دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران


استانداردسازی حقوقی فعالیت‌های شرکت‌های فراملی و آثار آن بر روند جهانی شدن و جذب سرمایه‌گذار خارجی

مینا قدرتی راد؛ علی پورقصاب امیری؛ احمدرضا بهنیافر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

https://doi.org/10.22059/jplsq.2022.337044.2992