دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، مازندران، ایران

2 عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، مازندران

3 عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، مازندران، ایران

10.22059/jplsq.2023.349849.3198

چکیده

در نتیجه فعالیت‌های بشر در چند دهۀ اخیر، وضعیت محیط زیست، کرۀ زمین را با صدمات جبران‌ناپذیری مواجه ساخته است. همین مسئله دولت‌ها را بر آن داشته است تا قوانین و مقررات محیط زیستی مختلفی را در همه ابعاد تدوین و اجرا کنند. هدف این مقاله بررسی مبانی الزام کشورها به رعایت قواعد و مقررات بین‌المللی محیط زیست با تاکید بر رویکرد یکجانبه‌گرایی برخی کشورها نسبت به خروج از معاهدات زیست محیطی است. نتایج نشان می‌دهد، توافقنامۀ پاریس بیشترین تمرکز خود را بر کشورهای در حال توسعه دارد. درحالی‌که بیشترین آلودگی زیست محیطی را کشورهای توسعه‌یافته ایجاد می‌کنند. بدعهدی برخی کشورها مانند آمریکا، چین و روسیه و خروج و نادیده گرفتن این کنوانسیون به‌روشنی نشان داد که برخی کشورها در این زمینه نقش خود را به‌درستی ایفا نکرده‌اند. در نتیجه مقابله با این چالش‌های موجود در جهان شامل همکاری همۀ دولت‌ها، بخش خصوصی، جامعۀ مدنی برای اولویت‌‌دهی به کاهش خطر و همچنین انصاف و عدالت در تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Departure from environmental treaties and the need to comply with international rules and regulations

نویسندگان [English]

 • Elahe Mohsenipour 1
 • Karan Rohani 2
 • Ali Babayeemehr 3

1 PhD student, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch, Mazandaran. Iran

2 Faculty Members, Islamic Azad University of Ghaemshahr Branch, Mazandaran. Iran

3 Faculty Members, Islamic Azad University of Babol Branch. Mazandaran. Iran

چکیده [English]

As a result of human activities in the last few decades, the environment has caused irreparable damage to the planet. This has prompted governments to formulate and implement various environmental laws and regulations in all dimensions. The purpose of this article is to examine the bases of requiring countries to comply with international environmental rules and regulations, emphasizing the unilateral approach of some countries towards withdrawing from environmental treaties. The results show that the Paris Agreement focuses most on developing countries. While the most environmental pollution is caused by developed countries. The bad faith of some countries such as America, China and Russia and the withdrawal and ignoring of this convention clearly showed that some countries have not played their role properly in this field. As a result, dealing with these challenges in the world involves the cooperation of everyone - governments, the private sector, civil society - to prioritize risk reduction as well as fairness and justice in decision-making and investment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Paris agreement
 • climate change
 • unilateralism approach
 • zero carbon
 • greenhouse gases
 1. فارسی

الف) مقالات

 1. اشتری، مهدی؛ پورکسب امیری، علی؛ فخرالدین، ابویه، (1397)، عملکرد یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا و اتحادیه اروپا در عرصه بین‌المللی. فصلنامه علوم سیاسی، 16 (53)، 115-135.
 2. پیری، مهدی (1395)، تأملی بر آثار حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به توافقنامۀ پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی. مطالعات حقوق عمومی، 48 (4)، 887-908.
 3. چکشی، بهاره (1391)، بررسی پدیده تغییر اقلیم و گرمایش زمین و تاثیر آن بر اکوسیستم‌های زیستی زمین، اولین کنفرانس ملی بیابان، مرکز بین‌المللی تحقیقات بیابان، دانشگاه تهران، دوره اول شماره اول .
 4. سلیمان‌پور، هادی؛ بنی‌آزاد، فرزانه (1394)، توافقنامه پاریس: محور جدید همکاری در منطقه خلیج فارس. فصلنامه سیاست خارجی، 31 (3)، 37-60.
 5. شیروی، عبدالحسین (2018)، پروتکل کیوتو و تامین مالی پروژه‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه. مجله تحقیقات حقوق عمومی، (22)، 205-230.
 6. عبدالهی محسن (1389) تغییرات اقلیمی: تأملی در راهبردها و اقدامات قانونی سازمان ملل متحد. مجله فلسفی حقوق. (40)، 193-213.
 7. قاسمی تامر، محمد (1396)، تأثیر خروج ایالات متحده آمریکا از معاهده اقلیمی پاریس از منظر حقوق بین‌الملل. ششمین کنفرانس ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران.
 8. موسوی درچه، سید مسلم؛ قانعی‌راد، سیدمحمدامین؛ شاه‌مرادی، بهروز (1395)، تبیین حاکمیت انتقال فناوری در ایران، مطالعه موردی: حوزه های فناورانه انرژی بادی و خورشیدی. فصلنامه بهبود مدیریت. 12 (2)، 141 -171.

 

ب) پایان‌نامه

 1. اسماعیلی خسرقی، مرضیه؛ آل‌کجباف، حسین؛ جلالیان، عسکر (1395)، روند اجرای کنوانسیون تغییر اقلیم با تاکید بر توافق پاریس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق - حقوق بین‌الملل.
 2. تقی‌زاده بیژن، محمد؛ کهکن، علیرضا؛ دشیار، حسین (1398)، بررسی تطبیقی شعارهای انتخاباتی و اقدامات سیاسی دولت ترامپ 2016-2018. پایان‌نامه رشته علوم سیاسی، مطالعات منطقه‌ای، مطالعات آمریکای شمالی .
 3. حجتی، مهدیه؛ آرش پور، علیرضا؛ توسلی نائینی، منوچهر (1393)، راهکارهای مقابله با تغییرات اقلیمی و گازهای ‌ی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق، حقوق بین‌الملل.
 4. سامانی، جمال محمدولی؛ حیدری می‌آبادی، علیرضا (1397)، بررسی سناریوهای تغییر اقلیم در بهره‌برداری از مخازن چند منظوره (مطالعه موردی: سد امیرکبیر). پایان‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تربیت مدرس دانشگاه.
 5. عمرزاده، صدیقه؛ آل‌کجباف، حسین؛ انصاریان، مجتبی (1396)، مهاجرت‌های زیست محیطی با تاکید بر قرارداد پاریس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق، حقوق بین‌الملل.
 6. یزدانیان، علیرضا؛ عاطفه، حسین؛ (1393)، تأثیرات تغییر اقلیم بر امنیت و صلح جهانی، پایان‌نامه حقوق، حقوق بین‌الملل.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Articles
 3. Christopher J Rhodes, )2017(. US withdrawal from the COP21 Paris Climate Change Agreement, and its possible implication Science Progress (2017), 100(4), 411 – 41, Paper 1700246 https://doi.org/10.3184/003685017X15063357842600.
 4. Clark, K. (2018). The Paris Agreement: Its Role in International Law and American Jurisprudence.Notre Dame Journal of International & Comparative Law: 8 (2), Article 8. Available at: https://scholarship.law.nd.edu/ndjicl/vol8/iss2/8
 5. Han-Cheng Dai, Hai-Bin Zhang, Wen-Tao Wang)2017(. The impacts of U.S. withdrawal from Paris Agreement on the carbon emission space and mitigation cost of China, EU and Japan under constraints of global carbon emission space. Clim. Change Res. 8 (4) https:// doi.org/ 10.1016 /j.accre.2017.09.003.
 6. David Hunter, Wenhui Ji, & Jenna Ruddock, The Paris Agreement and Global Climate Litigation after the Trump Withdrawal, 34 Md. J. Int'l L. 224 (2020). Available at: https://digitalcommons .law .umaryland.edu/mjil/vol34/iss1/9
 7. Ilja Richard Pavone, ) The Paris Agreement and the Trump administration: Road to nowhere?. Journal of International Studies, 11(1), 34-49. doi:10.14254/2071-8330.2018/11-1/3.
 8. IPCC, )2014(. Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge and New York.
 9. Jonathan, H., Sam, A., )2015(. The Top 10 Reasons American Politics are so Washington Post January 7.
 10. Leggett, Jane A& Lattanzio , Richard K.,(2017). Climate Change: Frequency Asked Questions About the 2015 Paris Agreemnt, In: Miller Shirley(ed.) The 2015 Paris Agreement on Climate Change, Nova Science Publishers, Inc.
 11. Mayer, Jane. )2017(. In the withdrawal from the Paris Climate Agreement, the Koch Brothers’ campaign becomes overt. The New Yorker, June 5, 2017. http://www .newyorker .com /news/news-desk/in-the-withdrawal-from-theparis-climate-Agreement-the-koch-brothers-campaign -becomes-overt.
 12. McSweeney, Robert. )2015(. Analysis: the most ‘cited’ climate change papers. https://www .carbonbrief .org /analysis-the-most-cited-climate-changepapers.
 13. Michael D. Swaine. )2019(. Chinese Attitudes toward the U.S. Withdrawal from the Paris Climate AccordsChina Leadership Monitor.
 14. Obama, B. )2017(. The irreversible momentum of clean energy. Science. https://doi.org/ 1126/ science.aam6284.
 15. Poorhashemi,seid ,Abas. (2020). Emergence of “International Environmental Law”: as a new branch of International Public Law. CIFILE Journal of International Law, 1(2), 33-39. http://www.cifilejournal.com/article_106534_028ca1405e65dbf20ac818b4b596b38b.pdf
 16. Report on US Damage to Global Environmental Governance, https:// fmprc.gov .cn/ce/cebel/eng/sghd/t1825364.htm
 17. TWH (The White House), )2017(. Statement By President Trump on the Paris Climate Accord. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/06/01/statement-president-trump-paris-climate-accord.
 18. UNFCCC, )2017(. UNFCCC Standing Committee on Finance 2014 Biennial Assessment and Overview of Climate Finance Flows Report. https:// int/files/cooperation _and_support /financial_mechanism/standing_ committee /application/pdf /2014_biennial _assessment _and _overview_of_ climate_finance_flows_report_web.pdf.
 19. Walsh, Brian., Ciais, Philippe., Janssens, Ivan.A., Josep Peñuelas, Keywan Riahi, Felicjan Rydzak, Detlef P. van Vuuren & Michael Obersteiner., )2017(. Pathways for balancing CO2 emissions and sinks. Nat. Commun. https://doi.org/10.1038/ncomms14856.