دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی و بین‏الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

2 دانش ‏آموختۀ دکتری حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران‏

3 دانش‏آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق بین‏الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران. ‏

چکیده

منافع همسو یا متقابل دولت‌ها با یکدیگر، آنان را به‌واسطۀ فضای درهم‌تنیدۀ جامعۀ بین‌المللی به سمت حصول تفاهمی مشترک سوق می‌دهد تا ثمرۀ این تنازع تکوین عهدنامه‌های دو یا چندجانبۀ بین‌المللی باشد. مذاکرات وجه نهان مرافقت مذکور است که از منهج سازمان‌ها و اجلاس‌های چندجانبۀ بین‌المللی، تعهداتی را برای اعضای شرکت‌کننده تحمیل می‌کند تا بر اساس آنچه در مذاکرات معین شده است، به منصۀ ظهور برسد. در این میان فقدان ضابطه و چارچوب در قانون اساسی و سایر قوانین داخلی کشور، مذاکرات بین‌المللی را که جنبۀ مهم تعهدات آتی دولت است، بدون قاعده باقی گذارده است، این در حالی است که سایر کشورها از جمله آمریکا سازوکارهای معینی برای قانونمندی هرچه بیشتر مذاکرات مدلسازی کرده‌اند. خلأ مذکور که با بی‌اطلاعی نهادهای داخلی کشور از مذاکرات میان دولت‌ها در کمیتۀ مقدماتی همراه است، زمینه‌ساز تعارضات میان دولت، مجلس و شورای نگهبان خواهد بود. یافته‌های تحقیق مبین آن است که وقوف مراجع ذی‌صلاح داخلی از تبادل آرای دولت‌ها در این کمیته که در نهایت خود را در لوای اسناد پیش‌نویس معاهدات بین‌المللی جلوه‌گر می‌سازد، زمینۀ لازم برای حل تعارضات میان قوای مجریه و مقننه را فراهم می‌سازد و تصمیم‌گیری مجلس و شورای نگهبان را بیش‌از پیش با واقعیات پیدا و پنهان جامعۀ بین‌المللی منطبق می‌گرداند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

International Negotiations in the Mirror of the Legal ‎System of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Abasali Kadkhodaee 1
 • Ali Fattahi Zafarghandi 2
 • Amir Lohrasbi 3

1 Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, ‎Tehran, Iran.

2 Ph. D in Public Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Iran‎

3 MA. in International Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Iran‎

چکیده [English]

Conflicts of interest between states lead to mutual understanding due to the complex nature of the international community, resulting in the conclusion of bilateral or multilateral treaties. Negotiations the hidden aspect of this is that it imposes obligations on members through international organizations and conferences. Meanwhile, the lack of rules and regulations in the constitution and other domestic laws of Iran has left negotiations without rules. While other countries, including the United States, have designed certain mechanisms to legitimize negotiations as much as possible. This challenge, which is accompanied by the lack of information of the internal institutions of Iran about the negotiations between the governments in PrepCom, will lead to disputes between the government, the parliament and the Guardian Council. Findings show that the knowledge of competent domestic authorities of the exchange of views of governments in PrepCom, which ultimately leads to the drafting of international treaties, provides the necessary basis for resolving conflicts between the government, parliament and the Guardian Council.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Constitution of the Islamic ‎Republic of Iran
 • ‎Guardian Council
 • ‎International negotiations
 • ‎Preparatory Committee
 • ‎Treaties.‎
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. جمعی از نویسندگان (1400). محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ج 2، پژوهشکدۀ شورای نگهبان.

 

ب) مقالات

 1. امین‌زاده، الهام و لهراسبی، امیر (1400). مبانی حقوقی پاسداری از توانمندی موشکی بالستیک جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل. مجلۀ آفاق امنیت دانشگاه امام حسین(ع)، 14(51)، 147-172.
 2. موسوی، سید فضل‌الله (1397). تصویب معاهدات و ضرورت تغییر روند نادرست آن. نشریۀ کیهان فرهنگی، 35(382).

 

 1. انگلیسی
 2. A) Book
 3. Abass, A. (2012). International Law Text, Cases, and Materials. Oxford University Press.
 4. Chayes, A. (1996). The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements, Harvard University Press.
 5. Congressional Research Service (2004). The Constitution of the United States: Analysis and Interpretation. Library of Congress.
 6. Corwin, E. S. (1984). The president: office and powers. New York University Press.
 7. Depledge, J. (2016). The Organization of Global Negotiations: Constructing the Climate Change Regime. Routledge.
 8. Dörr, O., & Schmalenbach, K. (2011). Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary. Springer.
 9. Franck, T. M. (1979). Foreign Policy by Congress. Oxford University Press.
 10. George Sutherland (2008). Constitutional Power and World Affairs. Kessinger Publishing.
 11. Gowlland-Debbas, V. (2000). Multilateral Treaty-Making: The Current Status of Challenges to and Reforms Needed in the International Legislative Process. Springer.
 12. Kaufmann, J. (1989). Effective Negotiation: Case Studies in Conference Diplomacy. martinus nijhoff publishers.
 13. Keohane, R. (2003). Power and Governance in a Partially Globalized World. Routledge.
 14. Lall, A. (1966). Modern International Negotiation: Principles and Practice. Columbia University Press.
 15. Plantey, A. (2006). International Negotiation in The Twenty-First Century. Routledge-Cavendish.
 16. Rana, K. S. (2002). Bilateral Diplomacy. Manas Publications.
 17. UN Environment Programme (2006). Multilateral Environmental Agreement Negotiator’s Handbook. Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP).
 18. United Nations (1960). Yearbooks of the International Law Commission 1959. Vol. 2, United Nations.
 19. Walker, M. (2019). Manual on Treaty Law, Negotiation & Drafting for Caribbean Professionals. The University of the West Indies.
 20. Wolfrum, R. (2011). Coexistence, Cooperation and Solidarity. Martinus Nijhoff Publishers.
 21. Zartman, W. (1994). International Multilateral Negotiation: Approaches to the Management of Complexity. Jossey-Bass Inc Pub.

 

 1. B) Article
 2. Bassiouni, M. C. (1999). Negotiating the Treaty of Rome on the Establishment of an International Criminal Court. Cornell International Law Journal, 32(2).
 3. Destler, I. M. (1978). Treaty Troubles: Versailles in Reverse. Foreign Policy, 33.
 4. Henkin, L. (1989). Treaties in a Constitutional Democracy. Michigan Journal of International Law, 10(2).
 5. Novoa, R. (2005). Culpa in Contrahendo: A Comparative Law Study: Chilean Law and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Arizona Journal of International and Comparative Law, 22(3).
 6. Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. International Organization, 42(3).
 7. Zartman, W. (1989). Getting to the Table: Processes of International Prenegotiation. International Journal, 44(2).

 

 1. C) Case
 2. Haya de la Torre Case (Colombia v. Peru), International Court of Justice (ICJ), 13 June 1951
 3. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), International Court of Justice (ICJ), 27 June 1986.
 4. South-West Africa Cases; Advisory Opinion Concerning the International Status, International Court of Justice (ICJ), 11 July 1950.

 

 1. D) Document
 2. Alpine Convention, adopted 7 November 1991, entered into force 6 March 1995
 3. Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean Region, adopted 24 March 1983, entered into force 11 October 1986
 4. Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution, adopted 16 February 1976, entered into force 12 February 1978
 5. Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Republic of India and the Association of South East Asian Nations, adopted 8 October 2003, entered into force 1 July 2004)
 6. International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, November 2001, A/56/10
 7. Report of the Secretary-General, Comment of Qatar on the Draft Negotiation Principles, UN Doc A/53/332
 8. UN General Assembly, Report of the International Law Commission, 23 July 1999, A/54/10

 

 1. E) Resolution
 2. UN General Assembly, UN Doc A/RES/2467(XXIII)
 3. UN General Assembly, Principles and guidelines for international negotiations: resolution / adopted by the General Assembly, 20 January 1999, A/RES/53/101
 4. UN General Assembly, UN Doc A/RES/2340(XXII), 18 December 1967; UN General Assembly, UN Doc A/RES/2467(XXIII), 21 December 1968