دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران‏

10.22059/jplsq.2022.343006.3086

چکیده

استفاده از قابلیت‌های هوش مصنوعی، بی‌شک زیست بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. فعالان این حوزه، همواره از نقش مؤثر هوش مصنوعی در تأمین رفاه و امنیت بشری صحبت می‌کنند. مقابله با اقدامات تروریستی در فضای مجازی از جمله مواردی است که تحت عنوان مزایای ناشی از به‌کارگیری هوش مصنوعی مطرح شده است. اما توسل به این فناوری با وجود مزایای مختلف، به طرح نگرانی‌های جدی از سوی حامیان حقوق بشر، به‌دلیل نقض برخی از اصول بنیادین حقوق بشری انجامیده است. نگرانی‌هایی از این دست و نبود مقررات جامع و لازم‌الاجرا در زمینۀ نظارت و کنترل آثار ناشی از کاربرد هوش مصنوعی، اتحادیۀ اروپا را بر آن داشت تا با هدف قانونمندسازی فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف، از جمله مقابله با اقدامات تروریستی، پیش‌نویس همسان‌سازی قوانین حاکم بر هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما آیا با توجه به وجود برخی نواقص در محتویات پیش‌نویس، تهیه‌کنندگان این سند، توانسته‌‌اند به‌خوبی ابعاد مختلف چالش‌های حقوق بشری ناشی از کاربرد هوش مصنوعی را مدنظر قرار دهند؟ پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی و با استفاده از شیوۀ تحلیلی‌ـ توصیفی در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Study of the EU Proposal on Harmonization of ‎Artificial Intelligence Act, Form the Perspective of, ‎Combating Cyber Terrorism

نویسنده [English]

 • Najmeh Razmkhah

Assistant Prof., Department of Law, Faculty of Law and Social Science, Payame Noor University, ‎Tehran, Iran‎

چکیده [English]

Recourse to the capabilities of artificial intelligence has undoubtedly affected human life. Activists in this field always talk about the effective role of artificial intelligence in ensuring human welfare and security. Countering terrorist acts in cyberspace is one of the issues that have been raised under the title of advantages of artificial intelligence. But the use of this technology, despite its various benefits, has raised serious concerns among human rights defenders for violating some fundamental human rights principles. Concerns of this kind and the lack of comprehensive and enforceable regulations in the field of monitoring and controlling the effects of using artificial intelligence, led the European Union to present a draft law on artificial intelligence (AIA). But given some ambiguities and shortcomings in the content of the draft, have the authors of this document been able to take into account the various dimensions of the human rights challenges posed by the use of artificial intelligence? The present article, with a critical look, seeks to find the answer to this question, by using the analytical-descriptive method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • European Union
 • Cyber ‎Terrorism
 • Right to ‎Privacy
 • Rule of Non-‎Discrimination
 • Artificial ‎Intelligence Act (AIA).‎
 1. فارسی

الف) مقالات

 1. قاسمی، غلام‌علی و باقرزاده، سجاد (1394). جایگاه حقوق بشر در مبارزه با سایبر تروریسم. مجلۀ حقوق بین‌المللی، 2، 227-254.
 2. مازاریان، علیرضا (1398). تحلیل انتقادی استدلال عدم تفاوت مربوط در دفاع از هوش مصنوعی. پ‍ژوهش‌های فلسفۀ کلامی، 79، 165-190.
 3. میربد، لیلا؛ سلیمی، صادق؛ نیاورانی، صابر و زمانی، سید قاسم (1398). تروریسم سایبری: نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین. فصلنامۀ حقوق پزشکی، ویژه‌نامۀ حقوق بشر و حقوق شهروندی، 13، 224-240.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Articles
 3. Amershi, S. (2019). Guidelines for human-AI interaction. Microsoft Research, 19, 1-13.
 4. Angwin, J. (2016). Machine Bias: There’s Software Used Across the Country to Predict Future Criminals. And it’s Biased Against Blacks. ProPublica, 1-2.
 5. Bellovin, S. M. (2014). When Enough is Enough: Location tracking, Mosaic Theory, and Machine Learning. NYU Journal of Law and Liberty, 8, 555-628.
 6. Brandom, R. (2018). Amazon’s facial recognition matched 28 members of Congress to criminal mugshots. The Verge, 1-4.
 7. Fishman, B. (2019). Crossroads: Counter-Terrorism and the Internet. Texas National Security Review, 2, 2-100.
 8. Flores, A. (2018). False Positives, False Negatives, and False Analyses: A Rejoinder to ‘Machine Bias: There’s Software Used Across the Country to Predict Future Criminals. And It’s Biased Against Blacks. Federal Probation,vol. 80, 1-37.
 9. Floridi, L. (2020). The fight for Digital Sovereignty: What it is, and Why it Matters, Especially for the EU.Philosophy & Technology, 33, 369–378.
 10. Floridi, L. (2021). The European Legislation on AI: a Brief Analysis of its Philosophical Approach. Philosophy & technology, 34, 215–222 .
 11. Ghasemi, G. A. & Bagherzadeh, S. (2015). The Position of Human Rights in the Fight against Cyber Terrorism”, International Law Review, 2, 227-254 (In Persian).
 12. Hassani, H. (2020). Artificial Intelligence (AI) or Intelligence Augmentation (IA): What Is the Future?. Journal of AI, 1, 143-155.
 13. Karabiyik, U. (2016). A Survey of Social Network Forensics. Journal of Digital Forensics” , Security and Law, 11, 55- 123.
 14. Kaur, H. (2020). Interpreting interpretability: Understanding data scientists’ use of interpretability tools for machine learning. CHI 2020 Paper, 92, 1-14
 15. Land, K. C. (2017). Automating Recidivism Risk Assessment: Should We Stay or Should We Go?. Criminology & Public Policy, 16, 231–233.
 16. Lilkov, D. (2021). Regulating Artificial Intelligence in the EU: A Risky Game. European View, 0, 166–174.
 17. Macdonald, S. (2019). Regulating terrorist content on social media: Automation and the rule of law. International Journal of Law in Context, 15, 183-197.
 18. Mazarian, A. (2019). Critical Analysis against the Argument about the Difference in the Defense of Artificial Intelligence. The Journal of Philosophical -Theological Research (JPTR), 79, 165-190 (In Persian).
 19. McKendrick, K. (2019). Artificial Intelligence Prediction and Counterterrorism. The Royal Institute of International Affairs, 1, 1-3.
 20. Mirbod, L., Salimi, S., Niavarani, S., & Zamani, S. G. (2019). Cyber Terrorism: Violation of Human Rights and Fundamental Freedoms. Medical Law Journal, 13 224-240 (In Persian).
 21. Roberts, H. (2021). The Chinese Approach to Artificial Intelligence: An analysis of Policy, Ethics, and Regulation. AI & SOCIETY, 36, 59–77
 22. Saltman, E. (2020). Countering Terrorism and Violent Extremism at Facebook: Technology, Expertise and Partnerships. Observer Research Foundation, 1-5.
 23. Shackelford, SJ (2009). From Nuclear War to Net War: Analogizing Cyber Attacks in International Law. Berkeley J Int'l Law, 27, 192-251.
 24. Smith, W. (2021). UK Intelligence Agency GCHQ Sets out AI Strategy and Ethics. AI strategy, 1, 1-3.
 25. Spike Back, N. (2018). The Invention of Inductive Machines and the Artificial Intelligence Controversy. Reseaux, 5, 1-38.
 26. Veale, M. (2021). Demystifying the Draft EU Artificial Intelligence Act — Analyzing the Good, the Bad, and the Unclear Elements of the Proposed Approach. Computer Law Review International, 22, 97-112.
 27. Veerasamy, N. (2009). Conceptual High-level Framework of Cyberterrori. International Journal of Information Warfare, 8, 1-14.

 

 1. C) Documents
 2. Cisco Annual Internet Report (2018–2023), White Paper, 2020, Available at: https://www.cisco.com
 3. Frank La Rue, Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, United Nations General Assembly, A/HRC/17/27, 16 May 2011.
 4. Genaral Data Protection Regulation (GDPR), European Union, 2018. Available at:
  https://european-union.europa.eu › index_en
 5. International Covenant on Civil and Political Rights, United Nation General Assembly, 1966.
 6. New technology revealed to help fight terrorist content online, Home Office & The Rt Hon Amber Rudd, 2018. Aavailable at: https://www.gov.uk/government/news/new-technology
 7. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying down Harmonized Rules on Artificial Intelligence (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT), European Commission, 2021. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT
 8. Renda, Andrea, FCAI publishes progress report “Strengthening international cooperation on AI, CEPS, 2022. Available at: https://www.ceps.eu/ceps-news/fcai-publishes-progress-report
 9. Resolution on the Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet, Human Rights Council, A/HCR/RES/32/13, 18 July 2016.
 10. Resolution on the Right to Privacy in the Digital Age, United Nation General Assembly Resolution71/199,26 February2014.
 11. Study to Support an Impact Assessment of Regulatory Requirements for Artificial Intelligence in Europe, Final Report, European Union, 2021. Available at: https://op.europa.eu/en/publication.
 12. The Rise and Rise of Biometrics Mass Surveillance in the European Digital Rights, Chapter 4, May2020. Available at: https://edri.org/wp-content/
 13. Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), 2007. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN
 14. United Nations General Assembly Resolution on Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism, United Nations General Assembly, A/RES/62/159, 18 December 2007.
 15. United Nations and the Rule of Law, Equality and Non-discrimination, 2004.
 16. Using the Internet and Social Media for Counter Terrorism Investigation, INTERPOL & UNCCT, 2021. Available at: https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News