دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران

2 استادیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

اصول کلی حقوقی مستند به تبصرة 3 بند 1 مادة 38 اساسنامة دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان یکی از حقوق قابل ‌اعمال بر دعاوی بین‌المللی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری به‌شمار می‌آید. برخلاف معاهده و عرف در خصوص ماهیت و نحوة اعمال اصول کلی حقوقی اتفاق‌نظر وجود ندارد. دیوان دو رویکرد عمده در این مبحث داشته است. سؤال این تحقیق که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، ناظر بر نحوة عملکرد دیوان در شناسایی و اعمال اصول کلی در قضایای مشتمل بر موضوعات حقوق بشری و بشردوستانه است. نتیجه اینکه دیوان در موضوعات عام روابط دولت‌ها به اصول کلی حقوقی مورد قبول نظام‌های عمدة حقوقی به‌عنوان ملل متمدن تمسک جسته و در مسائل حقوق بشری و بشردوستانه قائل به شناسایی اصول کلی مختص حقوق بین‌الملل است که حتی بدون توافق خاص دولت‌ها و با عنایت به اقتضائات حقوق بین‌الملل، قابل ‌اعمال است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

General Principles of Human Rights and of Humanitarian Law in the Jurisprudence of the International Court of Justice

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Malakuti 1
 • Abbas Barzegarzadeh 2

1 MA. in International Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Bushehr, Bushehr, Iran

2 Assistant Prof., Department of Public Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Bushehr, Bushehr, Iran

چکیده [English]

General principles of law provided in Article 38(1) (c) of the Statute of the International Court of Justice are considered as one of the applicable legal sources to international litigations by the International Court of Justice. Contrary to treaty and custom, there is no consensus on the nature of general principles of law and how they should be implemented. The Court has taken two main approaches in this regard. The question of this research, which is based on a descriptive-analytical method, is how the Court operates in regard to identifying and applying general principles of law in cases involving human rights and humanitarian issues. The conclusion is that when it comes to matters involving inter-state relations the Court relies on general principles of law recognized by the major legal systems, while in terms of human-rights and humanitarian-law issues, it recognizes general principles specific to international law, which are applicable even without explicit consent from states and arise out of the requirements of international law. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • general principles of law
 • International Court of Justice
 • human rights
 • humanitarian law
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. کاسسه، آنتونیو (2005)، حقوق بین‌الملل، ترجمة حسین شریفی طراز کوهی، تهران: میزان.
 2. میرعباسی، سید باقر (1394)، حقوق بین‌الملل عمومی، ج 1، تهران: میزان.

 

ب) مقالات

 1. امین‌زاده، الهام؛ علیزاده، مسعود (1392)، «اصول کلی حقوقی و حاکمیت دولت‌ها: مشارکت منبع فراموش‌شده در ساخت حقوق بین‌الملل»، مطالعات حقوق خصوصی، دورة 43، ش 1، ص 171-155.
 2. الهویی نظری، حمید (1392)، «جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری»، مطالعات حقوق خصوصی، دورة 43، ش 4، ص 55-37.
 3. جلالی، محمود (1382)، «نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعة حقوق بشر»، اندیشه‌های حقوقی، سال اول، ش 3، ص 90-69.
 4. فردروس، آلفرد (1968)، «اصول کلی حقوق بین‌الملل در نظام منابع حقوق بین‌الملل عمومی»، ترجمة اردشیر امیر ارجمند (1374)، فصلنامة تحقیقات حقوقی، ش 16 و 17، ص 358-341.
 5. گایار، امانوئل (ب.ت)، «قاعدة استاپل یا منع تناقض‌گویی به ضرر دیگری»، ترجمة ناصر صبح‌خیز (1365)، مجلة حقوقی بین‌المللی، دوره 6، ش 6، ص 282-245.
 6. محبی، محسن؛ امینی، اعظم (1393)، «اصل انصاف و ظرفیت قاعده‌سازی آن در رویة دیوان بین‌المللی دادگستری»، مجلة حقوقی بین‌المللی، دورة 31، ش 51، ص 40-9.
 7. محبی، محسن؛ رضادوست، وحید (1394)، «تفسیر تکاملی معاهدات در حقوق بین‌الملل در پرتو قضیة اختلاف در خصوص کشتیرانی و حقوق مربوط به آن (کاستاریکا علیه نیکاراگوئه)»، مجلة حقوقی بین‌المللی، دورة 32، ش 53، ص 30-9.
 8. محمودی کردی، زهرا (1397)، «ماهیت اصول کلی حقوقی و کارکردهای آن در حقوق بین‌الملل»، مجلة حقوقی بین‌المللی، دورة 35، ش 58، ص 364-329.

 

ج) پایان‌نامه

 1. ملکوتی، مجتبی (1398)، کاربرد اصول عمومی حقوقی در رویة قضایی بین‌المللی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، بوشهر، دانشگاه آزاد.
 2. انگلیسی
 3. A) Books
 4. Akehurst, Michael (1975), "The hierarchy of the sources of international law". in: British Yearbook of International Law, Vol. 47, Issue 1, pp. 273-285.
 5. Garner. Bryan A. (2009), Black's Law Dictionary, 9th ed., St. Paul, MN: West.
 6. Mosler, Hermann (1995), "General Principles of Law" in: Rudolf Bernhardt, Encyclopedia of Public International Law, North-Holland, Vol. 2, pp. 512–516.
 7. Pellet, Alain (2006), "Article 38", in: Andereas Zimmermann and Others, the Statute of the International Court of Justice, A Commentary, Oxford University Press, pp. 677-792.
 8. Triffterer, Otto (1999), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Baden-Baden, Nomos.
 9. Virally, Michael (1968), "The Sources of International Law" in: Max Sorensen (ed.), Manual of Public International Law, London, Kluwer, 116–174.
 10. Wallace, Rebecca M.M. (2005). International Law, London, Sweet & Maxwel.

 

 1. B) Articles
 2. Anghel, Elena (2016), "General Principles of Law", LESIJ-Lex ET Scientia International Journal, Vol.23, No.2, pp. 120-130.
 3. Bassiouni, M. Cherif (1989), "A functional approach to general principles of international law", Michigan Journal of International Law, Vol. 11, Issue 3, pp. 768-818.
 4. Daci, Jordan (2010), "Legal Principles, Legal Values and Legal Norms: are they the same or different?", Academicus International Scientific Journal, Vol.1, No.02, pp. 109-115.
 5. d'Aspremont, Jean (2018), "What Was Not Meant to Be: General Principles of Law as a Source of International Law", in: Mazzeschi, Riccardo Pissillo & Pasquale De Sena (Eds.), Global Justice, Human Rights, and the Modernization of International Law, Cham, Springer, pp. 163-184.
 6. Ghandhi, Sandy (2011), "Human Rights and the International Court of Justice the Ahmadou Sadio Diallo Case", Human Rights Law Review, Vol.11, No.3, pp. 527-555.
 7. Hall, Stephen (2001), "The persistent spectre: natural law, international order and the limits of legal positivism", European Journal of International Law, Vol.12, No.2, pp. 269-307.
 8. Kaziarshadulhoque (2018), "International Humanitarian Law And International Human Rights Law; Similarities And Differences", IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), Vol. 23, No. 06, pp. 64-69.
 9. Omar, Shagufta (2011), "Source of International Law In the light of the Article 38 of the International Court of Justice", Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=1877123 on September 30, 2019, 04:27 pm: 15 Pages.
 10. Reinhold, Steven (2013). "Good Faith in International Law", UCLJLJ, 2, pp. 40-63.
 11. Voigt, Christina (2008), "The role of general principles in international law and their relationship to treaty law", Nordic J Int Law Justice, Vol.2, No.3, pp. 3-25.

 

 1. C) Cases
 2. Aerial Incident of 10 August 1999 (Pakistan v. India), Jurisdiction of the Court, Judgment, I. C. J. Reports 2000, p. 12.
 3. Ambatielos case (merits: obligation to arbitrate), Judgment of May 19th, 1953: I.C. J. Reports 1953, p. 10.
 4. Anglo-Iranian Oil Co. case (jurisdiction), judgment of July 22nd, I952: I.C.J. Reports I952, p. 93.
 5. Applicability of the Obligation to Arbitrate under Section 21 of the United Nations Headquarters Agreement of 26 June 1947, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1988, p. 12.
 6. Application for Revision and Interpretation of the Judgment of 24 February 1982 in the Case concerning the Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Tunisia v. Libyan Arab Jamahiriya), Judgment, I. C. J. Reports 1958, p. 192.
 7. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Preliminary Objections, Judgment, 1. C. J. Reports 1996, p. 595.
 8. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Provisional Measures, Order of 8 April1993, I.C.J. Reports 1993, p. 3.
 9. Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2011, p. 70.
 10. Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, I.C.J. Reports 2005, p. 168.
 11. Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 2006, p. 6.
 12. Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), Judgment, I. C. J. Reports 2004, p. 12.
 13. Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, Judgment, I. C.J. Reports 1984, p. 246.
 14. East Timor (Portugal v. Australia), Judgment, I. C.J. Reports 1995, p. 90.
 15. Fisheries Jurisdiction (Spain v. Canada), Jurisdiction of the Court, Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 432.
 16. Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Jurisdiction of the Court, Judgment, I.C.J. Reports 1973, p. 3.
 17. Haya de la Torre Case, Judgment of June 13th, 1951: I.C. J. Reports, p. 71.
 18. Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16.
 19. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I. C. J. Reports 2004, p. 136.
 20. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1. C.J. Reports 1996, p. 226.
 21. Military and Paramilitary Activities in und against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14.
 22. Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14.
 23. Request for Interpretation of the Judgment of 11 June 1998 in the Case concerning the Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), Preliminary Objections (Nigeria v. Cameroon), Judgment, I. C. J. Reports 1999, p. 31.
 24. Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion: I.C. J. Reports 1951, p. 15.
 25. South West Africa, Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1966, p. 6.
 26. Western Sahara, Advisory Opinion, 1.C.J. Reports 1975, p. 12.

 

 1. D) Documents
 2. Convention (XII) relative to the Creation of an International Prize Court. The Hague, 18 October 1907.
 3. Report of the International Law Commission, UN Doc. A/72/10, United Nations, New York, 2017