دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق فارابی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدة حقوق فارابی، دانشگاه تهران، ایران.

10.22059/jplsq.2021.331763.2909

چکیده

بحث از هستی‌شناسی اخلاقی دولت‌ها و نسبت میان نظام حقوقی و نظام اخلاقی از مطرح‌ترین مباحث فلسفة حقوق و گرایش حقوق عمومی به‌شمار می‌رود. الگوی اخلاقی حاکم بر دولت‌ها که به دو طیف دولت‌های بی‌طرف و کمال‌گرا تقسیم می‌شوند، با یکدیگر متفاوت است. در این میان دولت‌های بی‌طرف با توجه به ساختار فردگرایانه، اعتقاد به مشروعیت قراردادی قدرت و پذیرش نسبی‌گرایی اخلاقی اغلب جزء دستة غیرواقع‌گرایان اخلاقی قرار می‌گیرند. قائلان به غیرواقع‌گرایی اعتقاد دارند که ارزش‌ها و الزامات اخلاقی اموری خارج از ذهن و ادراکات افراد نیستند و تنها افراد هستند که معیار و ملاک اخلاق را مشخص می‌کنند. تأکید این نظریه بر این است که ارزش‌ها، فاقد غایات آفاقی و به‌عنوان امری نسبی شناخته می‌شوند. در این مقاله تلاش شده است ضمن ارائة دیدگاه‌های مطرح در حوزة غیرواقع‌گراییِ اخلاقی با روش تحلیلی و توصیفی به شرح بنیان‌های نظری دولت‌های بی‌طرف پرداخته شود. نتیجه آنکه بر بنیاد نتایج این نوشتار هستی اخلاقی دولت بی‌طرف در موارد متعددی از جمله فردگرایی، نسبی‌گرایی، قراردادگرایی، احساس‌گرایی، ذهنیت‌گرایی مطابق با نظریة غیرواقع‌گرایی اخلاقی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The moral ontology of the political-legal structure of neutral states With emphasis on the theory of moral anti-realists

نویسندگان [English]

 • Hossein Rahmatollahi 1
 • Elham Bizhanpoor 2

1 Associate Prof, Department of Public Law, Faculty of Law of farabi, University of Tehran, Iran

2 Phd student in public Law, Faculty of Law of farabi, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

The discussion of the moral ontology of states and the relationship between the legal system and the moral system and their influence on each other is one of the most important topics in contemporary legal philosophy and the trend of public law. The moral paradigm of states, which are divided into two spectrums of neutral and perfectionist states, is different. Neutral states, meanwhile, often fall into the category of moral non-realists due to their individualistic structure and belief in the contractual legitimacy of power and their acceptance of moral relativism. Proponents of anti-realism believe that moral values and requirements are not outside the minds and perceptions of individuals, and that the standard of morality is determined by individuals. In this theory, it is emphasized that ethics has no spatial ends and is relative. Therefore, in this article, an attempt has been made to present the views in the field of moral anti-realism with an analytical and descriptive method, describing the theoretical foundations of neutral states and the intellectual foundations of the school of anti-realism - in cases such as relativism, subjectivism, and Non, emotionalism and non-driven is from ought.

کلیدواژه‌ها [English]

 • anti-realism
 • neutral government
 • individualism
 • relativism
 • emotionalism
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. آربلاستر، آنتونی (1389). ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب. ترجمة عباس مخبر، چ پنجم، تهران: مرکز.
 2. برلین، آیزا (1398). ویکو و هردر دو بررسی در تاریخ اندیشه‌ها. ترجمة ادریس رنجی، تهران: ققنوس.
 3. توحیدفام، محمد (1384). چرخش‌های لیبرالیسم. تهران: روزنه.
 4. حائری یزدی، مهدی (1394). کاوش‌های عقل نظری. چ اول، تهران: مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران.
 5. رحمت‌الهی، حسین و شیرزاد، امید (1395). کمال‌گرایی و بی‌طرفی در ساختار قدرت و حقوق عمومی، چ اول، تهران: مجد.
 6. سروش، عبدالکریم (1357). دانش و ارزش، پژوهشی در ارتباط علم و اخلاق. چ اول، تهران: یاران.
 7. شهریاری، حمید (1398). فلسفة اخلاق در تفکر غرب. چ چهارم، تهران: سمت.
 8. صـانعی دره‌بیـدی، منوچهر (1368). فلســفة اخــلاق در تفکـر غـرب. تهــران: دانشگاه شهید بهشتی.
 9. کانت، ایمانوئل (1388). فلسفة حقوق. ترجمة منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران: نقش و نگار.
 10. کانت، ایمانوئل (1399). درس‌های فلسفة اخلاق. ترجمة منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران: نقش و نگار.
 11. کرچین، سایمون (1397). فرا اخلاق. ترجمة مسلم بابایی و محمد زندی، قم: کتاب طه.
 12. فرانکنا، ویلیام کی (1383). فلسفة اخلاق. ترجمة هادی صادقی، قم: کتاب طه.
 13. مندوس، سوزان (1395). بی‌طرفی در فلسفة اخلاق و فلسفة سیاسی. ترجمة فاطمه سادات حسینی، قم: کتاب طه.
 14. هولمز، رابرت (1385). مبانی فلسفة اخلاق. ترجمة مسعود علیا، چ پنجم، تهران: ققنوس.

 

ب) مقالات

 1. احمدی، علی و مصباح، مجتبی (1398). واقع‌گرایی و اخلاق لیبرال. فصلنامة آئین حکمت، (11) 42، 121-142.
 2. بلوکی، افضل و مصلح‌نژاد، محمدعلی (1396). نقد احساس‌گرایی. نشریة معرفت اخلاقی، (1) 22، 23-44.
 3. پیک حرفه، شیرزاد (1398). گسترة ناگسترة اخلاق، دفاع از مبانی رویکرد اخلاقی میانه‌گرا بر اساس مبانی قراردادگرایی حق‌محور. نشریة پژوهش‌های اخلاقی (1)، ص 44-67.
 4. توکلی، غلامحسین و مهراب‌زاده، فاطمه (1389). واقع‌گرایی اخلاقی. فصلنامة اخلاق، (6)20، 56-77.
 5. خسروی، حسن (1400). بنیادهای و مؤلفه‌های سازندة جامعة به‌سامان سیاسی حقوقی در بستر حقوق عمومی. فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، 51(1)، 299-320.
 6. رحمت‌الهی، حسین و شیرزاد، امید (1396). تأملی بر جایگاه دین در تحولات اخلاق سیاسی غرب. فلسفة دین، 14(4). ص 730-748.
 7. شرف، رهام (1391). ارزیابی نسبی‌گرایی اخلاقی از منظر اخلاق اسلامی. مجلة پژوهش‌های اخلاقی، (2) 8، 22-51.
 8. شریفی، حسین (1383). قراردادگرایی اخلاقی، نظریه‌ای در باب توجیه گزاره‌های اخلاقی. مجلة معارف، (23)، 145-167.
 9. شمالی، محمدعلی (1380). نسبیت‌گرایی، نماها و مبناها. پژوهش‌های فلسفی کلامی، (2) 42، 420-451.
 10. ظهیری، مجتبی (1384). تنوع کثرت‌گرایی. نشریة قبسات، (10) 37، 220-245.
 11. عابدی رنانی، علی (1385). رویکرد انتقادی مک اینتایر به مبانی لیبرالیسم. فصلنامة علوم سیاسی، (2) 34، 221-245.
 12. غفاری، ابوالفضل (1385). عاطفه‌گرایی در اخلاق. نشریة مطالعات اسلامی، (4) 71، 34-61.
 13. گرائی، عباس و حسین‌زاده، محمد (1395). نقد و بررسی مبانی لیبرالیسم. معرفت اخلاقی، (2) 7، 64-83.
 14. متوسلی، محمود و رستمیان، علی (1396). ذهنی‌گرایی، بیناذهنیت، کنش خلاق در مکتب اتریشی. فصلنامة پژوهشنامة اقتصادی، (17) 64، 108-126.
 15. محمودی، هادی و باقری، فرهاد (1400). دیالکتیک تئوری‌ها و عناصر قواعد آمره در حقوق بین‎الملل. فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، مقالة پذیرش‌شده، انتشار آنلاین از دی 1400، 2-22.
 16. ملایوسفی، مجید (1383). ذهنیت‌گرایی اخلاقی. نشریة رهنمون، (1) 7-8، 101-132.
 17. موسی‌زاده، رضا (1395). مفهوم روح برادری مندرج در مادة 1 اعلامیة جهانی حقوق بشر، چالش‌های مفهومی آن در جوامع لیبرال. فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، 6(2)، 393-416.

 

 1. انگلیسی
 2. Butchvarov, p. (2015) Anthropocentrism in Philosophy: Realism, Antirealism, Semirealism, Vo.l 1, New york, de Gruyter press.
 3. Mizrahi , m. (2020). The Relativity of Theory: Key Positions and Arguments in the Contemporary Scientific Realism/Antirealism Debate, Edition:1st ed. Springer International Publishing;Springer press.
 4. Vallentyne, P. (2003). Social Contract and the Currency of Justice: an introduction in peter vallentyne equality and justice : social contract and the currency of justice. Londen. Routledge pres.
 5. Vallverdu, J. (2015). An Ethic of Emotions. https://www.researchgate.net.