
 8. S.Pictect, Jean (1960), Commentary on the IV Geneva Convention, Publication if the ICRC.
 9. Sandoz, Yves; Roberts, Adam (1987), Commentary on the Additional Protocols to the Geneva Conventions, with the collaboration of Jean pictect, International Committee of Red Cross.
 10. Saberi,Hengameh (1999), Sanction in International Humanitarian Law: States' Obligation in ensuring report of international humanitarian Law, Tehran, Judiciary Publications (In Persian).
 11. Saed, Nader (2014), International Humanitarian Law: the Recent Development(Post-Modern Wars), Tehran: Khorsandi Publication (In Persian).
 12. Siahrostami, Hajar(2015), International Law of Occupation, Tehran: Khorsandi Publication (In Persian).
 13. Toebes, Brigit, Towards (1999), an Improved understanding of the International Human Right to Health, 21 HRQ 661.
 14. Zamani, Seyed Qasem (2002), International Humanitarian Law: the Occupation of Iranian Territories in the Imposed War, Tehran: Shahrdanesh Publication (In Persian).

 

 1. B) Articles
 2. Bagherzadeh, rezvan & ranjbarian amir hossein (2015), “The Foundation of International Humanitarian Law Enforcement: State Obligations to Respect and to Ensure Respect”, Public Law, Vol. 16, No. 46, publications (In Persian).
 3. Dehghani, Poudeh (2008), “Developments in Gaza from the Perspective of International Humanitarian Law”, Journal of Foreign Policy, Vol. 12, No.3, publications (In Persian).
 4. Greenwood, Christopher (2008), “Historical Development and Legal Basis, in: The Handbook of International Humanitarian Law”, Dieter Felck (ed.),2nd ed., Oxford University Press.
 5. Kalshoven, Frits (1999), “The Undertaking to Respect and Ensure Respect in All Circumstances: from Tiny Seed to Ripeninig Fruit”, YIHL publications, Vol. 2, pp. 11ss.
 6. Longobardo, Marco (2020), “The Duties of Occupying Powers in Relation to the Fight against Covid-19”, Blog of the European Journal of International Law, Vol. 18, No. 3.
 7. Mosavi Mirkolae, Seyed Taha (2013),“ Implementations and Sanctions of International Humanitarian Law with Emphasis on Common Article 1 of Geneva Conventions 1949”, Public Law, Vol. 77, No. 83, publications (In Persian).
 8. Sharifi Tarazkouhi, Hossein & Sayyadnejad, Mohammad Hossein (2020), “Application of Fundamental Principles of International Humanitarian Law on Fully Autonomous Weapons as New Mean of War”, Public Law Studies Quarterly, Vol. 50, No. 2, publications (In Persian).
 9. Sassoli,Marco (2007), “Implementation of international humanitarian law: Current and inherent Challenge”, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol 10.
 10. Wolfrum, Rudiger & Felck, Dieter (2008),“Enforcement of International Humanitarian Law”, in: The Handbook of International Humanitarian Law, Dieter Felck (ed.), 2nd ed. Oxford University Press.
 11. 22. Ziaii Bigdeli, Mohammadreza (2004),“Gender based International Committee responsible illicit violated human rights and humanitarian”, The Judicirys Law Journal, Vol. 6, No. 13, publications (In Persian).

 

 1. D) Instruments
 2. The International Bank for Reconstruction and Development, World Development Report 1993: Investing in Health (NY: Oxford University Press), 1993.
 3. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), (8 June 1977)
 4. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, (Protocol II), (8 June 1977)
 5. Rome Statute of the International Criminal Court, (17 July 1998)
 6. Vienna Convention on the Law of Treaties, (22 May 1969).
 7. Fourth Geneva Conventions, (12 August 1949).
 8. Res. 2005/7, (2005), UN Commission on Human Rights.
 9. A/RES/32/90,1977:4 and Res. 2005/7,2005:5, UN General Assembly.
 10. International Covenant on Civil and Political Rights, (16 December 1966).
 11. Charter of the United Nations (26 June 1945)
 12. Universal Decleration of Human Right(10 December 1948)
 13. Internation Convent On Economic, Social And Cultural Rights, (16 December 1966
 14. Statute of the World Health Organization, ( 6Apr 1948).
 15. International Health Regulations, (2005).
 16. International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid, (30 November 1973).
 17. Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, annex to the Hagu Convention(IV) respecting the Laws and Customs if the War on land, the Hague, (18 October 1907).
 18. Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, (The Hague, 29 July 1899).

 

 1. E) Websites
 2. http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha, Rules of Customary International Humanitarian Law.
 3. http://internationallaw.blogfa.com/post-32.aspx

42.http://web.me.com/waltergehr/The_International_Law_of_treaties/Principles.html

 1. http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cha_chapter41_rule144
 2. https://www.cambridge.org/core/books/use-of-armed-force-in-occupied-territory/E3BFD67926CE0BF856E08277D6218C7C#:~:text=This%20book%20explores%20the%20international,and%20international%20human%20rights%20law.
 3. https://www.ejiltalk.org/the-duties-of-occupying-powers-in-relation-to-the-fight-against-covid-19/