دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکدة روابط بین‌الملل، تهران، ایران

2 دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22059/jplsq.2021.307930.2516

چکیده

در دسته‌بندی‌های رایج در حوزة حقوق بشر عموماً از سه گروه یا سه نسل از حقوق بشر سخن گفته می‌شود که نسل اول و دوم به‌ترتیب تحت عنوان حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامیده می‌شوند. این تقسیم‌بندی اغلب ناشی از وجود دیدگاه‌های متعارض در خصوص ماهیت این دو دسته از حقوق است. طرح حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ادبیات بین‌المللی حقوق بشر سابقة دیرینه‌ای ندارد و به همین دلیل مباحث مفهومی حول آن ناکافی و کم‌تعداد است. این مقاله دیدگاه دو سند مهم بین‌المللی دربارة ماهیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد داد. اعلامیة جهانی حقوق بشر مهم‌ترین سند سازمان ملل متحد در حوزة تبیین حقوق بشر و اعلامیة قاهره دربارة حقوق بشر در اسلام، بیانگر دیدگاه اسلامی پیرامون حقوق بشر است که در بطن خود دیدگاهی انتقادی نسبت به اعلامیة جهانی حقوق بشر نیز دارد. این مقاله با مقایسة تحلیلی دیدگاه این دو اعلامیه دربارة ماهیت حقوق اقتصادی و اجتماعی، ابعاد و ویژگی‌های دو موضوع حق کار و حق آموزش را به‌صورت تفصیلی از دید اعلامیه‌های مذکور تشریح می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Nature of Economic, Social And Cultural Rights in the Universal Declaration Of Human Rights And the Cairo Declaration, with Emphasis on the Right to Work and the Right to Education

نویسندگان [English]

 • Seyed Abbas Araghchi 1
 • Ali Bahreini 2

1 Professor, Faculty of International Relations, Tehran, Iran

2 Ph.D in International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Common categories in the field of human rights generally refer to three groups or three generations of human rights, the first and second generations are called civil and political rights and economic, social and cultural rights, respectively. This division is mainly due to the existence of conflicting views on the nature of these two categories of rights. Economic and social rights in the international human rights literature have no long history and therefore the conceptual discussions around them are insufficient and few. This paper will make a comparative study of the views of two important international instruments on the nature of economic and social rights. The Universal Declaration of Human Rights is the most important United Nations instrument in the field of human rights and the Cairo Declaration on Human Rights in Islam, expresses an Islamic view of human rights that is also in itself critical of the universal declaration of human rights. This paper analyzes the views of the two declarations on the nature of economic and social rights, and then will discuss in detail the dimensions and characteristics of labor rights and the right to education from the perspective of the above declarations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cairo Declaration on Human Rights in Islam
 • economic and social rights
 • labor rights
 • right to education
 • Universal Declaration Of Human Rights
 1. فارسی

- کتاب­ها

 1. انصاری، باقر (1393)، حق کودک به آموزش در نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران: شهر دانش.
 2. جعفری، محمدتقی (1385). حقوق جهانی بشر، مقایسه و تطبیق دو نظام اسلام و غرب، تهران: مؤسسۀ تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
 3. جوادی آملی، عبدالله (1383). فلسفۀ حقوق بشر، قم: اسراء.
 4. صدر، محمدباقر (1348). اقتصاد ما، ترجمۀ موسوی، محمدکاظم، تهران: اسلامی.
 5. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر (1375)، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 6. عمید زنجانی، عباسعلی (1388)، مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
 7. فیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی (1406 ه)، اصفهان: کتابخانه امیرالمومنین علی علیه السلام.
 8. قاری سید فاطمی، سید محمد (۱۳۹۵)، حقوق بشر در جهان معاصر،‌ تهران: شهر دانش.
 9. کریون، متیو سی.آر (1387)، چشم‌اندازی به توسعه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترجمۀ حبیبی مجنده، محمد، قم: دانشگاه مفید.
 10. مطهری، مرتضی (1366)، خاتمیت، تهران:صدرا.
 11. نهج الفصاحه، ترجمه پاینده، ابوالقاسم (1383) ، قم : انصاریان.

 

 1. عربی

- کتب

 1. الماوردی، ابی الحسن (2003). الاحکام السلطانیه، صیدا-بیروت: المکتبه العصریه.
 2. نوری طبرسی ، میرزا حسین(1369)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، تهران: آل البیت.
 3. المتقی الهندی، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ 2008، بیروت: موسسه الرسال

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Beiter, Klaus Dieter (2005), The Protection of the Right to Education by International Law, Boston, Martinus Nijhoff Publishers.
 4. Morsink, Johannes (1999), The Universal Declaration of Human Rights, Origins, Drafting and Intent, Philadelphia,University of Pennsylvania Press.
 5. Osiaty ´Nski,Wiktor (2009), Human Rights and Their Limits, Cambridge, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
 6. Swepston,Lee(2014). The Development in International Law of Articles 23 and 24 of the Universal Declaration of Human Rights: The Labor Rights Articles, Leiden, Nijhoff.

 

 1. B) Articles
 2. De Ruyter, Doret J (2002), "The Right to Meaningful Education: The role of values and beliefs", Journal of Beliefs & Values: Studies in Religion & Education, Vol.23:1, pp.33-42.
 3. Donnelly, J. and R. Howard (1988), “Assessing national human rights performance: A theoretical framework”, Human Rights Quarterly, Vol. 10, pp. 214–248.
 4. Eide, Absjorn (1992), "Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights", in: The Universal Declaration of Human Rights:A Commentary, Eide, Absjorn(eds), Oslo,Scandinavian University Press, pp.377-389.
 5. Govier, Trudy (1975), "The Right to Eat and the Duty to Work". Philosophy and Social Science, Vol.5,pp.125- 143.
 6. Haydon, Graham (1975), "The Right to Education and Compulsory Schooling", Education Philosophy and Theory, Vol.9, pp.1-15.
 7. Holmwood, John and Bhambra, Gurminder K.(2012), "The Attack on Education as a Social Right", The South Atlantic Quarterly, pp.392-401.
 8. Kallstrom, kent (1992), "Article 23 of the Universal Declaration of Human Rights", in: Eide, Absjorn(eds), Universal Declaraion of Human Rights: A Commentary, Oslo,Scandinavian University Press, pp.357-378.
 9. Klepper, Howard (1996), "Mandatory rights and Compulsory Education", Law and Philosophy, No.15, pp.149-158.
 10. Mantouvalou, Virginia (2012), " Are Labour Rights Human Rights?", European Labour Law Journal, Volume 3, No. 2, pp.151-172.
 11. Mccowan, Tristan (2012)," Is there a Universal Right to Higher Education?", British Journal of Educational Studies, Vol. 60, No. 2, pp. 111–128.
 12. McMillan, Leah K.(2010), What’s in a right? Two variations for interpreting the right to education, International Review of Education, vol. pp.56:531–545.

 

 1. C) Documents
 2. United Nations, General Assembly, Summary Record of the 158th Meeting of the Third Committee, A/C.3/SR.158.
 3. United Nations, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, Drafting Committee on an International Bill of Human Rights, International Bill of Rights Documented Outline, E/CN.4/AC.1/3/Add.1.
 4. United Nations, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, Drafting Committee on an International Bill of Human Rights, First Session, Summary Record of the 9th Meeting, E/CN.4/AC.1/SR.9.
 5. United Nations, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, Drafting Committee on an International Bill of Human Rights, First Session, Summary Record of the Fifteenth Meeting, E/CN.4/AC.1/SR.15.
 6. United Nations, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, Summary Record of the 14th Meeting, E/CN.4/SR.14.
 7. United Nations, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, Summary Record of the Sixty-Eigth Meeting, E/CN.4/SR.68.