دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة دکتری حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار، گروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

حکمرانی جدید، بستری نظری جهت تعامل دوسویة حکومت و شهروندان است، که به‌منظور عملیاتی شدن، نیازمند سازماندهی مؤثر ساختار اداره عمومی است. مهم‌ترین ویژگی آن، تکثرگرایی ذاتی و اجتناب از وحدت‌گرایی است؛ ازاین‌رو علاوه بر چندگانگی ظاهری، از بنیان‌های متکثر پیروی می‌کند. هدف تحقیق، واکاوی الزامات اجرایی حکمرانی جدید، بررسی نسبت آنها با یکدیگر و نگاهی به وضعیت ایران در این حوزه است. بنابراین با استفاده از شیوة کتابخانه‌ای، منابع مرتبط با موضوع، گردآوری و ابزارهای تنظیم‌گری، حقوق نرم و مشارکت عمومی-خصوصی، به‌عنوان‌ مؤلفه‌های اصلی، شناسایی و با روش توصیفی-تحلیلی، نخست به‌صورت مستقل و سپس در تعامل با یکدیگر، بررسی شدند. براساس یافته‌های تحقیق: 1. سه مؤلفة مذکور از نسبت همگرایی و وابستگی توأمان نسبت به یکدیگر برخوردارند؛ 2. مقدمة ضروری تحقق آنها، بهره‌گیری از رویکرد غیرمتمرکز نسبت به تنظیم گری است؛ 3. اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، در راستای حرکت از تنظیم گری دولتی به‌سوی تنظیم‌گری غیرمتمرکز، ضروری به‌نظر می‌رسد؛ 4. وضع قانونی خاص در خصوص پیمان‌های فیمابین بخش خصوصی و دولتی، که در آن فضاهایی به بهره‌گیری از حقوق نرم و ابزارهای تنظیم گری همچون تنظیم توافقی، اختصاص یابد، می‌تواند مسیر تحقق حکمرانی جدید در ادارة عمومی ایران را هموار سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A research on theoretical foundations and objective criteria of new governance and its relationship with public administration

نویسندگان [English]

 • Seyed Ali Mousavi 1
 • Mohammad Mazhari 2
 • Ayat Mulaee 2
 • seyed Hossein Malakooti Hashjin 3

1 Ph.D. in Public Law, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

2 Associate Prof, Department of Law, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

3 Assistant Prof, Department of Law, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The new governance can be seen as a theoretical framework for the two-way interaction between the government and the citizens, which requires effective organization in the public administration structure in order to be operational. Its most important feature is inherent pluralism and avoidance of unitarism; Therefore, in addition to apparent multiplicity, it follows multiple foundations. The purpose of the research is to analyze the executive requirements of the new governance, to examine their relationship with each other, and to analyze Iran's situation in this field. Therefore, by using the library method, relevant sources were collected, and regulatory tools, soft rights and public-private partnership, as the main components, identified and with a descriptive-analytical method, first independently and then in interaction with each other were examined. Based on the findings of the research: 1. The three mentioned components have the ratio of convergence and twin dependence on each other; 2. The essential prelude to their realization is the use of a decentralized approach to regulation; 3. It seems necessary to amend the General Policy Implementation Law of Article 44 in order to move from government regulation to decentralized regulation; 4. A special legal status regarding the contracts between the private and public sector, in which spaces are allocated for the use of soft rights and regulatory tools such as negotiated regulation, can pave the way for the realization of new governance in Iran's public administration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Regulatory tools
 • public administration
 • soft law
 • new governance
 • public-private partnership
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. الوانی، سید مهدی و ندائی، امین (1397)، شبکه‌ها در بخش دولتی از تئوری تا عمل. چ اول، تهران: مهکامه.
 2. سن، میریام (1397). تنظیم بازار بدون مداخلة دولت (شناخت تغییرات نهادی). ترجمة سید علیرضا شکوهیان، حامد ادریسیان، حیدر سلامی، چ اول، تهران: مجد.
 3. واعظی، سید مجتبی (1396). گفتارهایی در حقوق اداری. چ اول، تهران: مجد.
 4. هیوز، آون (1401). مدیریت دولتی نوین. ترجمة سیدمهدی الوانی، سهراب خلیلی شورینی، غلامرضا معمارزاده طهران، چ بیستم، تهران: مروارید.

 

ب) مقالات

 1. شیروی، عبدالحسین و وکیلی مقدم، محمدحسین (1394). حقوق نرم، فصلنامة مطالعات حقوق تطبیقی، 6 (1)، 251-276. doi: 10.22059/JCL.2015.54412
 2. میرمجیدی، سپیده و غلاملو، جمشید (1402). سازو کارهای اثرگذاری قانون بر توسعة اقتصادی؛ با نگاهی به تجربۀ خصوصی‌سازی در ایران. فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، 53 (1)، 223-249. doi: 1022059/jplsq.2022.343208.3089
 3. واعظی، سید مجتبی و کریمی، محمود (1401). جستاری بر نظریۀ مدیریت دولتی نوین و جایگاه آن در حقوق اداری. فصلنامة دانش حقوق عمومی، 11 (38)، 1-26. doi:10.22034/QJPLK.2022.1282.1248
 4. هداوند، مهدی و جم، فرهاد (1400). مفهوم دولت تنظیم‌گر: تحلیل تنظیم‌گری به‌مثابة ابزار حکمرانی. فصلنامة راهبرد، 30 (99)، 227-266. doi: 20.1001.1.10283102.1400.30.2.2.9
 5. هداوند، مهدی و جم، فرهاد (1401). بازتعریف مفهوم تنظیم‌گری: از رویکرد تمرکزگرا تا عدم تمرکز. فصلنامة حقوق اداری، 10 (33)، 246-269.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Crouch, C. (2011). The Strange Non-death of Neo-liberalism. Polity Press, Cambridge.
 4. Dawson, M. (2009). Soft Law and the Rule of Law in the European Union: Revision or Redundancy?. EUI Working Paper RSCAS 2009/24.
 5. Eymeri-Douzans, J. M., & Pierre, J. (2011). Administrative Reforms and Democratic Governance. Basingstoke: Routledge.
 6. Finer, S. E. (1970). Comparative Government. London: Allen Lane, The Penguin Press.
 7. Footer, M. (2008). The Role of Soft Law Norms in Reconciling the Antinomies of WTO Law. Society of International Economic Law, Working Paper NO. 54/08.
 8. Greve, C. (2008). Contracting for Public Services. London: Routledge.
 9. Jordana, J., & Levi-Faur, D. (2004). The Politics of Regulation: Institutions and Regulatory Reforms for the Age of Governance. Northampton, MA: Edward Elgar.
 10. Koukiadaki, A; Tavora, I., & Martinez-Lucio, M. (2016). Joint Regulation and Labour Market Policy in Europe During the Crisis. European Trade Union Institute (ETUI), Brussels.
 11. Miller, J. B. (2000). Principles of Public and Private Infrastructure Delivery. Kluwer Academic, London.
 12. Morth, U. (2004). Soft Law in Governance and Regulation, First Edition, Edward Elgar Publication.
 13. OECD (2012), Recommendation of the council on principles for public governance of public-private partnerships. OECD Publishing.
 14. Osborne, D., & Gaebler, T. (1993). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Reading: Addison-Wesley.
 15. Peters, B. G. (2001). The Future of Governing: Four Emerging Models. 2nd ed, Lawrence, KA: University of Kansas Press.
 16. Pollitt, C., & Talbot, C. (2004). Unbundled Government: A Critical Analysis of the Global Trend to Agencies, Quangos and Contractualisation. London: Routledge.
 17. Rhodes, R. A. W. (1997). understanding Governance. Buckingham and Philadelphia: Open University Press.
 18. Rubery, J., & Grimshaw, D. (2003). The Organization of Employment: An international perspective. Palgrave Macmillan, Bsingstoke.
 19. Senden, L. (2004). Soft Law in European Community Law. First published, Oxford and Portland Oregon.

 

 1. B) Articles
 2. Armstrong, J., & Ford, R. (2000). Public sector innovations and public interest issues. The innovation journal, 6 (1), 1-22.
 3. Awortwi, N. (2004). Getting the fundamentals wrong: woes of public-private partnerships in solid waste collection in three Ghanaian cities. Journal of Public Administration and Development, 24 (3), 213-224.
 4. Berg, P; Bosch, G., & Charest, J. (2014). Working-time configurations: a framework for analyzing diversity across countries. Journal of Industrial and Labour Relations Review, 67 (3), 805-837.
 5. Bevir, M; Rhodes, R. A. W., & Weller, P. (2003). Comparative governance: Prospects and lessons. Journal of Public Administration, 81 (1), 191-210.
 6. Bloomfield, P. (2006). The challenging business of long-term public-private partnerships: reflection on local experience. Journal of Public Administration Review, 66 (3), 400-411.
 7. Bovaird, T. (2004). Public-private partnerships: from contested concepts to prevalent practice. Journal of International Review of Administrational Science, 70 (2), 199-215.
 8. Cini, M. (2001). The soft law approach: Commission rule-making in the EU’s state aid regime. Journal of European Public Policy, Vol. 18, 192-207.
 9. Edquist, C., & Hommen, L. (1999). Systems of innovation: Theory and policy for the demand side. Journal of Technology in society, 21 (1), 63-79.
 10. Fan, Y. (2008). Soft power: power of attraction or confusion. Journal of Place branding and Public diplomacy, 4 (2), 147-158.
 11. Field, J., & Peck, E. (2004). Concordat or contract: factors facilitating or impeding the development of public/private partnerships in healthcare in England. Journal of Public Management Review, 6 (3), 253-272.

28.Gopalan, S. (2008). A Demandeur centric approach to regime design in transnational commercial law. Georgetown Journal of International Law, vol. 39, 325-345.

 1. Gualmini, E. (2008). Restructuring Weberian bureaucracy: Comparing managerial reforms in Europe and United states. Journal of Public Administration, 86 (1).
 2. Hardiman, N. (2012). Governance and state structures, in: The Oxford Handbook of Governance, edited by David L. F., First published, Oxford University Press, 230-241.
 3. Hodson, D., & Imelda, M. (2004). Soft law and sanctions: economic policy co- ordination and reform of the stability and growth pact. journal of European Public Policy, 11 (5), 798-813.
 4. Hood, C. (1991). A public management for all seasons?. Journal of Public Administration, 69 (1), 3-19.
 5. Inversi, C; Buckley, L. A., & Dundon, T. (2017). An analytical framework for employment regulation: investigating the regulatory space. Journal of Employee Relations, 39 (3), 291-307.
 6. Jacobson, C., & Choi, S. O. (2008). Success factors: public works and public-private partnerships. International Journal of Public Sector Management, 21 (6), 637-657.
 7. Kang, S; Mulaphong, D; Hwang, E., & Kai Chang, C. (2018). Public-private partnerships in developing countries: Factors for successful adaption and implementation. International Journal of Public Sector Management, DOI: 10.1108/IJPSM-01-2018-0001.
 8. King Gamble, J. (1985). The 1982 United nations convention on the Law of the Sea as Soft Law. Houston Journal of International Law, 8 (1), 37-47.
 9. Kwak, Y; Chih, Y., & William, I. C. (2009). Towards a comprehensive understanding of public private partnerships for infrastructure development. California Management Review, 51 (2), 51-78.
 10. Levi-Faur, D. (2011). Regulatory networks and regulatory agencification. Journal of European Public Policy, 18 (6), 808-827.
 11. Levi-Faur, D., & Gilad, S. (2004). Review article: The rise of the British regulatory state: Transcending the privatization debate. Journal of Comparative Politics, 37 (1), 105-124.
 12. Levi, J. (2006). Introduction: The state also rises: The roots of contemporary state activism, in: The State Activities in the Era of Liberalization, edited by J. Levi, Harvard, MA: Harvard University Press, 1-28.
 13. Lipson, C. (1991). Why are some International Agreements Informal. Journal of International Organization, 45 (4), 495-538.
 14. Lynn Laurence, E. JR. (2012). The many faces of governance: Adaptation? Transformation? Both? Neither?. in: The Oxford Handbook of Governance, edited by David L. F., First published, Oxford University Press, 70-85.
 15. Martinez Lucio, M., & Mackenzie, R. (2004). Unstable boundaries? Evaluating for the new regulation within employment relations. Journal of Economy and Society, 33 (1), 77-97.
 16. Mayntz, R. (2003). New challenges to governance theory, in: H. P. Bang (ed). Governance as Social and Political Communication, Manchester: Manchester University Press, 27-39.
 17. Michalski, W; Miller, R., & Stevens, B. (2001). Governance in the 21st century: Power in the global knowledge economy and society. in: Governance in the 21st Century, Paris: OECD, 7-26.
 18. Parisi, F. (2001). Sources of law and the institutional design of law making. Journal of Public Finance and Public Choice, (19), 80-125.
 19. Pierre, J. (2012). Governance and institutional flexibility. in: The Oxford Handbook of Governance, edited by David L. F., First published, Oxford University Press, 192-204.
 20. Reynaers, A. M. (2014). Public values in public-private partnerships. Journal of Public Administration Review, 74 (1), 41-50.
 21. Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. Journal of Political Studies, 44 (4), 652-667.
 22. Rhodes, R. A. W. (2012). Waves of governance. in: The Oxford Handbook of Governance, edited by David L. F., First published, Oxford University Press, 55-69.
 23. Sabry, M. I. (2015), Good governance, institutions and performance of public private partnerships. International Journal of Public Sector Management, 28 (7), 566-582.
 24. Schneider, V. (2012), Governance and complexity, in: The Oxford Handbook of Governance, edited by David Levi-Faur, First published, Oxford University Press, 142-154.
 25. Scott, C. (2001), Analysing regulatory space: fragmented resources and institutional design, Journal of Public Law, 283-305.
 26. Sorensen, E. (2012). Governance and innovation in the public sector, in: The Oxford Handbook of Governance, edited by David L. F., First published, oxford: Oxford University Press, 218-229.
 27. Stoker, G. (1998). Governance as theory: Five propositions, International Social Science Journal, (50), 17-28.
 28. Williamson, O. (2000). The new institutional economics: Taking stock, looking ahead. Journal of Economic Literature, 38 (3), 595-613.
 29. Yang, Y; Wang, W., & Hou, Y. (2013). On the development of public-private partnerships in transitional economies: an explanatory framework. Journal of Public Administration Review, 73 (2), 301-310.
 30. Zerilli, F. (2010). The rule of soft law: an introduction. Journal of Global and Historical Anthropology, (56), 3-18.