دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

حقوق بین‌الملل در مواجهه با مسائل مختلف موجود در جامعة بین‌المللی همواره به شکلی واحد عمل نمی‌کند. این امر بدین‌سبب است که در پسِ پشت این نظام حقوقی، مانند هر نظام دیگر، کارگزارانی انسانی قرار دارند که هریک مطابق مفروضات و پیش‌فرض‌های خود به فهم و تفسیر اصول و قواعد حقوقی بین‌المللی می‌پردازند. در این میان، دولت‌ها – به‌عنوان تابعان اصلی نظام حقوق بین‌الملل - با درکی ویژه از حقوق بین‌الملل سعی می‌کنند «منافع ملیِ» خود را به حداکثر برسانند. نوشتار حاضر در تلاش است تا به‌واسطة مفهوم «سیاست حقوقی خارجی»، اصناف عوامل دخیل در این نوع سیاست دولت‌ها را در راستای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های بین‌المللی تحلیل کند و نشان دهد این سیاست چگونه به نظام فیصلة اختلاف‌های بین‌المللی به‌طور عام، و تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری به‌طور خاص، جهت می‌دهد و در مقابل، سیاست حقوقی دیوان، به نوبة خود، بر سیاست حقوقی دولت‌های طرف اختلاف تأثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The ‘Foreign Legal Policy’ of States and Its Relationship with the ‘Legal Policy’ of the International Court of Justice

نویسندگان [English]

 • Seyed Jamal Seifi 1
 • Vahid Rezadoost 2

1 Associate Prof., Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Ph.D. in International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Confronting various issues in the international community, international law does not always function in the same way. This is because behind this legal system, like any other system, there are human agents who each understand and interpret the norms and rules of international law according to their own hypotheses and presuppositions. In the meantime, states as the main subjects of the international legal system try to maximize their ‘national interests’ with a special understanding of international law. The present article attempts to analyze the factors involved in such state policies in order to achieve peaceful settlement of international disputes through the concept of ‘foreign legal policy’. The present paper also shows how this policy directs the international dispute resolution system in general and the decisions of the International Court of Justice in particular, and conversely, the Court’s legal policy, in turn, affects the legal policy of the disputing states.

کلیدواژه‌ها [English]

 • state
 • International Court of Justice
 • legal policy
 • foreign legal policy
 • judicial policy
 • national interest
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. حائری یزدی، محمدمهدی (1384)، جستارهای فلسفی (مجموعۀ مقالات)، به اهتمام عبدالله نصری، موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.
 2. خدابخشی شلمزاری، عبدالله (1398)، تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری، چ سوم، تهران: شهر دانش.
 3. سعدی، مصلح‌الدین (1385)، «گلستان» در کلیات سعدی، تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: هرمس.
 4. فلسفی، هدایت‌الله (1390)، صلح جاویدان و حکومت قانون. دیالکتیک همانندی و تفاوت، چ نخست، تهران: فرهنگ نشر نو.
 5. کاتوزیان، ناصر (1387)، گامی به سوی عدالت، ج 2، چ اول، تهران: میزان.
 6. موحد، محمدعلی (۱۳۸۰)، مبالغۀ مستعار: اسناد بریتانیا و ادعای شیوخ بر جزایر تنب و ابوموسی، تهران: کارنامه.

 

ب) مقالات

 1. سیفی سید جمال؛ رضادوست، وحید (1399)، «مفهوم «سیاست حقوقی» در رویة قضایی بین‌المللی»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، دورۀ 23، ش 91، ص 80-61.
 2. سیفی، سید جمال؛ رضادوست، وحید (1400)، «رویکردهای «فعال» و «منفعل» در سیاست قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری»، مجلة حقوقی بین‌المللی، دورۀ 38، ش 65، پاییز و زمستان.
 3. سیفی، سید جمال (1382)، «تأملی بر دعاوی ایران در دیوان دادگستری بین‌المللی»، مجلۀ پژوهش‌های حقوقی، ش 3، ص 46-31.
 4. فلسفی، هدایت‌الله (1393)، «تفکر حقوقی در ایران فلج است»، گفت‌وگو، ماهنامۀ مهرنامه، پیاپی 37، ص 170-166.
 5. منصوری نراقی، محمود (1356)، «کنفرانس حقوق جهان در مانیل»، مجلۀ کانون وکلا، ش 141، ص 70-59.

 

 1. انگلیسی و فرانسوی
 2. A) Books
 3. Abed al-Jabri, Mohammed (2011), The Formation of Arab Reason: Text, Tradition and the Construction of Modernity in the Arab World, Center for Arab Unity Studies and I.B. Tauris.
 4. Abi-Saab, Georges, Les exceptions préliminaires dans la procédure de la Cour internationale. Étude des notions fondamentales de la procédure de la Cour internationale et des moyens de leur mise en oeuvre, Pedone, 1967.
 5. Abrahamian, Ervand (2013), The Coup 1953, the CIA, and the Roots of Modern US-Iranian Relations, The New Press.
 6. Habermas, Jürgen (1986), Knowledge and Human Interests, Polity Press.
 7. Hanqin, Xue (2017), Jurisdiction of the International Court of Justice, Brill.
 8. Lacharrière, Guy Ladreit de (1983), La politique juridique extérieure, Economica.
 9. Lauterpacht, Hersch (2011), The Function of Law in the International Community, first published in 1933, Oxford University Press.
 10. Loughlin, Martin (2000), Sword and Scales. An Examination of the Relationship between Law and Politics, Hart Publishing.
 11. Powell, Emilia Justyna (2020), Islamic Law and International Law: Peaceful Resolution of Disputes, Oxford University Press.
 12. Vaucher, Marius (1951), Le problème de la justiciabilité et de la non justiciabilité en droit international des différends dits politiques ou non juridiques, Paris.
 13. Venzke, Ingo (2012), How Interpretation Makes International Law: On Semantic Change and Normative Twists, Oxford University Press.

 

 1. B) Articles
 2. Abi-Saab, Georges (1987), ‘Cours général de droit international public’, Recueil des cours, pp. 29-463.
 3. ------------------ (2014), ‘La métamorphose de la fonction juridictionnelle international’, Unité et diversité du droit international: Ecrits en l’honneur du professeur Pierre-Marie Dupuy, Martinus Nijhof, pp. 377-398.
 4. Anand, Ram Kumar (1962), ‘Attitude of the ‘New’ Asian-African Countries Towards the International Court of Justice’, International Studies, vol 4, pp. 254-284.
 5. Bedjaoui, Mohammed (2006), ‘L’humanité en quête de paix et de développement. Cours général de droit international public’, Recueil des cours, pp. 25-542.
 6. Caflisch, Lucius (2001), ‘Cent Ans de règlement pacifique des différends interétatiques’, Recueil des cours, pp. 245-467.
 7. Couveinhes-Matsumoto, Florian (2016), ‘La politique juridique extérieure de la République populaire de Chine’, Annuaire français de relations internationales, Vol. 17, pp. 551-575.
 8. Crawford, James (2018), ‘The Current Political Discourse Concerning International Law’, Modern Law Review, Vol. 81, pp. 1-22.
 9. Crawford, James & Alain Pellet (2008), ‘Anglo Saxon and Continental Approaches to Pleading Before the ICJ / Aspects des modes continentaux et Anglo-Saxons de plaidoiries devant la C.I.J.’ in Isabelle Buffard et al. (eds), International Law between Universalism and Fragmentation. Festschrift in Honour of Gerhard Hafner, Martinus Nijhoff, pp. 831-867.
 10. Dupuy, Jean-Pierre (1972), ‘L’adaptation de la Cour internationale de Justice au monde d’aujourd’hui’, AFDI, Vol. 18, pp. 99-120.
 11. Higgins, Rosalyn (1968). ‘Policy Considerations and the International Judicial Process’, ICLQ, Vol. 17, pp. 277-303.
 12. Jayatilleke, Kulatissa Nanda (1967), ‘The Principles of International Law in Buddhist Doctrine’, Recueil des cours, pp. 441-567.
 13. Jean Combacau (1984), ‘Science du droit et politique dans l’enseignement du droit international. A propos de: Guy de Lacharrière, ‘La politique juridique extérieure’’, RGDIP, Vol. 88.
 14. Koh, Harold (2020), ‘American Schools of International Law’, Recueil des cours, pp. 34-77.
 15. Kolb, Robert (2019). ‘La politique juridique des états face à la Cour Internationale de justice quelques réflexions générales’, in Florian Couveinhes-Matsumoto, Les Etats face aux juridictions internationales: une analyse des politiques étatiques relatives aux juges internationaux: actes de la 2e Journée de droit international de l’ENS, Paris: Pedone, pp. 73-84.
 16. Kolb, Robert (2020.) ‘Chronique de la jurisprudence de la Cour international de justice en 2019’, Swiss Review of International and European Law, Vol. 30, No. 1, pp. 45-73.
 17. Kunz, Josef (1951), ‘Bellum justum and bellum legale’, AJIL, Vol. 45, pp. 111-117.
 18. Mahmassani, Sobhi (1966), ‘The Principles of International Law in the Light of Islamic Doctrine’, Recueil des cours, pp. 201-328.
 19. Pellet, Alain (1985), ‘Le Sage, le Prince et le Savant (A propos de ‘La politique juridique extérieure’ de Guy de Lacharrière)’, JDI, Vol. 112, pp. 407-414.
 20. Pellet, Alain (2018), ‘Introduction from the Podium’, in Edgardo Sobene Obregon & Benjamin Samson (eds), Nicaragua Before the International Court of Justice. Impacts on International Law, Springer, pp. 15-39.
 21. Powell, Emilia Justyna (2018), ‘The International Court of Justice and Islamic Law States. Territory and Diplomatic Immunity’ in Karen J. Alter, Laurence R. Helfer & Mikael Rask Madsen (eds), International Court Authority, Oxford University Press, pp. 277-299.
 22. Reisman, Michael (2012), ‘The Quest for World Order and Human Dignity in the Twenty-first Century. Constitutive Process and Individual Commitment’, Recueil des cours, pp. 129-206.
 23. Spiermann, Ole (2002), ‘“Who Attempts too Much Does Nothing Well”- the 1920 Advisory Committee of Jurists and the Statute of the Permanent Court of International Justice’, BYIL, Vol. 73, pp. 187-260.
 24. Tattersall, Luke, Azfer A. Khan (2020), ‘Taking Stock: Abuse of Process within the International Court of Justice’, LPICT, Vol 19, No. 2.
 25. Virally, Michel (1983), ‘Le champ opératoire du règlement judiciaire international’, RGDIP, Vol. 87, pp. 281-314.
 26. --------------------- (1989), ‘Réflexions sur la politique juridique des Etats’, Guy Ladreit de Lacharrière et la politique juridique extérieure de la France, Mélanges G. de Lacharrière, Paris, pp. 394-402.
 27. Young, Margaret A., Emma Nyhan and Hilary Charlesworth (2019), ‘Studying Country-Specific Engagements with the International Court of Justice’, JIDS, Vol. 10.

 

 1. C) Documents
 2. Aerial Incident of 27 July 1955 (Israel v. Bulgaria), ICJ Rep 1959.
 3. Anglo-Iranian Oil Co. (United Kingdom v. Iran), ICJ Rep 1952.
 4. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), ICJ Rep 2007.
 5. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), ICJ Rep 2007.
 6. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), ICJ Rep 2015.
 7. Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation), ICJ Rep 2011.
 8. Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), ICJ Rep 1949.
 9. Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex, PCIJ, series A, no 22.
 10. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), ICJ Rep 2012.
 11. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), ICJ Rep 1986.
 12. Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala), ICJ Rep 1955.
 13. Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament (Marshall Islands v. United Kingdom), ICJ Rep 2016.