دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق خصوصی،‌ دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،‌ تهران، ایران

2 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

اشخاص نسبت به تصویرشان حق انحصاری دارند؛ به‌گونه‌ای که می‌توانند با آزادی کامل دربارة تصویر خویش تصمیم بگیرند. نظام حقوقی ایران، اغلب از ضمانت اجرای کیفری در برابر نقض این حق استفاده می‌کند. با این حال، به‌نظر می‌رسد مسئولیت مدنی، ضمانت اجرای مؤثرتری برای تشفی خاطر زیان‌دیده و بازگشت او به وضعیتش پیش از نقض حق باشد. در رویة دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، از حقوق مسئولیت مدنی برای جبران آسیب استفاده می‌شود. در مقالة پیش‌رو، با استفاده از روش کتابخانه‌ای، اطلاعات لازم جمع‌آوری و سپس با توصیف و تحلیل اطلاعات، تلاش می‌شود ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق بر تصویر و روش مناسب برای جبران زیان وارده در نظام حقوقی ایران مطالعه و پیشنهادهایی در این باره ارائه شود. به‌عنوان نتیجة نهایی، این نکته قابل ارائه است که با توجه به اثر نقض حق تصویر بر زیان‌دیده و حسب اینکه به کدام‌یک از حقوق مالی یا غیرمالی زیان‌دیده، آسیب وارد شده است، می‌توان از دو روش مالی و غیرمالی برای جبران استفاده کرد. همان‌طورکه در رویة دیوان اروپایی حقوق بشر، از دو روش مذکور برای جبران زیان استفاده می‌کنند، این دو روش، در نظام حقوقی ایران نیز، با توجه به اوضاع و احوال پرونده، قابل استفاده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Civil Liability for the Violation of the Right with Particular Reference to the European Court of Human Rights

نویسندگان [English]

 • Abass Mirshekari 1
 • Fateme Zare 2
 • Fateme Zare 3

1 Assistant Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 MA. In. Private Law, Faculty of Law Science, University of mofid, Qom, Iran

3 MA. In. Private Law, Faculty of Law Science, University of mofid, Qom, Iran

چکیده [English]

Individuals have an exclusive right to their image about which they can make decisions. The Iranian legal system mainly uses criminal sanctions to ensure respect for the right to image. However, civil liability seems to be a more effective remedy for the injured party and the restoration of his/her situation to before the violation. The European Court of Human Rights also uses civil liability law to compensate damages caused by the violation of the right to image. In the present article, using the library research method, an attempt is made to study the elements of civil liability for the violation of the right to image and the appropriate compensation for such a violation in the Iranian legal system. Overall, it can be argued that considering the effect of the violation to the injured party and depending on whether and which financial or non-financial rights are harmed, both financial and non-financial methods can be used for compensation. As in the practice of the European Court of Human Rights, these two methods can be used in the Iranian legal system, depending on the circumstances of the case.

کلیدواژه‌ها [English]

 • right to image
 • moral damages
 • European Court of Human Rights
 • civil liability
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. آشوری، محمد (1385)، آیین دادرسی کیفری، ج 1، تهران: سمت.
 2. پروین، فرهاد (1382)، خسارات معنوی در حقوق ایران، تهران: ققنوس.
 3. پرسش و پاسخ از کمیسیون (1369 ج 1.
 4. جبارگلباغی ماسوله، سید علی (1378)، درآمدی بر عرف، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه.
 5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1385)، ترمینولوژی حقوق، ج 2، تهران: گنج دانش.
 6. عاملی جبعی، شهید ثانی، زین‌الدین بن علی بن احمد (1380)، اللمعه الدمشقیه.
 7. صفایی، حسین؛ رحیمی، حبیب‌الله (1395)، الزامات خارج از قرارداد، تهران: سمت.
 8. صفایی، سید حسین (1355)، مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، بی‌جا: مرکز تحقیقات.
 9. ___________(1392)، حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، تهران: سمت.
 10. کاتوزیان، ناصر (1390)، وقایع حقوقی مسئولیت مدنی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 11. ________ (1387)، الزام‌های خارج از قرارداد، تهران: دانشگاه تهران.
 12. مدنی، سید جلال‌الدین (1387)، حقوق اساسی، ج 4، بی‌جا: پایدار.

 

ب) مقالات

 1. انصاری، باقر (1391)، «مطالعة تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانه‌ها»، مجلة علمی پژوهشی حقوق خصوصی، ش 2، ص 100-67.
 2. بادینی، حسن (1391)، «مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق معنوی مربوط به شخصیت و حقوق بشر»، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، ش 1، ص 107-89.
 3. پورغلام، حامد (1386)، «حق تصویر»، فصلنامة حقوقی گواه، ش 10، ص 124-117.
 4. جاوید، محمدجواد؛ شفیع‌زاده خولنجانی، مصطفی (1395)، «فطرت یا طبیعت بشر مناطی برای سد نسبیت در حقوق بشر»، فصلنامة پژوهش حقوق عمومی، ش 52، ص 85-59.
 5. حسینی کاشانی، سید روح‌الله؛ شفیعی، عنایت؛ سید محمود علوی (1398) «مبانی انسان شناختی حق بر حریم خصوصی از دیدگاه اسلام»، مطالعات حقوقی، ش 3، ص 69-41.
 6. قربان‌نیا، ناصر (1392)، « حقوق طبیعی و حقوق بشر»، فصلنامة بین‌المللی حقوق بشر، ش 2، ص 58-41.
 7. _________(1383)، «قرائت‌های گوناگون از حقوق طبیعی»، حقوق اسلامی، ش 1، ص 58-37.
 8. مقامی، امیر؛ عطاران، نادیا (1398)، «موازنة افشای حریم خصوصی خانوادگی چهره‌های مشهور در رسانه‌ها و آزادی بیان در رویة نهادهای قضایی»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، ش 2، ص 331-311.
 9. مقامی، امیر؛ مقامی، ناصر (1389)، «جبران خسارت ناشی از فعالیت رسانه‌های همگانی با تأکید بر ابزارهای غیرمادی»، خبرنامة کانون وکلای دادگستری اصفهان، ش ۵۰، ص 42-30.
 10. موسوی بجنوردی، سید محمد و نسترن پور (1397)، «بررسی فقهی حقوقی حریم خصوصی»، الهیات، ش 42، ص 18-1.
 11. میرشکاری، عباس (1397)، «حق تصویر»، حقوق خصوصی، ش 1، ص 174-149.
 12. __________(1397)، «استثناهای حق تصویر»، مطالعات حقوق تطبیقی، ش 1، ص 472-451.
 13. ______________(1399)، «تزاحم حق اشخاص مشهور با آزادی بیان در نظام‌های حقوقی آمریکا، فرانسه، آلمان و ایران»، مجلة حقوقی دادگستری، ش 110، ص 247-219.

 

ج) آرا

 1. نظریة مشورتی ادارة حقوقی به شمارة 5947/7 به تاریخ 3/10/1368؛ به نقل از: غلامرضا شهری، نظریات ادارة حقوقی از سال 57 تا 71، ج 1، ص 23.
 2. دادنامة شمارة 367 به تاریخ 2/10/1368 شعبة 35 دادگاه حقوقی یک تهران مندرج در پروندة کلاسة 66/565.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. 1. Brüggemeier, gert, aurelia colombi ciacchi and patrick o’callaghan (2010), personality rights in european tort law, newYork, cambridge university press.
 4. 2. Georgiadis, stathopoulos (1996), civil code: article by article interpretation Athens.
 5. Helling, anna e (2005), protection of "persona" in the eu and in the us: a comparative analysi"s, a thesis submitted to the graduate faculty of the university of georgia, athens, Georgia.
 6. Korkeamäki, oesch and taipale (2003), character merchandising in europe, london.
 7. Mccarthy, J. Thomas, (2014), mccarthy on trademarks and unfair competition, Deerfield.
 8. Ravanas, j. (1979), La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image ,Revue internationale de droit comparé, No.1.
 9. Tercier, p (1984), le nouveau droit de la personnalité, schulthess. France.
 10. Van Gerven, W. et al (2000), Tort Law, Oxford and Portland, Hart Publishing.

 

 1. B) Articles
 2. Conteh, abib tejan (2006), "the right of publicity in sports: athletic and economic competition", depaul j. Sports l. & contemp. Probs, Vol.3.
 3. Gervais, Daniel & martin l. Holmes (2014)," fame, property, and identity: the scope and purpose of the right of publicity", fordham intell. Prop. Media & ent. L.j, Vol.81, pp. 180-200.
 4. Guido, alpa (1997)," the protection of privacy in italian law: case law in a codified legal system", tulane european& civil lawforum, Vol. 12, pp.12-25.
 5. Haemmerli, Alice (1999), "Whose Who? The Case for A Kantian Right Of Publicity", duke L.j, Vol. 49, pp. 383-406.
 6. Hauch, jeanne m (1994), "protecting private facts in france: the warren & brandeis tort is alive and well and flourishing in paris", tulane law review, Vol. 68, pp.125-150.
 7. Koziol h. & a. warzilek (2005), The protection of personality rights against invasions by mass media, vienna, new york, 2005, pp.121 - 140.
 8. Logeais, Elisabeth, Jean-Baptiste Schroeder (1998), "The French Right of Image: An Ambiguous Concept Protecting the Human Persona", Loyola of los angeles Entertainmentlawjournal, Vol. 18, pp. 517 - 530.
 9. Margolies, Alexander (1994), "sports figures’ right of publicity", sports law. J., pp.350-370.
 10. Olander, erika t. (2002), "stop the presses! First amendment limitations of professional athletes' publicity rights", marquette sports law review, Vol. 12, pp. 880-895.
 11. Redish, Martin H., kelsey b. Shust (2015), "The Right of Publicity and The First Amendment In The Modern Age Of Commercial Speech", William & Mary Law Review, Vol. 56.
 12. Rice, R. Garrett (2015). “Groove is in the Hart”: A Workable Solution for Applying the Right of Publicity to Video Games, Wash. & Lee L. Rev., Vol.72, pp.310-340.
 13. Stapleton, Laura lee (1999), “the professional athlete's right of publicity”, Marquette sports law review, Vol. 10, pp. 40-65.
 14. Wassomt, brian d (2013). "uncertainty squared: the right of publicity and social medi", syracuse law review, Vol. 63, pp. 200-240.
 15. Weber, Olaf (2004), "Human Dignity and the Commercial Appropriation of Personality: Towards a Cosmopolitan Consensus in Publicity Rights?", script-ed, Vol.1, pp. 12-25.
 16. Peptan, Rodica (2014), "The Right To Own Image In The New Romanian Civil Code", Letter And Social Science Series, Vol.2, pp. 29 – 45.

 

 1. C) Cases
 2. Axel Springer SE and RTL Television GmbH v. Germany (2017), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 51405/12.
 3. Big Seven Music Corp. v. Lennon. 1977.

26.Bogomolova v. Russia (2017), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 13812/09.

 1. Bremner v. Turkey (2015), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 37428/06.
 2. Case No. i zr 62/54, njw 1554,1956, German Federal Court of Justice, may 8, 1956.
 3. case no. i zr 73/79, njw 2402, 1981, German Federal Court of Justice, june 26, 1981.
 4. Ca paris 17.2.1973, D. 1975, jur. 120.
 5. Couderc and Hachette Filipacchi Associés v. France (2015), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 40454/07.
 6. Flinkkilä and Others v. Finland (2010), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 6372/0667.
 7. Giorgi Nikolaishvili v. Georgia (209), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 37048/04.
 8. Gurgenidze v. Georgia (2006), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 71678/01.
 9. Hachette Filipacchi Associés v. France (2007), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 71111/01.
 10. Küchl v. Austria, Rothe v. Austria (2010), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 51151/06, 6490/07.
 11. Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH (no. 2) v. Austria and Krone Verlag GmbH v. Austria. (2012), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 1593/06.
 12. Khmel v. Russi (2013), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 20383/04.
 13. Khuzhin and Others v. Russia (2008), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 13470/02.
 14. Lillo-Stenberg and Saether v. Norway (2014), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 13258/09.
 15. Mgn Limited v. the United Kingdom (2011), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 39401/04.
 16. Minelli v. Switzerland (2005), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 14991/02.
 17. Mile H. v. Sarl Editions des Savanes, (1988).
 18. Mosley v. the United Kingdom (2011), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 48009/08.
 19. Österreichischer Rundfunk v. Austria (2006), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 35841/02.
 20. Peck v. the United Kingdom (2003), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 44647/98.
 21. Reklos and Davourlis v. Greece (2009), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 1234/05.
 22. Sapan v. Turkey (2010), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 44102/04.
 23. Sciacca v. Italy (2005), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 50774/99Swiss Civil Code.
 24. Sihler-Jauch and Jauch v. Germany (2016), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 34194/11, 68273/10.
 25. Tgi Paris, 23.10.1996.

52.Von Hannover v. Germany (2004), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 59320/00.

 1. von Hannover v. Germany (no. 2) (2012), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no. 40660/08 and 60641/08.
 2. Vučina v. Croatia (2019), Cour Europeenne Des Droits De l'Homme. Application no 58955/13.

 

 1. D) Website
 2. 55. www.echr.coe.int.