دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش ‏آموخته دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

4 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدi حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

از منظر قانون اساسی با اتکا صرف به صندوق‏های بازنشستگی، اعمال عدالت اجتماعی برای همگان تحقق‏پذیر نیست. این یک مفروض مهم تحقیق است، زیرا اصول سرمایه‏گذاری در این صندوق‏ها مبتنی بر اصالت سود و پایداری صندوق و ارائة خدمات به بیمه‏شدگان است، درحالی‏که منظور قانونگذار در بند 12 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد رفاه و رفع فقر به‏منظور برقراری عدالت اجتماعی برای عموم شهروندان است. پرسش اصلی این مقاله در خصوص حدود مداخلات دولت در صندوق‏های بازنشستگی در راستای تحقق عدالت اجتماعی است. بنابراین پژوهش حاضر به‏نوعی اصول یک طرح تأمین اجتماعی موفق را در کنار مداخلات دولت‏ها در صندوق‏های بازنشستگی بررسی می‏کند. در این خصوص صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی جایگاه ویژه‏ای دارد که تحقیق با استفاده از داده‏های اسنادی-کتابخانه‏ای و با تأکید بر تحلیل محتوای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بررسی آن می‏پردازد. فرضیة تحقیق آن است که نحوة اعمال حاکمیت قوة مجریه به‏منظور اجرای بند 12 اصل 3 و اصل 29 قانون اساسی، مداخله در نحوة سرمایه‏گذاری صندوق‏های بازنشستگی و به‏طور اخص صندوق تأمین اجتماعی است که در فرایند بحث تا نتیجه اثبات شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Government Intervention in Pension Funds for the Purpose of Achieving Social Justice

نویسندگان [English]

 • Raheleh sadat Hosseiney 1
 • Mohammadjavad Javid 2
 • Seyed Mohammad Hosseini 3
 • Babak Darvishi 4

1 Ph.D. in Public Law, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Associate Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, South Tehran Branch , Tehran, Iran

4 Assistant Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University , South Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

From the perspective of the [Iranian] Constitution, social justice cannot be achieved through near reliance on pension funds, since such funds are based on principles of profitability, stability, and providing services to the insured. This is so while the purpose of the constitutional legislator in paragraph 12 of Article 3 of the Constitution is to promote welfare and fight poverty in order to achieve social justice for everyone. Therefore, the subject of this paper is about the extent of government intervention in pension funds in order to achieve social justice. The present study aims to examine the principles governing a successful social security plan along with government intervention in pension funds. In this regard, the [Iranian] Social Security Pension Fund has a special place on which the study is focused using documentary-library data with emphasis on the content analysis of the [Iranian] Constitution. The hypothesis of the research is that exercising executive-branch authority in order to implement paragraph 12 of Article 3 and Article 29 of the Constitution should be regarded as undue interference in the way pension funds, and in particular the [Iranian] Social Security Fund invest their capital.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social Security
 • pension Fund
 • social justice
 • constitution of the Islamic Republic of Iran
 • government intervention
 1. فارسی

الف) کتاب‏ها

 1. اخوان بهبهانی، علی؛ مسعودی اصل، ایروان (1386)، اصول و مبانی بیمه‏های اجتماعی، تهران: مؤسسة عالی پژوهش سازمان تأمین اجتماعی.
 2. اسلیتر، دن، تونکیس، فرن (1386)، جامعة بازار: بازار و نظریة اجتماعی مدرن، ترجمة حسین قاضیان، تهران: نشر نی.
 3. بوینبرگ، لانس؛ ون ایوجیکواد، کاسپر؛ هاوت، وستیر(1396)، آیندة طرح‏های بازنشستگی چندلایه، ترجمة رضا غزال، تهران: مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
 4. جلیلی، طیبه (1388)، سرمایه‏گذاری صندوق‏های بازنشستگی، الزامات و تجارب، تهران: واحد تحقیقات و مطالعات بیمه‏ای مؤسسة حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری.
 5. شکری، علی (1373)، ارزیابی اقتصادی صندوق‏های بازنشستگی در ایران، تهران: مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
 6. شمس، عرفان (1394)، خودتنظیمی (مبانی و مدل‏ها)، تهران: خرسندی.
 7. طالب، مهدی (1368)، تأمین اجتماعی، مشهد: آستان قدس رضوی.
 8. مجتبوی نائینی، سید مهدی (1372)، فرهنگ اصطلاحات کار و تأمین اجتماعی، تهران: وزارت کار و امور اجتماعی.
 9. مؤسسة سیاست‏پژوهی صندوق بازنشستگی کشوری (1395)، مدیریت اقتصادی صندوق‏های بازنشستگی (رهیافت‏هایی از تجارت جهانی)، تهران: آهنگ آتیه.
 10. موسالم، آلبرتو آر؛ پالاسیوس، رابرت جی (1395)، مدیریت صندوق‏های بازنشستگی، حکمرانی، پاسخگویی و سیاست‏های سرمایه‏گذاری مجموعه مقالات بانک جهانی، ترجمة محمدرضا فرهادی‏پور، تهران: مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
 11. نیرومند، محمدرضا (1386)، معرفی طرح‏های بازنشستگی طرح‏های کارفرما- پشتیبان، تهران: واحد تحقیقات و مطالعات بیمه‏ای مؤسسة حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری.
 12. نوروز طالقانی، ابوالقاسم (1385)، رهنمودهای سرمایه‏گذاری صندوق‏های بازنشستگی تأمین اجتماعی - ISSA 2004، تهران: مؤسسة حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری.

 

ب) مقالات

 1. ایزدبخش، حمیدرضا؛ سلیمان‏زاده، احمد؛ داوری اردکانی، حامد؛ زرین‏بال، مرضیه (1396)، «مدیریت دارایی و بدهی در صندوق‏های بازنشستگی با رویکرد سیستمی در محیط فازی»، فصلنامة تحقیقات مدلسازی اقتصادی، ش 29، ص 239-201.
 2. رحمانی، علی؛ هاشمی، سید محمد (1397)، «حمایت‏های اجتماعی در کار شایسته (با تأکید بر حمایت‏های بیمة اجتماعی و چالش‏های فراروی آن در نظام تأمین اجتماعی ایران»، رفاه اجتماعی، دورة 18، ش 69.
 3. رستمی، مرتضی؛ حبیب‏نژاد، سید احمد (1396)، «بررسی سرمایه‏گذاری صندوق‏های بازنشستگی ایران در پرتو اصول سرمایه‏گذاری»، حقوق خصوصی، دورة 14، ش 1.
 4. رنجبران، امیرحسین؛ فرهمند صابر، بهرام (1391)، «تأثیر جهانی شدن بر روابط کار و تأمین اجتماعی»، مطالعات حقوقی، ش 1.
 5. شاه شرقی، محسن (1395)، «ورشکستگی صندوق‏های بازنشستگی؛ آتش زیر خاکستر اقتصاد»، هفته‏نامة دولت و ملت، ش 10.
 6. فلاح زیارانی، علی (1383)، «ابزارها و محدودیت‏های سرمایه‏گذاری‏های صندوق‏های بازنشستگی - مقایسة تطبیقی با سازمان تأمین اجتماعی ایران »، فصلنامة تأمین اجتماعی، ش 17.
 7. کریمی، مظفر (1386)، «جایگاه بیمه‏های اجتماعی در قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی»، فصلنامة تأمین اجتماعی، ش 30.
 8. نصیری، مرتضی (1380)، «اصول و تحولات حقوقی نهاد تأمین اجتماعی»، فصلنامة تأمین اجتماعی، ش 9.

 

ج) اسناد

 1. مقاوله‏نامة شمارة 102، سازمان بین‏المللی کار، 1952.

 

د) قوانین

 1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 2. قانون تأمین اجتماعی.
 3. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383.
 4. قانون برنامة پنجم توسعه مصوب 1389.
 5. قانون برنامۀ ششم توسعه مصوب اسفند 1395.
 6. قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعة کشور مصوب بهمن 1395.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Articles
 3. Davis, E Philip (2002), “PENSION FUND MANAGEMENT AND INTERNATIONAL INVESTMENT – A GLOBAL PERSPECTIVE”, Brunel University West London. Paper to be presented at the Senior Level Policy Seminar, Caribbean Centre for Monetary Studies, Trinidad, 3 May 2002.

 

 1. B) Documents
 2. Declaration of Philadelphia (1944), Declaration concerning the Aims and Purposes of the International Labor Organization, adopted at the 26th session of the ILO, Philadelphia.
 3. ISSA (2013), ISSA good governance guidelines for social security institutions
 4. ILO (1989), Report of Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations.
 5. ISSA (2013), Dynamic Social Security: A global commitment to excellence, Geneva, International Social Security.
 6. OECD (2006), GUIDELINES ON PENSION FUND ASSET MANAGEMENT, Recommendation of the Council, Insurance and Private Pensions Committee and Working Party on Private Pensions.
 7. OECD(2016), Annual survey of large pension funds and public pension reserve funds; report on pension funds long-term investments 2015. Ed. by: Joel Paula & Others, published by Secretary-General of the OECD.
 8. Gertler, M. (1999, June). Government debt and social security in a life-cycle economy. In Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy (Vol. 50, pp. 61-110). North-Holland.
 9. Holzmann, Robert(1999), A WORLD BANK PERSPECTIVE ON PENSION REFORM , World Bank.
 10. Universal Declaration of Human Rights (1948), adopted by the United Nations General Assembly.
 11. World Bank Group (2000), Portfolio limits: Pension investment restrictions compromise fund performance, World Bank Pension Reform Primer.
 12. World Bank (2003), Islamic republic of Iran the pension system in Iran: challenges and opportunities (Report No. 25174-IR).