دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

آ

 • آخوندزاده تأملاتی در نخستین رهیافت‌های نظری در نسبت‌سنجی «اسلام» و «حقوق بشر» در عصر مشروطه [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 601-617]

 • آزادی اجتماعات محدودیت‌ آزادی اجتماعات با تأکید بر قانون جدید نحوة فعالیت احزاب [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 163-182]

 • آزادی بیان آزادی بیان در رویۀ کمیتۀ حقوق بشر ملل متحد و رویۀ قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 899-918]

 • آزادی تظاهرات محدودیت‌ آزادی اجتماعات با تأکید بر قانون جدید نحوة فعالیت احزاب [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 163-182]

 • آمریکا تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی؛ بررسی تطبیقی ایران، آمریکا و هند [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 673-692]

 • آموزش عالی تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی؛ بررسی تطبیقی ایران، آمریکا و هند [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 673-692]

ا

 • ابتکارات منطقه‌ای مناطق حفاظت‌شدۀ دریایی در مناطق خارج از صلاحیت ملی، ابزاری برای ‏حفاظت از تنوع زیستی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 1051-1071]

 • اتحادیۀ اروپا نقش اصل «صلاحیت مؤثر» در تحقق نظام دموکراسی محلی در حقوق ‏اتحادیۀ اروپایی با نگاهی به نظام حقوقی ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 1095-1119]

 • اختلافات میان‌بخشی توسعۀ پایدار به‌عنوان خیر مشترک جامعۀ بین‌المللی در حل دعاوی میان‌بخشی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 715-735]

 • ایران تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی؛ بررسی تطبیقی ایران، آمریکا و هند [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 673-692]

 • اردن شناخت ماهیت و گونه‌های قرارداد اداری در نظام حقوقی اردن و مصر [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 1073-1094]

 • اساسی‌سازی (قانون اساسی‌گرایی) از کثرت‌گرایی موجود تا وحدت‌گرایی کانتی در حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 403-423]

 • اساسنامة رم تحلیل اعمال دکترین مسئولیت مافوق غیرنظامی بر مبنای رویة قضایی بین‏المللی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 511-533]

 • اساسنامۀ سازمان بهداشت جهانی مسئولیت بین‌المللی دولت چین در زمینۀ بیماری همه‌گیر کووید19‏ [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 1-19]

 • استحکام و تعالی تحلیلی بر اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انطباق شاخص‌های آن با قوانین ناظر بر خانواده [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 533-555]

 • اسرائیل مشروعیت شناسایی الحاق بلندی‌های جولان به اسرائیل از سوی دولت آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 579-599]

 • اسلامی مبانی وضع مالیات در پرتو فقه تطبیقی مذاهب اسلامی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 307-327]

 • اصل 13 قانون اساسی تحلیل مبنای فقهی اساسی‌سازی وضعیت حقوقی اقلیت‌های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 373-402]

 • اصل 14 قانون اساسی تحلیل مبنای فقهی اساسی‌سازی وضعیت حقوقی اقلیت‌های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 373-402]

 • اصل 27 قانون اساسی محدودیت‌ آزادی اجتماعات با تأکید بر قانون جدید نحوة فعالیت احزاب [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 163-182]

 • اصل‌ 8 ‌متمم‌ قانون‌ اساسی ‌مشروطه مفهوم برابری در اندیشة فقهای عصر مشروطه [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 183-203]

 • اصلاح ژنتیک ابعاد حقوقی واکسن کووید-19 تولیدشده مبتنی بر اصلاح ژنتیک ‏(رویکرد نظام‌های حقوقی ایالات متحدة آمریکا، اتحادیة اروپا و ایران)‏ [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 329-349]

 • اصل انتظارات مشروع جایگاه و کارکرد اصول کلی حقوق در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 619-639]

 • اصل حسن نیت سوءاستفاده از جریان رسیدگی در داوری‏ های سرمایه‏ گذاری [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 267-286]

 • اصل منع سوءاستفاده از حق سوءاستفاده از جریان رسیدگی در داوری‏ های سرمایه‏ گذاری [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 267-286]

 • اصول کلی حقوق جایگاه و کارکرد اصول کلی حقوق در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 619-639]

 • اضطرار همه‌گیری جهانی کوویدـ19، کشتی‌های تفریحی و حقوق بین‌الملل [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 641-672]

 • اعمال یکجانبه لغو، تعلیق و خاتمه اقدامات یکجانبه دولت در پرتو حقوق بین‌الملل [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 1025-1050]

 • اعوجاج تحلیل اندیشة پارادایمی تامس کوهن با تأکید بر حقوق قراردادهای ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 877-897]

 • اقدام‌های متقابل توسط دولت غیرزیان‌دیده تأثیرات حقوق بشر بر نظام مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 205-222]

 • امان تحلیل مبنای فقهی اساسی‌سازی وضعیت حقوقی اقلیت‌های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 373-402]

 • انقلاب علمی تحلیل اندیشة پارادایمی تامس کوهن با تأکید بر حقوق قراردادهای ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 877-897]

ب

 • بازار پول آسیب‌شناسی حقوقی فعالیت مؤسسات اعتباری در نظام پولی و بانکی ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 737-768]

 • بازپس‌گیری لغو، تعلیق و خاتمه اقدامات یکجانبه دولت در پرتو حقوق بین‌الملل [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 1025-1050]

 • بانک مرکزی آسیب‌شناسی حقوقی فعالیت مؤسسات اعتباری در نظام پولی و بانکی ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 737-768]

 • بحران مالی بررسی مشروعیت اقدام نظامی فرانسه در مالی ‏ [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 121-137]

 • برابری تعیین سقف بر هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی؛ مبانی و چالش‌ها [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 471-490]

 • برابری‌ در برابر قانون مفهوم برابری در اندیشة فقهای عصر مشروطه [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 183-203]

 • برابری‌ در حقوق مفهوم برابری در اندیشة فقهای عصر مشروطه [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 183-203]

 • برابری‌ در مقابل ‏‏‌قانون.‏ مفهوم برابری در اندیشة فقهای عصر مشروطه [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 183-203]

 • بلندی‌های جولان مشروعیت شناسایی الحاق بلندی‌های جولان به اسرائیل از سوی دولت آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 579-599]

 • بیماری‌های همه‌گیر مسئولیت بین‌المللی دولت چین در زمینۀ بیماری همه‌گیر کووید19‏ [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 1-19]

 • بیوتروریسم عقیم‏ سازی بیولوژیک، مصداقی از جنایت علیه بشریت [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 351-371]

پ

 • پارادایم حقوقی تحلیل اندیشة پارادایمی تامس کوهن با تأکید بر حقوق قراردادهای ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 877-897]

 • پرچم مصلحتی همه‌گیری جهانی کوویدـ19، کشتی‌های تفریحی و حقوق بین‌الملل [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 641-672]

 • پروتکل ناگویا-کوالالامپور رویکرد اداری در نظام مسئولیت بین‌المللی ناشی از موجودات اصلاح‌شدۀ ژنتیکی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 425-445]

 • پیش‌نویس لایحۀ «صیانت و حفاظت ‏از داده‌های شخصی» حمایت از دادۀ شخصی در حقوق اتحادیۀ اروپا و امکان‌سنجی آن در نظام حقوقی ‏ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 981-1005]

 • پویایی حقوق بین‌الملل صلاحیت مشورتی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها: کاوشی در پروندۀ درخواست نظر مشورتی کمیسیون منطقه‌ای شیلات [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 793-809]

ت

 • تایوان دولت‌های خودخوانده و جایگاه قانونی آنها در حقوق بین‌الملل [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 43-66]

 • تبعیض مثبت تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی؛ بررسی تطبیقی ایران، آمریکا و هند [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 673-692]

 • تبلیغات‎ ‎دارویی ارزیابی روش‌های تنظیم‌گری تبلیغات دارویی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 21-41]

 • تحول نقش توسعۀ پایدار در تحول معاهدات سرمایه‌گذاری [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 287-306]

 • تروریسم تحولات حقوق بشر و بشردوستانۀ ناشی از تأثیر چندپارگی حقوق بین‌الملل بر مفهوم تروریسم [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 831-851]

 • تصمیمات نادرست تجاری کارکردها و معیارهای احراز سببیت موضوعی در رویۀ داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 139-161]

 • تعارض حق بر مشارکت سیاسی و رأی اجباری، تضاد یا سازگاری؟ [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 97-119]

 • تعامل نسبت‌سنجی تعهدات متقابل نهادهای تنظیمی و دولت تنظیم‌گر؛ با تأکید بر ‏تعامل متوازن در‎ ‎رویکرد مدرن [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 447-469]

 • تعدد اسباب کارکردها و معیارهای احراز سببیت موضوعی در رویۀ داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 139-161]

 • تعلیق لغو، تعلیق و خاتمه اقدامات یکجانبه دولت در پرتو حقوق بین‌الملل [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 1025-1050]

 • تعهدات نسبت‌سنجی تعهدات متقابل نهادهای تنظیمی و دولت تنظیم‌گر؛ با تأکید بر ‏تعامل متوازن در‎ ‎رویکرد مدرن [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 447-469]

 • تعهدات دولت‌ها چالش‏های همکاری دولت‏ها در اجرای تعهدات حقوق بشری [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 491-510]

 • تفاسیر عمومی رویکرد فرجام‌گرایانه در تفاسیر عمومی کمیتۀ حقوق بشر [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 67-96]

 • تفسیر جایگاه و کارکرد اصول کلی حقوق در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 619-639]

 • تفسیر فرجام‌گرایانه رویکرد فرجام‌گرایانه در تفاسیر عمومی کمیتۀ حقوق بشر [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 67-96]

 • تفکیک‌ناپذیری تأملی بر نظریه جیمز نیکل درباره تفکیک‌ناپذیری و وابستگی متقابل حق‌های بشری [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 919-937]

 • تقدم صلاحیت نقش اصل «صلاحیت مؤثر» در تحقق نظام دموکراسی محلی در حقوق ‏اتحادیۀ اروپایی با نگاهی به نظام حقوقی ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 1095-1119]

 • تقنین تحلیلی بر اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انطباق شاخص‌های آن با قوانین ناظر بر خانواده [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 533-555]

 • تقنین تحولات حقوق بشر و بشردوستانۀ ناشی از تأثیر چندپارگی حقوق بین‌الملل بر مفهوم تروریسم [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 831-851]

 • تمامیت ارضی مشروعیت شناسایی الحاق بلندی‌های جولان به اسرائیل از سوی دولت آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 579-599]

 • تمرکز نهادی از کثرت‌گرایی موجود تا وحدت‌گرایی کانتی در حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 403-423]

 • تنظیم‌گری ارزیابی روش‌های تنظیم‌گری تبلیغات دارویی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 21-41]

 • تنوع زیستی رویکرد اداری در نظام مسئولیت بین‌المللی ناشی از موجودات اصلاح‌شدۀ ژنتیکی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 425-445]

 • تنوع زیستی مناطق حفاظت‌شدۀ دریایی در مناطق خارج از صلاحیت ملی، ابزاری برای ‏حفاظت از تنوع زیستی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 1051-1071]

 • توازن نسبت‌سنجی تعهدات متقابل نهادهای تنظیمی و دولت تنظیم‌گر؛ با تأکید بر ‏تعامل متوازن در‎ ‎رویکرد مدرن [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 447-469]

 • توزیع صلاحیت نقش اصل «صلاحیت مؤثر» در تحقق نظام دموکراسی محلی در حقوق ‏اتحادیۀ اروپایی با نگاهی به نظام حقوقی ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 1095-1119]

 • توسعه سازوکارهای اثرگذاری قانون بر توسعۀ اقتصادی؛ با نگاهی به تجربۀ خصوصی‌سازی در ایران [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 223-249]

 • توسعۀ اقتصادی سازوکارهای اثرگذاری قانون بر توسعۀ اقتصادی؛ با نگاهی به تجربۀ خصوصی‌سازی در ایران [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 223-249]

 • توسعۀ پایدار نقش توسعۀ پایدار در تحول معاهدات سرمایه‌گذاری [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 287-306]

 • توسعۀ پایدار ضرورت محدودسازی حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی در پرتو توسعۀ پایدار [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 557-577]

 • توسعۀ پایدار توسعۀ پایدار به‌عنوان خیر مشترک جامعۀ بین‌المللی در حل دعاوی میان‌بخشی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 715-735]

 • توماس آکویناس واکاوی مشروعیت «جنگ مقدس بین‌المللی» در اندیشۀ سیاسی توماس آکویناس [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 251-266]

 • تئوری جنگ مشروع واکاوی مشروعیت «جنگ مقدس بین‌المللی» در اندیشۀ سیاسی توماس آکویناس [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 251-266]

ج

 • جبران خسارت رویکرد اداری در نظام مسئولیت بین‌المللی ناشی از موجودات اصلاح‌شدۀ ژنتیکی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 425-445]

 • جدایی‌طلبی دولت‌های خودخوانده و جایگاه قانونی آنها در حقوق بین‌الملل [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 43-66]

 • جنایت بین‌المللی میان‌کنش پاندمی کووید-19 با عدالت کیفری بین‌المللی و عدالت انتقالی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 769-791]

 • جنایت علیه بشریت عقیم‏ سازی بیولوژیک، مصداقی از جنایت علیه بشریت [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 351-371]

 • جنگ حقوق بشر واکاوی مشروعیت «جنگ مقدس بین‌المللی» در اندیشۀ سیاسی توماس آکویناس [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 251-266]

چ

 • چالش آسیب‌شناسی حقوقی فعالیت مؤسسات اعتباری در نظام پولی و بانکی ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 737-768]

 • چالش‌های حقوق بشر چالش‏های همکاری دولت‏ها در اجرای تعهدات حقوق بشری [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 491-510]

 • چندپارگی تحولات حقوق بشر و بشردوستانۀ ناشی از تأثیر چندپارگی حقوق بین‌الملل بر مفهوم تروریسم [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 831-851]

ح

 • حاکم مبانی مشروطیت و جایگاه حاکم از دیدگاه شیخ اسماعیل محلاتی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 1007-1024]

 • حاکمیت مطلق دولت‌ها بر برنامه‌های ملی توسعه ضرورت محدودسازی حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی در پرتو توسعۀ پایدار [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 557-577]

 • حاکمیت مطلق دولت‌ها بر منابع طبیعی ضرورت محدودسازی حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی در پرتو توسعۀ پایدار [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 557-577]

 • حق اعتراض حمایت از دادۀ شخصی در حقوق اتحادیۀ اروپا و امکان‌سنجی آن در نظام حقوقی ‏ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 981-1005]

 • حق بر مشارکت سیاسی حق بر مشارکت سیاسی و رأی اجباری، تضاد یا سازگاری؟ [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 97-119]

 • حق دسترسی حمایت از دادۀ شخصی در حقوق اتحادیۀ اروپا و امکان‌سنجی آن در نظام حقوقی ‏ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 981-1005]

 • حق رأی حق بر مشارکت سیاسی و رأی اجباری، تضاد یا سازگاری؟ [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 97-119]

 • حق عبور بی‌ضرر حق عبور بی‌ضرر کشتی‌های هسته‌ای و حامل مواد هسته‌ای در حقوق بین‌الملل و نظام حقوقی ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 939-958]

 • حق ‏فراموش‌ شدن حمایت از دادۀ شخصی در حقوق اتحادیۀ اروپا و امکان‌سنجی آن در نظام حقوقی ‏ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 981-1005]

 • حقوق اشغال مشروعیت شناسایی الحاق بلندی‌های جولان به اسرائیل از سوی دولت آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 579-599]

 • حقوق اقلیت‌ها تحلیل مبنای فقهی اساسی‌سازی وضعیت حقوقی اقلیت‌های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 373-402]

 • حقوق بشر تأثیرات حقوق بشر بر نظام مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 205-222]

 • حقوق بشر تأملی بر نظریه جیمز نیکل درباره تفکیک‌ناپذیری و وابستگی متقابل حق‌های بشری [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 919-937]

 • حقوق بشر حق بر مشارکت سیاسی و رأی اجباری، تضاد یا سازگاری؟ [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 97-119]

 • حقوق بشر تحولات حقوق بشر و بشردوستانۀ ناشی از تأثیر چندپارگی حقوق بین‌الملل بر مفهوم تروریسم [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 831-851]

 • حقوق بشر اسلامی تأملاتی در نخستین رهیافت‌های نظری در نسبت‌سنجی «اسلام» و «حقوق بشر» در عصر مشروطه [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 601-617]

 • حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری جایگاه و کارکرد اصول کلی حقوق در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 619-639]

 • حقوق بین‌الملل محیط زیست از کثرت‌گرایی موجود تا وحدت‌گرایی کانتی در حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 403-423]

 • حقوق تجارت بین‏ الملل جایگاه قرارداد بین‏ المللی «مشارکت ‏در ‏سرمایه‏ گذاری» در صنعت نفت ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 853-875]

 • حقوق تطبیقی شناخت ماهیت و گونه‌های قرارداد اداری در نظام حقوقی اردن و مصر [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 1073-1094]

 • حقوق سرمایه‌گذاری سوءاستفاده از جریان رسیدگی در داوری‏ های سرمایه‏ گذاری [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 267-286]

 • حقوق عمومی مبانی مشروطیت و جایگاه حاکم از دیدگاه شیخ اسماعیل محلاتی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 1007-1024]

 • حقوق مالکیت فکری ابعاد حقوقی واکسن کووید-19 تولیدشده مبتنی بر اصلاح ژنتیک ‏(رویکرد نظام‌های حقوقی ایالات متحدة آمریکا، اتحادیة اروپا و ایران)‏ [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 329-349]

 • حقوق مخاصمات مسلحانه تحولات حقوق بشر و بشردوستانۀ ناشی از تأثیر چندپارگی حقوق بین‌الملل بر مفهوم تروریسم [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 831-851]

 • حقوق مدرن تحلیل اندیشة پارادایمی تامس کوهن با تأکید بر حقوق قراردادهای ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 877-897]

 • حکومت مبانی وضع مالیات در پرتو فقه تطبیقی مذاهب اسلامی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 307-327]

 • حمایت‌های بین‌المللی نقش توسعۀ پایدار در تحول معاهدات سرمایه‌گذاری [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 287-306]

خ

 • خانواده تحلیلی بر اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انطباق شاخص‌های آن با قوانین ناظر بر خانواده [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 533-555]

 • خیر مشترک توسعۀ پایدار به‌عنوان خیر مشترک جامعۀ بین‌المللی در حل دعاوی میان‌بخشی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 715-735]

 • خصوصی‌سازی سازوکارهای اثرگذاری قانون بر توسعۀ اقتصادی؛ با نگاهی به تجربۀ خصوصی‌سازی در ایران [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 223-249]

د

 • دادستان تأملی بر مفهوم «منافع عدالت» در وضعیت افغانستان [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 959-979]

 • دادگاه اروپایی حقوق بشر آزادی بیان در رویۀ کمیتۀ حقوق بشر ملل متحد و رویۀ قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 899-918]

 • دعوت به مداخله بررسی مشروعیت اقدام نظامی فرانسه در مالی ‏ [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 121-137]

 • دفاع ‏مشروع بررسی مشروعیت اقدام نظامی فرانسه در مالی ‏ [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 121-137]

 • دیوان بین‌المللی حقوق دریاها صلاحیت مشورتی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها: کاوشی در پروندۀ درخواست نظر مشورتی کمیسیون منطقه‌ای شیلات [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 793-809]

 • دیوان بین‌المللی دادگستری تحولات حقوق بشر و بشردوستانۀ ناشی از تأثیر چندپارگی حقوق بین‌الملل بر مفهوم تروریسم [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 831-851]

 • دیوان بین‌المللی کیفری میان‌کنش پاندمی کووید-19 با عدالت کیفری بین‌المللی و عدالت انتقالی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 769-791]

 • دیوان بین‏المللی کیفری عقیم‏ سازی بیولوژیک، مصداقی از جنایت علیه بشریت [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 351-371]

 • دیوان بین‏المللی کیفری تأملی بر مفهوم «منافع عدالت» در وضعیت افغانستان [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 959-979]

 • دیوان داوری ایکسید سوءاستفاده از جریان رسیدگی در داوری‏ های سرمایه‏ گذاری [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 267-286]

 • دولت مبانی وضع مالیات در پرتو فقه تطبیقی مذاهب اسلامی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 307-327]

 • دولت ارزیابی روش‌های تنظیم‌گری تبلیغات دارویی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 21-41]

 • دولت تنظیم‌گر نسبت‌سنجی تعهدات متقابل نهادهای تنظیمی و دولت تنظیم‌گر؛ با تأکید بر ‏تعامل متوازن در‎ ‎رویکرد مدرن [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 447-469]

 • دولت خودخوانده دولت‌های خودخوانده و جایگاه قانونی آنها در حقوق بین‌الملل [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 43-66]

ذ

 • ذمه تحلیل مبنای فقهی اساسی‌سازی وضعیت حقوقی اقلیت‌های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 373-402]

ر

 • رهبری الزامات حقوقی ضمانت اجرای سیاست‌های کلی نظام [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 811-829]

 • روابط حمایتی تأملی بر نظریه جیمز نیکل درباره تفکیک‌ناپذیری و وابستگی متقابل حق‌های بشری [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 919-937]

 • رواندا تحلیل اعمال دکترین مسئولیت مافوق غیرنظامی بر مبنای رویة قضایی بین‏المللی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 511-533]

 • رویکرد اداری رویکرد اداری در نظام مسئولیت بین‌المللی ناشی از موجودات اصلاح‌شدۀ ژنتیکی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 425-445]

 • رویکرد حقوق بشر محور ضرورت محدودسازی حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی در پرتو توسعۀ پایدار [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 557-577]

 • رویۀ قضایی بین‌المللی آزادی بیان در رویۀ کمیتۀ حقوق بشر ملل متحد و رویۀ قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 899-918]

ز

 • زنان تحلیلی بر اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انطباق شاخص‌های آن با قوانین ناظر بر خانواده [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 533-555]

س

 • سازگاری.‏ حق بر مشارکت سیاسی و رأی اجباری، تضاد یا سازگاری؟ [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 97-119]

 • سازوکارهای اثرگذاری سازوکارهای اثرگذاری قانون بر توسعۀ اقتصادی؛ با نگاهی به تجربۀ خصوصی‌سازی در ایران [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 223-249]

 • سازوکارهای اجرایی حقوق بشر چالش‏های همکاری دولت‏ها در اجرای تعهدات حقوق بشری [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 491-510]

 • سیاستگذاری تحلیلی بر اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انطباق شاخص‌های آن با قوانین ناظر بر خانواده [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 533-555]

 • سیاست های کلی نظام الزامات حقوقی ضمانت اجرای سیاست‌های کلی نظام [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 811-829]

 • سببیت موضوعی کارکردها و معیارهای احراز سببیت موضوعی در رویۀ داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 139-161]

 • سید جمال‌الدین ‌اسدآبادی تأملاتی در نخستین رهیافت‌های نظری در نسبت‌سنجی «اسلام» و «حقوق بشر» در عصر مشروطه [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 601-617]

 • سرمایه‌گذاری خارجی نقش توسعۀ پایدار در تحول معاهدات سرمایه‌گذاری [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 287-306]

 • سرمایه‏گذاری خارجی جایگاه قرارداد بین‏ المللی «مشارکت ‏در ‏سرمایه‏ گذاری» در صنعت نفت ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 853-875]

ش

 • شیخ اسماعیل ‏محلاتی مبانی مشروطیت و جایگاه حاکم از دیدگاه شیخ اسماعیل محلاتی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 1007-1024]

 • شخص موضوع داده.‏ حمایت از دادۀ شخصی در حقوق اتحادیۀ اروپا و امکان‌سنجی آن در نظام حقوقی ‏ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 981-1005]

 • شیخ ‌فضل‌الله تأملاتی در نخستین رهیافت‌های نظری در نسبت‌سنجی «اسلام» و «حقوق بشر» در عصر مشروطه [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 601-617]

 • شرایط عمومی اقتصادی دولت میزبان کارکردها و معیارهای احراز سببیت موضوعی در رویۀ داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 139-161]

 • شعبۀ مقدماتی تأملی بر مفهوم «منافع عدالت» در وضعیت افغانستان [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 959-979]

 • شورای امنیت مشروعیت شناسایی الحاق بلندی‌های جولان به اسرائیل از سوی دولت آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 579-599]

 • شورای امنیت تحولات حقوق بشر و بشردوستانۀ ناشی از تأثیر چندپارگی حقوق بین‌الملل بر مفهوم تروریسم [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 831-851]

 • شورای امنیت.‏ دولت‌های خودخوانده و جایگاه قانونی آنها در حقوق بین‌الملل [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 43-66]

ص

 • صلاحیت توسعۀ پایدار به‌عنوان خیر مشترک جامعۀ بین‌المللی در حل دعاوی میان‌بخشی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 715-735]

 • صلاحیت بین‌المللی صلاحیت مشورتی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها: کاوشی در پروندۀ درخواست نظر مشورتی کمیسیون منطقه‌ای شیلات [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 793-809]

 • صنعت نفت و گاز جایگاه قرارداد بین‏ المللی «مشارکت ‏در ‏سرمایه‏ گذاری» در صنعت نفت ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 853-875]

ض

 • ضمانت اجرا الزامات حقوقی ضمانت اجرای سیاست‌های کلی نظام [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 811-829]

ع

 • عامل مداخلۀ انسانی کارکردها و معیارهای احراز سببیت موضوعی در رویۀ داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 139-161]

 • عدالت انتقالی میان‌کنش پاندمی کووید-19 با عدالت کیفری بین‌المللی و عدالت انتقالی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 769-791]

 • عدالت کیفری بین‌المللی میان‌کنش پاندمی کووید-19 با عدالت کیفری بین‌المللی و عدالت انتقالی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 769-791]

 • عقیم‏سازیو عقیم‏ سازی بیولوژیک، مصداقی از جنایت علیه بشریت [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 351-371]

 • علم عادی تحلیل اندیشة پارادایمی تامس کوهن با تأکید بر حقوق قراردادهای ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 877-897]

 • عمل متخلفانۀ بین‌المللی تأثیرات حقوق بشر بر نظام مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 205-222]

 • عوامل‏ بیولوژیک عقیم‏ سازی بیولوژیک، مصداقی از جنایت علیه بشریت [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 351-371]

ف

 • فساد تعیین سقف بر هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی؛ مبانی و چالش‌ها [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 471-490]

 • فعل شخص ثالث کارکردها و معیارهای احراز سببیت موضوعی در رویۀ داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 139-161]

 • فقه مبانی وضع مالیات در پرتو فقه تطبیقی مذاهب اسلامی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 307-327]

ق

 • قاعدة منع سوءاستفاده از جریان رسیدگی سوءاستفاده از جریان رسیدگی در داوری‏ های سرمایه‏ گذاری [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 267-286]

 • قانون سازوکارهای اثرگذاری قانون بر توسعۀ اقتصادی؛ با نگاهی به تجربۀ خصوصی‌سازی در ایران [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 223-249]

 • قانون احزاب محدودیت‌ آزادی اجتماعات با تأکید بر قانون جدید نحوة فعالیت احزاب [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 163-182]

 • قانون حاکم جایگاه و کارکرد اصول کلی حقوق در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 619-639]

 • قرارداد اداری شناخت ماهیت و گونه‌های قرارداد اداری در نظام حقوقی اردن و مصر [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 1073-1094]

 • قرارداد مشارکت در ‏سرمایه‏ گذاری جایگاه قرارداد بین‏ المللی «مشارکت ‏در ‏سرمایه‏ گذاری» در صنعت نفت ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 853-875]

ک

 • کثرت‌گرایی از کثرت‌گرایی موجود تا وحدت‌گرایی کانتی در حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 403-423]

 • کشتی تفریحی همه‌گیری جهانی کوویدـ19، کشتی‌های تفریحی و حقوق بین‌الملل [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 641-672]

 • کشتی حامل مواد هسته‌ای حق عبور بی‌ضرر کشتی‌های هسته‌ای و حامل مواد هسته‌ای در حقوق بین‌الملل و نظام حقوقی ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 939-958]

 • کشتی هسته‌ای حق عبور بی‌ضرر کشتی‌های هسته‌ای و حامل مواد هسته‌ای در حقوق بین‌الملل و نظام حقوقی ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 939-958]

 • کمیتۀ حقوق بشر رویکرد فرجام‌گرایانه در تفاسیر عمومی کمیتۀ حقوق بشر [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 67-96]

 • کمیتۀ حقوق ‏بشر حق بر مشارکت سیاسی و رأی اجباری، تضاد یا سازگاری؟ [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 97-119]

 • کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد آزادی بیان در رویۀ کمیتۀ حقوق بشر ملل متحد و رویۀ قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 899-918]

 • کمیسیون حقوق بین‌الملل.‏ لغو، تعلیق و خاتمه اقدامات یکجانبه دولت در پرتو حقوق بین‌الملل [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 1025-1050]

 • کمیسیون منطقه‌ای شیلات صلاحیت مشورتی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها: کاوشی در پروندۀ درخواست نظر مشورتی کمیسیون منطقه‌ای شیلات [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 793-809]

 • کنترل مؤثر بررسی مشروعیت اقدام نظامی فرانسه در مالی ‏ [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 121-137]

 • کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حق عبور بی‌ضرر کشتی‌های هسته‌ای و حامل مواد هسته‌ای در حقوق بین‌الملل و نظام حقوقی ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 939-958]

 • کووید 19 مسئولیت بین‌المللی دولت چین در زمینۀ بیماری همه‌گیر کووید19‏ [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 1-19]

 • کووید-19 میان‌کنش پاندمی کووید-19 با عدالت کیفری بین‌المللی و عدالت انتقالی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 769-791]

 • کوویدـ19 همه‌گیری جهانی کوویدـ19، کشتی‌های تفریحی و حقوق بین‌الملل [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 641-672]

م

 • مالیات مبانی وضع مالیات در پرتو فقه تطبیقی مذاهب اسلامی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 307-327]

 • مالیۀ تبلیغات انتخاباتی تعیین سقف بر هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی؛ مبانی و چالش‌ها [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 471-490]

 • میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ‏و سیاسی.‏ رویکرد فرجام‌گرایانه در تفاسیر عمومی کمیتۀ حقوق بشر [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 67-96]

 • محاکم کیفری بین‏المللی تحلیل اعمال دکترین مسئولیت مافوق غیرنظامی بر مبنای رویة قضایی بین‏المللی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 511-533]

 • محدودیت محدودیت‌ آزادی اجتماعات با تأکید بر قانون جدید نحوة فعالیت احزاب [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 163-182]

 • محصولات سلامت ارزیابی روش‌های تنظیم‌گری تبلیغات دارویی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 21-41]

 • محیط زیست میان‌کنش پاندمی کووید-19 با عدالت کیفری بین‌المللی و عدالت انتقالی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 769-791]

 • محقق نائینی تأملاتی در نخستین رهیافت‌های نظری در نسبت‌سنجی «اسلام» و «حقوق بشر» در عصر مشروطه [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 601-617]

 • مخاطرات امنیتی آسیب‌شناسی حقوقی فعالیت مؤسسات اعتباری در نظام پولی و بانکی ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 737-768]

 • مداخلۀ بشردوستانه واکاوی مشروعیت «جنگ مقدس بین‌المللی» در اندیشۀ سیاسی توماس آکویناس [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 251-266]

 • مردم‌سالاری محلی.‏ نقش اصل «صلاحیت مؤثر» در تحقق نظام دموکراسی محلی در حقوق ‏اتحادیۀ اروپایی با نگاهی به نظام حقوقی ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 1095-1119]

 • مستشارالدوله تأملاتی در نخستین رهیافت‌های نظری در نسبت‌سنجی «اسلام» و «حقوق بشر» در عصر مشروطه [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 601-617]

 • مسئولیت بین‌المللی مسئولیت بین‌المللی دولت چین در زمینۀ بیماری همه‌گیر کووید19‏ [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 1-19]

 • مسئولیت بین‌المللی دولت تأثیرات حقوق بشر بر نظام مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 205-222]

 • مسئولیت مافوق غیرنظامی تحلیل اعمال دکترین مسئولیت مافوق غیرنظامی بر مبنای رویة قضایی بین‏المللی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 511-533]

 • مسئولیت محض رویکرد اداری در نظام مسئولیت بین‌المللی ناشی از موجودات اصلاح‌شدۀ ژنتیکی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 425-445]

 • مشروطیت.‏ مبانی مشروطیت و جایگاه حاکم از دیدگاه شیخ اسماعیل محلاتی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 1007-1024]

 • مشروعیت ‏دموکراتیک. ‏ بررسی مشروعیت اقدام نظامی فرانسه در مالی ‏ [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 121-137]

 • معاهدات دوجانبۀ سرمایه‌گذاری جایگاه و کارکرد اصول کلی حقوق در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 619-639]

 • معاهدات سرمایه‌گذاری نقش توسعۀ پایدار در تحول معاهدات سرمایه‌گذاری [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 287-306]

 • مقررات بین‌المللی بهداشت همه‌گیری جهانی کوویدـ19، کشتی‌های تفریحی و حقوق بین‌الملل [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 641-672]

 • مقررات بین‌المللی بهداشت مسئولیت بین‌المللی دولت چین در زمینۀ بیماری همه‌گیر کووید19‏ [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 1-19]

 • مکاتب حقوقی تأملاتی در نخستین رهیافت‌های نظری در نسبت‌سنجی «اسلام» و «حقوق بشر» در عصر مشروطه [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 601-617]

 • ملکم‌خان تأملاتی در نخستین رهیافت‌های نظری در نسبت‌سنجی «اسلام» و «حقوق بشر» در عصر مشروطه [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 601-617]

 • منابع مالی غیرمجاز تعیین سقف بر هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی؛ مبانی و چالش‌ها [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 471-490]

 • منابع مالی مجاز تعیین سقف بر هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی؛ مبانی و چالش‌ها [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 471-490]

 • مناطق ‏حفاظت‌شدۀ دریایی.‏ مناطق حفاظت‌شدۀ دریایی در مناطق خارج از صلاحیت ملی، ابزاری برای ‏حفاظت از تنوع زیستی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 1051-1071]

 • منافع عدالت تأملی بر مفهوم «منافع عدالت» در وضعیت افغانستان [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 959-979]

 • منافع ملی چالش‏های همکاری دولت‏ها در اجرای تعهدات حقوق بشری [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 491-510]

 • موافقت‌نامه‌های توسعۀ اقتصادی جایگاه و کارکرد اصول کلی حقوق در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 619-639]

 • مؤسسات اعتباری آسیب‌شناسی حقوقی فعالیت مؤسسات اعتباری در نظام پولی و بانکی ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 737-768]

ن

 • نظارت الزامات حقوقی ضمانت اجرای سیاست‌های کلی نظام [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 811-829]

 • نظام بین‌المللی حقوق بشر آزادی بیان در رویۀ کمیتۀ حقوق بشر ملل متحد و رویۀ قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 899-918]

 • نظام حقوقی سازوکارهای اثرگذاری قانون بر توسعۀ اقتصادی؛ با نگاهی به تجربۀ خصوصی‌سازی در ایران [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 223-249]

 • نظر مشورتی صلاحیت مشورتی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها: کاوشی در پروندۀ درخواست نظر مشورتی کمیسیون منطقه‌ای شیلات [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 793-809]

 • نظریۀ باری تحلیل اندیشة پارادایمی تامس کوهن با تأکید بر حقوق قراردادهای ایران [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 877-897]

 • نهادهای تنظیمی نسبت‌سنجی تعهدات متقابل نهادهای تنظیمی و دولت تنظیم‌گر؛ با تأکید بر ‏تعامل متوازن در‎ ‎رویکرد مدرن [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 447-469]

و

ه

 • هدنه تحلیل مبنای فقهی اساسی‌سازی وضعیت حقوقی اقلیت‌های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 373-402]

 • همکاری بین‌المللی چالش‏های همکاری دولت‏ها در اجرای تعهدات حقوق بشری [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 491-510]

 • هند تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی؛ بررسی تطبیقی ایران، آمریکا و هند [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 673-692]

ی

 • یوگسلاوی سابق تحلیل اعمال دکترین مسئولیت مافوق غیرنظامی بر مبنای رویة قضایی بین‏المللی [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 511-533]