دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق بین الملل، عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه شیراز

10.22059/jplsq.2023.356004.3277

چکیده

حیوانات از زمان‌های بسیار قدیم نقش مهمی در مخاصمات مسلحانه داشته‌اند. حمل آذوقه، سربازان و تجهیزات نظامی و پزشکی، جستجوی سربازان مجروح، آسیب به مواضع دشمن به‌ویژه از طریق انفجار بمب‌های متصل به حیوانات، از مهمترین اشکال استفاده از حیوانات در مخاصمه می‌باشند. با توجه به افزایش استفاده از حیوانات به‌ویژه دلفین‌ها توسط دولت‌ها برای تحقق مقاصد نظامی در مخاصمات مسلحانه، شناخت استانداردها و چارچوب‌‌های حمایتی راجع به آنها ضرورت دارد. از این رو این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می‌دهد که حقوق بین‌الملل بشردوستانه چه رویکردی در این زمینه اتخاذ کرده است؟ این مقاله نتیجه می‌گیرد که به دلیل فقدان قواعد مشخص و خاص در حقوق بین‌الملل بشردوستانه در باب ممنوعیت استفاده از حیوانات به عنوان مقاصد نظامی، می‌بایست برای تبیین نظام حقوقی ناظر به موضوع، به سراغ عمومات قواعد بشردوستانه بخصوص مواد پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانۀ ژنو 1949 رفت. با در نظر گرفتن حیوانات به عنوان بخشی از محیط زیست و قرار دادن آنها در دستۀ اشیای خاص و حمایت‌شده تحت مادۀ 54 پروتکل مزبور می‌توان چارچوب‌های حمایتی برای آنها در نظر گرفت. البته با توجه به وضعیت خاص حیوانات در مقایسه با انسان، اجرای اصول حقوق بشردوستانه همچون تفکیک، تناسب و احتیاط نسبت به حیوان سرباز با پیچیدگی‌ها و ابهاماتی روبه‌رو است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Approach of International Humanitarian Law to the Protection of Animals in Armed Conflict

نویسنده [English]

  • Aghil Mohammadi

Assistant professor of International Law, Public and International Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, Shiraz University

چکیده [English]

Animals have played an important role in armed conflicts since ancient times. Transporting supplies, soldiers and military and medical equipment, searching for wounded soldiers, damaging enemy positions, especially by detonating bombs attached to animals or their carcasses, are among the most important forms of using animals in conflict. Considering the increase in the use of animals, especially dolphins, by states to achieve military objectives in armed conflicts, it is necessary to know the standards and support frameworks regarding them. Therefore, this article, based on a descriptive-analytical method, answers the question, what approach has international humanitarian law adopted in this regard? This article concludes that due to the lack of specific rules in international humanitarian law on the ban on the use of animals as military purposes, it must be referred to the general humanitarian rules especially the articles of the first additional protocol to the Geneva conventions of 1949 to explain the legal system of the subject. By considering animals as a part of the environment and placing them in the category of special and protected objects under Article 54 of the said protocol, A support system can be considered for them. Of course, due to the special situation of animals compared to the human, the implementation of the principles of humanitarian rights, such as separation, proportionality, precautions in attack is faced with complications and ambiguities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animal
  • Conflict
  • International Humanitarian Law
  • Environment
  • Object
  • Combatant
  • Prisoner of War