دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران.

10.22059/jplsq.2021.304286.2462

چکیده

بر مبنای مادۀ 570 قانون مجازات اسلامی، اقدامات مقامات و مأموران وابسته به دستگاه‌های حکومتی که به سلب آزادی شخصی افراد ملّت و نقض حقوق مقرر در قانون اساسی منجر شود، می‌تواند مبنایی برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری از قبیل انفصال و حبس قرار گیرد. در این مقاله، ضمن تحلیل مادۀ مذکور به‌طور مشخص این پرسش مهم مطرح شده است که در فرضی که مقامات و مأموران حکومتی با استناد به مقررۀ خلاف قانون اقدام به انجام اقدامات غیرقانونی می‌نمایند، آیا قضات محاکم می‌توانند با استناد به اختیار مقرر در اصل 170 قانون اساسی به اعمال ضمانت اجرای تعیین‌شده در مادۀ 570 ق.م.ا بپردازند؟ در نوشتار حاضر با مطالعه مواردی از رویۀ قضایی محاکم و با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که اختیار حاصل از اصل 170 قانون اساسی، اقتضایی بیش از عدم اجرای مقررات خلاف قانون از سوی قضات ندارد و نمی‌تواند مبنایی برای اعمال مجازات کیفری قرار بگیرد. با این توضیح که اثر ابطال مقررات اجرایی در دیوان عدالت اداری، جز در موارد مشخص اصولاً از زمان صدور رأی است و ازاین‌رو حتی در صورت ابطال یک مقرره نیز با توجه به حیات حقوقی آن از زمان صدور تا زمان ابطال، نمی‌توان سوءنیت را در واضعان و مجریان آن احراز کرد و بر همین اساس و با توجه به عدم تحقّق عنصر معنوی جرم نسبت به آنها اعمال مجازات نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Competence of Judges to Punish Acts of Government Authorities Done Under Unlawful Regulations

نویسندگان [English]

 • Gholamhossein Elham 1
 • Mahdi Dorbin 2

1 Associate Prof, Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, University of Justice, Tehran, Iran

چکیده [English]

According to article 570 of the Islamic Penal Code, the actions of officials and officials affiliated with government agencies that lead to the deprivation of personal liberty of individuals and violations of constitutional rights can be the basis for guaranteeing criminal executions such as dismissal and imprisonment. This paper, while analyzing the above-mentioned article, explicitly raises the important question that, assuming that government officials and officials take illegal actions based on a provision contrary to the law, can judges of the courts invoke the authority provided for in article 170? Should the Constitution apply the performance guarantee specified in article 570 of the Penal Code? In the present paper, by studying cases of judicial procedure of courts and using a descriptive-analytical method, it has been concluded that the authority obtained from article 170 of the Constitution has no necessity other than non-implementation of illegal provisions by judges and in such cases the inherent jurisdiction of the Administrative Court of Justice in articles 170 and 173 of the Constitution and by using capacities such as issuing warrants for reviewing the legal aspect of the protested regulation is referred to the Administrative Court of Justice and based on the Court's decision in the above regulation, a decision is made in the criminal case.

کلیدواژه‌ها [English]

 • rules
 • court of administrative justice
 • jurisdiction
 • law
 • courts
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. آیینه نگینی، حسین (1394). بررسی کلیدواژۀ مقررات در قانون اساسی. تهران: پژوهشکدۀ شورای نگهبان.
 2. ابریشمی راد، محمدامین (1399). نظارت قضایی بر مقررات دولتی (با تأکید بر کارامدی دیوان عدالت اداری). تهران: مجد.
 3. امامی، محمد و استوارسنگری، کورش (1395). حقوق اداری 1 و 2، ج 1، تهران: میزان.
 4. پاد، ابراهیم (1352). حقوق کیفری اختصاصی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 5. پژوهشکدۀ استخراج و مطالعات رویۀ قضایی (1390). مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر کیفری. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه.
 6. پژوهشکدۀ استخراج و مطالعات رویۀ قضایی (1391). مجموعه آرای قضایی شعب دیوان ‌عالی کشور (کیفری). مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه.
 7. زراعت، عباس (1391). شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات). تهران: ققنوس.
 8. شامبیاتی، هوشنگ (1388). حقوق کیفری اختصاصی. ج 1، تهران: مجد.
 9. شکری، رضا و قادری (1381). قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. تهران: مهاجر
 10. قاری سیدفاطمی، سید محمد (1390). حقوق بشر در جهان معاصر. دفتر اول، تهران: شهر دانش.
 11. قطبی، میلاد (1394). جایگاه حقوقی و صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشکدۀ شورای نگهبان.
 12. صدرالحفاظی، نصرالله (1373). نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری. شهریار.
 13. عرفان، محمد (1393). فرآیند اعمال اصل 170 قانون اساسی توسط مراجع قضایی. پژوهشگاه قوۀ قضائیه.
 14. محمودی، جواد (1393). بررسی تحلیلی دادرسی اداری در نظام حقوقی ایران. تهران: جنگل.
 15. مولابیگی، غلامرضا (1393). صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. تهران: جنگل.
 16. ولیدی، محمدصالح (1382). حقوق جزای اختصاصی. تهران: امیرکبیر.
 17. هاشمی، محمد (1389). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. ج2، تهران: میزان.

 

ب) مقالات

 1. استوارسنگری، کورش (1398). رابطۀ دیوان عدالت اداری و تکلیف قضات در اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامۀ پژوهش‌های نوین حقوق اداری، 1، 31-50.
 2. تقی‌زاده، جواد؛ نجابتخواه، مرتضی و فدایی، رضوان (1395). صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تأکید بر اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی. مجلۀ مطالعات حقوقی، 8(1)، 5-25.
 3. تیلا، پروانه (1384). حاکمیت قانون اساسی و وظیفۀ قضات در حقوق جمهوری اسلامی ایران. مجلۀ پژوهش‌های حقوقی، 7، 159-172.
 4. رحمدل، منصور (1391). حمایت کیفری از حقوق ملّت. مجلۀ تحقیقات آزاد، 5(18)، 51-69.
 5. گرجی، علی‌اکبر (1389). دولت قانون‌مدار. مجلۀ دادنامه، 5.
 6. محمدی، قاسم و خانی‌زاده، علیرضا (1392). مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در عرصۀ داخلی. مجلۀ پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، 2، 69-84.
 7. مظهری، محمد؛ جنگجوی، فرزاد و ناصری، علیرضا (1394). تحلیلی بر تعدیات مأمورین دولتی از حدود اعمال قدرت رسمی موضوع مادۀ 570 قانون مجازات اسلامی. فصلنامۀ حقوق اداری، 2(7)، 33-55.
 8. موسوی مجاب، سید درید و رفیع‌زاده، علی (1394). دامنۀ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی. مجلۀ پژوهش حقوق کیفری، 4(13)، 147-169.